Förordning (1985:788) om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-10-10
Ändring införd
SFS 1985:788
Ikraft
1985-12-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas i de kommuner och landstingskommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation. Förordning (1988:1422).

2 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i förordning, i annat regeringsbeslut eller i sådana föreskrifter som en förvaltningsmyndighet under regeringen har meddelat, får försöksverksamheten ges den omfattning som anges i 3--9 §§. Förordning (1985:1085).

Arbetsförmedlingsnämnd

3 §  AMS inrättar i varje kommun som begär det en lokal arbetsförmedlingsnämnd med uppgift att medverka till lösningar på arbetsmarknadsproblem i kommunen. Förordning (1986:744).

4 §  Arbetsförmedlingsnämnden består av ordföranden samt lägst sju och högst tolv andra ledamöter som utses av länsarbetsnämnden.

[S2]Till ordförande i arbetsförmedlingsnämnden skall utses en chefstjänsteman vid länsarbetsnämnden. Vice ordförande utses på förslag av kommunen. I Haninge, Tyresö, Ale och Bräcke kommuner utses dock ordföranden på förslag av kommunen, om kommunen begär det. Till vice ordförande utses i dessa kommuner en chefstjänsteman vid länsarbetsnämnden.

[S3]Övriga ledamöter skall utses efter förslag av ordföranden och vice ordföranden, som därvid skall samråda med arbetsmarknadens organisationer. Kommunen, arbetsmarknadens organisationer och arbetsmarknadsverket skall vara företrädda bland de övriga ledamöterna. För de övriga ledamöterna utses i samma ordning lika många suppleanter som ledamöter. Vid förfall för ordföranden och vice ordföranden förordnar länsarbetsnämnden någon annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.

[S4]Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på arbetsförmedlingsnämnden. Förordning (1988:1422).

5 §  Vad som i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket föreskrivs om arbetsförmedlingsnämnder gäller i tillämpliga delar för arbetsförmedlingsnämnder enligt denna förordning. Förordning (1988:1422).

6 §  Arbetsförmedlingsnämnden fastställer inom av länsarbetsnämnden respektive kommunen givna ekonomiska ramar omfattningen av särskilda insatser för beredskapsarbete enligt förordningen (1987:411) om beredskapsarbete och för rekryteringsstöd enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd. Arbetsförmedlingsnämnden bestämmer därvid statsbidragsnivån för beredskapsarbete enligt bestämmelserna i förordningen om beredskapsarbete, dock utan rätt att fatta beslut enligt 23 § och 24 § andra stycket förordningen. Förordning (1987:417).

7 §  Arbetsförmedlingsnämnden får inom ramen för tillgängliga resurser besluta om beredskapsarbetsperiodens längd och om tiden för rekryteringsstöd. Dessa tidsperioder får dock inte överstiga tolv månader. Förordning (1985:1085).

8 §  Arbetsförmedlingsnämnden får besluta att de resurser som avsatts för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd får användas för särskilda insatser för ungdomar som fyllt 18 år eller, om de har fullföljt minst tvåårig gymnasial utbildning, 17 år. Förordning (1985:1085).

Sysselsättningskontrakt

9 §  I fråga om de landstingskommuner som omfattas av försöksverksamheten får länsarbetsnämnden i anslutning till att nämnden träffar överenskommelse med en arbetsgivare om att nämnden skall få disponera ett visst antal platser för beredskapsarbeten besluta att beredskapsperiodens längd och tiden för rekryteringsstöd får uppgå till högst 12 månader. Förordning (1987:417).

Ändringar

Förordning (1985:788) om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner

Förarbeten
Prop. 1983/84:152
Ikraftträder
1985-12-01

Förordning (1985:1085) om ändring i förordningen (1985:788) om försöksverksam- het inom arbetsmarknadspoliti- kens område i vissa kommuner

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:25
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 7-9 §§, rubr. närmast före 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:744) om ändring i förordningen (1985:788) om försöksverksam- het inom arbetsmarknadspoli- tikens område i vissa kommu- ner och landstingskommuner

  Omfattning
  ändr. 3-6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:417) om ändring i förordningen (1985:788) om försöksverksam- het inom arbetsmarknadspoli- tikens område i vissa kommu- ner och landstingskommuner

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1422) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:788) om försöksverksamhet inom ar- betsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstings- kommuner, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01