Upphävd författning

Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:840 i lydelse enligt SFS 1993:1271
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I fråga om vissa hälso- och miljöfarliga produkter och varor gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning. Förordning (1988:718).

3 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

4 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Särskilda bestämmelser

5 §  Följande varor får inte saluhållas eller överlåtas

 1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,
 2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,
 3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

6 §  Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor, nämligen

 1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,
 2. klädesplagg och material till sådana,
 3. barnleksaker,
 4. hushållsgods.

7 §  Kemikalieinspektionen får medge undantag från 5 eller 6 §, om särskilda skäl föreligger.

8 §  I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,
 2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

[S2]En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Förordning (1991:1632).

9 § har upphävts genom förordning (1988:718).

10 §  En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som statens naturvårdsverk meddelar.

11 §  Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metallmg/kg torrsubstans
Bly100
Kadmium2
Koppar600
Krom100
Kvicksilver2,5
Nickel50
Zink800

[S2]Trots första stycket får värdet för bly, koppar, kadmium och kvicksilver överskridas med det dubbla till utgången av år 1997.

[S3]Statens naturvårdsverk får, med iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, medge undantag från vad som sägs i första och andra styckena, om särskilda skäl föreligger. Förordning (1993:1271).

Ändringar

Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:8) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-02-11

Förordning (1988:718) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:570) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1632) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1271) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1271

Ändring, SFS 1998:944

Omfattning
upph.