Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:988 i lydelse enligt SFS 1991:438
Ikraft
1986-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
I den mån det har avtalats i en överenskommelse på privaträttens område som Sverige har ingått med annan stat, får den som efter kallelse i enlighet med överenskommelsen har rest in i Sverige från den andra staten för att höras som vittne eller sakkunnig inte lagföras, berövas sin frihet eller på annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund av dom eller gärning som härrör från tiden före inresan i Sverige.
Immuniteten upphör om vittnet eller den sakkunnige stannar kvar i Sverige trots att han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av femton dagar från det att han har fått besked från domstolen om att hans närvaro inte längre påfordras, eller om han, efter att ha lämnat landet, återvänder hit.
Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha mindre omfattning än som nu angivits, gäller i stället den bestämmelsen. Lag (1991:438).

Ändringar

Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Förordning (1986:177) om ikraftträdande av lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

    Omfattning
    ikrafttr.
    Ikraftträder
    1986-05-01

Lag (1991:438) om ändring i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Förarbeten
Prop. 1990/91:131
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1991-07-01