Upphävd författning

Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-11-27
Ändring införd
SFS 1986:1039
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på ansvarsnämnden för biskopar:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]18 § om ärendeförteckning,

[S4]29 § om myndighetens beslut. Förordning (1988:1095).

Uppgifter

2 §  Ansvarsnämnden fullgör de uppgifter som avses i 20 § lagen (1936:567) om domkapitel.

Organisation

3 §  Att ansvarsnämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter framgår av 20 § lagen (1936:567) om domkapitel. För ledamöterna förordnar regeringen personliga ersättare.

4 §  Sekreterare åt ansvarsnämnden förordnas av regeringen.

Ärendenas handläggning

5 §  Ansvarsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

6 §  Ansvarsnämnden är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att ansvarsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst tre ledamöter, bland dem ordföranden.

8 §  Ordföranden får utan hinder av 6 § besluta ensam, om det i ett ärende är uppenbart att någon åtgärd från nämndens sida inte behövs. Gäller ärendet avstängning och kan det inte lämpligen avgöras enligt 6 eller 7 §, får ordföranden också besluta ensam.

9 §  Beslut som fattas enligt 7 eller 8 § skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Om det framförs skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns föreskrifter om rätt att få en avvikande mening antecknad.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande.

[S3]Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

12 §  Om handläggningen av ärenden som avses i 13 § 2 mom. lagen (1936:567) om domkapitel föreskrivs i samma lag. Ordföranden utfärdar på ansvarsnämndens vägnar sådana anmaningar som avses i 24 § första stycket statstjänstemannalagen (1965:274).

[S2]Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut.

13 §  Ansvarsnämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde. Detta gäller inte vid överläggningar till beslut.

[S2]Nämnden får av allmänna medel bevilja dem som har närvarit skälig ersättning för inställelsekostnader.

Överprövning

14 §  Om talan mot ansvarsnämndens beslut enligt 2 § finns föreskrifter i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och lagen (1936:567) om domkapitel.

15 §  Ansvarsnämndens beslut enligt 13 § andra stycket får överklagas hos kammarrätten.

Ändringar

Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar

Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1988:1095) om ändring i förordningen (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1989:7

  Omfattning
  upph.