Upphävd författning

Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:414
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt rekryteringsstöd, vikariatsstöd och utbildningsstöd.

[S2]Rekryteringsstöd får lämnas till arbetsgivare vid anställning av arbetslösa enligt 3 §. Stöd lämnas endast i den utsträckning det är förenligt med artikel 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

[S3]Vikariatsstöd och utbildningsstöd får lämnas enligt 6 a-6 b §§. Förordning (1996:1427).

2 §  Rekryteringsstöd får inte lämnas vid statligt reglerade anställningar.

[S2]Rekryteringsstöd får inte heller lämnas vid anställningar inom

 1. syntetfiberindustrin,
 2. bilindustrin,
 3. stålindustrin,
 4. varvsindustrin,
 5. fiskerisektorn,
 6. transportsektorn, eller
 7. jordbrukssektorn. Förordning (1996:1427).

Rekryteringsstöd

3 §  Rekryteringsstöd får inom ramen för tillgängliga medel lämnas vid anställning av den som anvisas till anställningen av länsarbetsnämnden om

 1. denna person under minst tolv månader varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, och
 2. denna persons sysselsättningssituation inte kan lösas på något annat sätt.

[S2]Villkoret enligt första stycket 1 gäller inte för personer med arbetshandikapp. Villkoret gäller inte heller under tiden den 1 april-den 31 december 1997 för ungdomar under 25 år som, efter fullföljt nationellt program med yrkesämnen i gymnasieskolan anställs för färdigutbildning till ett yrke enligt kollektivavtal om yrkesutbildning. Förordning (1997:79).

3 a §  Anställning med rekryteringsstöd får anvisas tidigast från och med den 1 juli det år som den som skall anställas fyller 20 år. Sådan anställning får dock även anvisas personer som ännu inte fyllt 20 år om de genomgått treårig gymnasieskola. Förordning (1995:720).

4 §  Rekryteringsstöd får lämnas såväl för anställningar som gäller tills vidare som för provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.

[S2]I fråga om branscher där arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur får AMS föreskriva att stöd får lämnas endast för anställning som gäller tills vidare eller omfattar en längre tidsperiod än den normala säsongen. Förordning (1995:720).

5 §  Rekryteringsstöd får lämnas endast under förutsättning att det i anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller anställningsförmåner som är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

[S2]Rekryteringsstöd får inte lämnas till en arbetsgivare som senare än nio månader före den aktuella anställningen sagt upp anställda på grund av arbetsbrist. Förordning (1996:1427).

5 a §  Som förutsättning för rekryteringsstöd gäller även att arbetsgivaren under den tid som rekryteringsstöd lämnas, tillhandahåller arbetstagaren utbildning i form av praktik eller teori.

[S2]Arbetsgivarens åtagande skall preciseras i en överenskommelse mellan arbetsgivaren och länsarbetsnämnden.

[S3]Arbetstagaren skall få del av denna överenskommelse. Förordning (1996:1427).

6 §  Rekryteringsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats uppbär bidrag med stöd av andra bestämmelser. Förordning (1996:1427).

Vikariatsstöd och utbildningsstöd

6 a §  Vikariatsstöd får lämnas till arbetsgivare som efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer ersättare under den tid en anställd med lön

 • deltar i en utbildning, eller
 • är ledig för att starta egen näringsverksamhet.

6 b §  Utbildningsstöd får lämnas till en arbetsgivare som enligt 6 a § själv bekostar utbildning för en arbetstagare och som anställer ersättare för den som deltar i utbildningen. Utbildningen skall vara godkänd av länsarbetsnämnden. Den skall syfta till att den anställde skall kunna tillgodogöra sig ny teknik, förbättra användningen av befintlig teknik eller utföra nya arbetsuppgifter. Förordning (1996:1427).

6 c §  För vikariatsstöd och utbildningsstöd gäller även bestämmelserna i 5 § första stycket och 6 §. Förordning (1996:1427).

Stödets storlek m.m.

7 §  Rekryteringsstöd och vikariatsstöd lämnas med högst 350 kronor per dag, dock högst 50 procent av lönekostnaden och längst under sex månader. Vid deltidsarbete skall stödet minskas i förhållande till arbetstiden. Länsarbetsnämnden skall efter förhandling med arbetsgivaren besluta om nivån på stödets storlek.

[S2]Bidragsgrundande lönekostnad är kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterersättning samt avgifter som skall betalas enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Endast lönekostnader för normal veckoarbetstid är bidragsgrundande.

[S3]När bidrag beslutas skall bidragets storlek i kronor per dag fastställas. Detta belopp skall gälla hela bidragsperioden. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget minskas proportionellt med frånvaron.

[S4]Utbildningsstöd lämnas med högst 40 kronor per utbildningstimme, dock med högst 20 000 kronor per vikarie. Förordning (1996:1427).

7 a § har upphävts genom förordning (1996:1427).

Övriga bestämmelser

8 §  Bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:516).

9 § har upphävts genom förordning (1987:516).
10 § har upphävts genom förordning (1987:516).
11 § har upphävts genom förordning (1988:1593).

12 §  Beslut att inte anvisa någon till en anställning med rekryteringsstöd eller vikariatsstöd eller beslut att inte bevilja utbildningsstöd får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (1996:1427).

13 § har upphävts genom förordning (1987:516).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 då förordningen (1983:992) om rekryteringsstöd skall upphöra att gälla.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om rekryteringsstöd som beslutats före den 1 juli 1986.
Förarbeten
Prop. 1985/86:150
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:746) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:516) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  upph. 9, 10, 13 §§; ändr. 3, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:650) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

Förordning (1988:1593) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:334) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om rekryteringsstöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:889) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 7 a §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1336) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  ändr. 3, 3 a §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:730) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 3, 3 a, 7, 7 a §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:199) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1994:939) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den nya bestämmelsen i 7 a § tredje stycket skall tillämpas på anställningar som anvisas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:457, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7, 7 a §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:338) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 1995.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-15

Förordning (1995:359) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:720) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. De äldre föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om anställningar som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
  Omfattning
  ändr. 3 a, 4, 7, 7 a §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1427) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. De äldre föreskrifterna i 7 § gäller, inom ramen för tillgängliga medel för år 1997, fortfarande i fråga om anställningar som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  upph. 7 a §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 §§, rubr. närmast före 3 §; nya 5 a, 6 a, 6 b, 6 c, rubr. närmast före 6 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:79) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Ändring, SFS 1997:1275

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om anställningar som har påvörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.