Upphävd författning

Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-03-07
Ändring införd
SFS 1985:98 i lydelse enligt SFS 1992:709
Ikraft
1985-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Investeringsförbud m.m.

1 §  Svensk juridisk person får inte

 1. mot vederlag förvärva rörelse som drivs i Sydafrika eller del av sådan rörelse,
 2. mot vederlag förvärva aktier eller andelar i ett sydafrikanskt företag eller obligationer eller andra för den allmänna omsättningen avsedda skuldförbindelser som ett sådant företag utfärdat,

[S2]ge ett sådant företag tillskott av pengar eller annan egendom som är avsedd att användas i dess verksamhet,

[S3]ge ett sådant företag penninglån eller annan kredit med en löptid över två år, eller

[S4]ställa säkerhet för ett sådant företags skulder med en löptid över fem år,

 1. ge penninglån eller annan kredit med en löptid över två år till sydafrikanska staten eller dess myndigheter eller ställa säkerhet för sydafrikanska statens eller dess myndigheters skulder med en löptid över fem år.

[S5]Svensk juridisk person får inte heller genom handling eller underlåtenhet bidra till att åtgärder som anges i första stycket vidtas av utländskt dotterföretag. Lag (1990:78).

2 §  Svensk juridisk person får inte genom handling eller underlåtenhet bidra till att

 1. anläggningstillgångar anskaffas i sydafrikanskt dotterföretag, eller
 2. egendom hyrs för att stadigvarande brukas eller innehas i ett sydafrikanskt dotterföretags rörelse, om hyresavtalets löptid är anpassad till egendomens ekonomiska livslängd (finansiell leasing).

[S2]Utan hinder av förbuden i första stycket får årligen tillgångar anskaffas och egendom hyras till ett sammanlagt värde av högst 100 000 kronor. Undantaget får inte möjliggöra en utvidgning av verksamheten. Lag (1990:78).

3 §  Med dotterföretag i 1 och 2 §§ avses sådan juridisk person i vilken en svensk juridisk person direkt eller genom annan juridisk person

 1. äger så många aktier eller andelar att den har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller
 2. på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal ensam har ett bestämmande inflytande och en betydande andel i resultatet av verksamheten.

Investeringsplan och redovisning

4 §  Svensk juridisk person som själv eller genom utländskt dotterföretag driver rörelse i Sydafrika skall årligen upprätta en investeringsplan för denna rörelse med angivande av finansieringsmetoder.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om sådan investeringsplan. Lag (1990:78).

5 §  Svensk juridisk person som själv eller genom utländskt dotterföretag driver rörelse i Sydafrika skall årligen till den myndighet som regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten i detta land utvecklas. Redovisningen skall avse

 1. produktion, omsättning, antal anställda, företagna investeringar och andra sådana förhållanden som har betydelse för kontrollen av hur denna lag efterlevs,
 2. löner och anställningsvillkor samt sociala förhållanden för de anställda.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om sådan redovisning. Lag (1990:78).

Undantag från investeringsförbud m.m.

6 §  Regeringen kan för visst fall medge undantag från förbuden i 1 eller 2 § för sådan svensk juridisk person, som sedan den 1 juli 1979 själv eller genom utländskt dotterföretag driver rörelse i Sydafrika. Undantaget får inte göra det möjligt för sökanden att utvidga sin verksamhet i Sydafrika.

[S2]Ett medgivande om undantag får återkallas eller ändras om de uppgifter på vilka det grundats var oriktiga. Lag (1990:78).

7 §  Ansökan om undantag enligt 6 § skall avse samtliga de investeringar som sökanden vill göra och all den egendom som denne vill hyra under det kommande verksamhetsåret. Sådan ansökan skall ges in till den myndighet som regeringen bestämmer före utgången av det kalenderår som föregår verksamhetsåret. Regeringen får för visst fall medge undantag från denna bestämmelse, om det föreligger särskilda skäl.

Särskilda åtaganden

8 §  Regeringen får medge en sådan juridisk person som avses i 6 § rätt tills vidare att utan hinder av förbuden i 1 och 2 §§ ersätta anläggningstillgångar och hyrd egendom samt göra sådana investeringar och hyra sådan egendom som förbättrar arbetsmiljö och arbetsförhållanden för de anställda, om denne åtar sig att inte härigenom utvidga sin verksamhet i Sydafrika. Medgivandet får återkallas om verksamheten utvidgas eller det i övrigt föreligger särskilda skäl.

[S2]Ett medgivande får förenas med villkor. Lag (1990:78).

Tekniköverföring m. m.

9 §  Svensk juridisk person skall i den omfattning och till den myndighet som regeringen föreskriver lämna uppgifter om

 1. överlåtelse eller upplåtelse av patent eller tillverkningsrätt till ett sydafrikanskt företag,
 2. förvärv av utländskt företag som äger aktier eller andelar i ett sydafrikanskt företag.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Lag (1990:78).

10 §  Regeringen får föreskriva att svensk juridisk person inte får överlåta eller upplåta patent eller tillverkningsrätt till sydafrikanskt företag utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:78).

Tillsyn

11 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Tillsynsmyndigheten får ålägga svensk juridisk person att tillhandahålla sådana uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Ett åläggande får förenas med vite.

Ansvarsbestämmelser m. m.

12 §  Den som bryter mot 1 eller 2 § eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 10 § döms, om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år eller, om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S2]För anstiftan av eller medhjälp till brott som i första stycket sägs döms inte till ansvar.

13 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 4 §, 5 § första stycket 1 eller 9 § första stycket 1, eller
 2. vid fullgörande av skyldighet som avses i första punkten eller 11 § andra stycket lämnar oriktiga uppgifter, om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

14 §  Svensk medborgare, vilken som företrädare för en svensk juridisk person har utom riket brutit mot 1 eller 2 § eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 10 §, döms enligt denna lag och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken ej är tillämplig.

15 §  Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart oskäligt.

[S2]Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna lag kan förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller det i övrigt föreligger särskilda skäl. Detsamma gäller egendom med vilken tagits befattning som utgör brott enligt denna lag. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

16 §  Beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

17 §  Åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigar.

18 §  Regeringen får föreskriva att 1, 2, 4, 5 och 9 §§ inte skall tillämpas. Lag (1992:709).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:487) om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia.
  3. I fråga om ansökan om undantag enligt 6 § för investering och hyra under år 1985 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:56
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1990:78) om ändring i lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:97
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-6, 8-10 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Lag (1992:709) om ändring i lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika

Förarbeten
Prop. 1991/92:146
Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
1992-06-15

Lag (1993:1207) om upphävande av lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:16, Prop. 1993/94:47, Bet. 1993/94:UU7
  Omfattning
  upph.