Förordning (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-08-29
Ändring införd
SFS 1985:743 i lydelse enligt SFS 1988:269
Ikraft
1985-10-08
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Trafiksäkerhetsverket får med undantag från bilregisterkungörelsen (1972:599) som ett led i en försöksverksamhet medge att uppgifter för registrering i bilregistret av ägarbyten, avställningar och upphörande av avställningar lämnas till verket i stället för till länsstyrelse på medium för automatisk databehandling eller genom datakommunicering.

2 §  Medgivande enligt 1 § får lämnas till den som i sin yrkesmässiga verksamhet innehar fordon och för dessa har en datorstödd administration.

3 §  Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till. Anmälningar om ägarbyten och avställningar får avse även fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om försäkringsanstalt, tagit hand om i samband med skadefall.

4 §  Anmälningar om avställningar och upphörande av avställningar får inte avse fordon som är, eller genom åtgärden blir, kilometerskattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (1973:601).

[S2]Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som avställts enligt 34 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599).

5 §  Om fordonet är försett med ett giltigt kontrollmärke skall uppgiftslämnaren förstöra märket innan en anmälan om avställning görs.

6 §  En anmälan om upphörande av avställning enligt denna förordning skall samtidigt anses innefatta en sådan förklaring som sägs i 17 § första stycket andra meningen vägtrafikskatteförordningen (1973:776).

7 §  Trafiksäkerhetsverkets medgivande gäller tills vidare dock längst till utgången av december 1988. Det kan när som helst återtas av verket. Förordning (1988:269).

8 §  Trafiksäkerhetsverket prövar frågorna om ägarbyte, avställning och upphörande av avställning samt svarar för att uppgifterna förs in i bilregistret.

[S2]Avställningstiden och tiden för upphörande av avställning skall räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i registret.

[S3]Bestämmelsen i 33 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) om bevis om avställnings upphörande gäller inte när en anmälan om upphörande av avställning görs enligt denna förordning.

9 §  Trafiksäkerhetsverket skall bevara underlaget för registreringen under två år.

10 §  Trafiksäkerhetsverket får besluta ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten enligt denna förordning.

11 §  Anser någon som berörs av frågan att en registrering i bilregistret enligt denna förordning inte bort ske eller är felaktig får han begära beslut hos trafiksäkerhetsverket. Ett sådant beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Andra beslut av trafiksäkerhetsverket enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret

  Ikraftträder
  1985-10-08

Förordning (1987:285) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret, dels ändring i samma för- ordning

  Omfattning
  forts.giltighet; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-06-17

Förordning (1988:269) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret, dels ändring i samma för- ordning

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret, som gäller till utgången av juni 1988 såvitt avser 1--8, 10 och 11 §§ samt till utgången av juni 1990 såvitt avser 9 §,
*/k/ dels */-k/ att förordningen skall fortsätta att gälla till utgången av december 1988, dock att bestämmelsen i 9 § skall fortsätta att gälla till utgången av december 1990.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 7 §
Ikraftträder
1988-07-01