Upphävd författning

Förordning (1985:839) om kadmium

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:839 i lydelse enligt SFS 1995:1094
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om kadmiumämnen gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Med kadmiumämne avses i denna förordning metallen kadmium eller en kemisk förening vari metallen ingår.

2 §  Kadmiumämne får inte användas för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne.

[S2]Varor som har ytbehandlats med ett kadmiumämne eller som innehåller ett sådant ämne som stabilisator eller som färgämne får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. Varorna får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S3]Gödselmedel hänförliga till tulltaxenr 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 och 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 g per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas. Förordning (1994:1601).

3 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avsteg från eller för särskilt fall medge undantag från föreskrifterna i 2 § första och andra stycket, om användningen av ämnen eller varor som där avses är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt eller, beträffande varor som tillverkas utomlands, om endast en liten del av varan behandlats med eller innehåller kadmiumämne eller när det annars föreligger särskilda skäl.

[S2]Kemikalieinspektionen får medge undantag från 2 § tredje stycket, om det finns särskilda skäl.

[S3]I fråga om hanteringen av en oförtullad vara som har ytbehandlats med eller innehåller kadmiumämne gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kan försäljning som avses i 3 § lagen inte ske, bestämmer Kemikalieinspektionen hur det skall förfaras med varan. Förordning (1995:1094).

4 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning. Förordning (1995:1094).

5 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

6 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1985:839) om kadmium

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1992:1385) om ändring i förordningen (1985:839) om kadmium

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1601) om ändring i förordningen (1985:839) om kadmium

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1094) om ändring i förordningen (1985:839) om kadmium

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-11-01

Ändring, SFS 1998:944

Omfattning
upph.