Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:980 i lydelse enligt SFS 1987:695
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den som tillhandahåller rum på hotell eller pensionat eller för tillfällig vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på ersättning för rummet eller för kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen kvarhålla resgods, som gästen medfört.
Värden får sälja resgodset och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa det. Därvid tillämpas 2--12 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som sägs om näringsidkaren avse värden, vad som sägs om beställaren avse gästen och vad som sägs om den mottagna saken avse resgodset. Om resgodsets ägare är i konkurs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen (1987:672). Lag (1987:695).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

Lag (1985:986) om ändring i lagen (1970:980) om retentions- rätt för fordran hos hotellgäst

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har gästen medfört resgodset före ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:210
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:695) om ändring i lagen (1970:980) om retentions- rätt för fordran hos hotellgäst