Upphävd författning

Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
SFS 1986:1111 i lydelse enligt SFS 2000:157
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Medverkan i räddningstjänst m.m.

1 §  En bestämmelse om att myndigheter är skyldiga att medverka i räddningstjänst finns i 34 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

2 §  Försvarsmakten skall, vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman genom flygräddningscentralen i Göteborg. Denna skyldighet att ställa helikopter till förfogande får inte allvarligt hindra ordinarie verksamhet av större betydelse inom myndigheten eller myndighetens medverkan i räddningstjänst enligt 34 § räddningstjänstlagen (1986:1102). Transporterna skall utföras mot avgift.

[S2]Försvarsmakten får, utöver vad som följer av första stycket och 34 § räddningstjänstlagen, ställa personal och egendom till förfogande för transporter av sjuka eller skadade. Försvarsmakten skall ta ut avgifter för sådan medverkan. Förordning (2000:157).

3 §  Försvarsmakten får ställa personal och egendom till en polismyndighets, Kustbevakningens och Tullverkets förfogande för transporter av personal och utrustning, om det är nödvändigt för att den myndigheten skall kunna utföra sin uppgift.

[S2]Försvarsmaktens personal får dock inte användas för transportuppgifter enligt första stycket som kan komma att innefatta våld eller tvång mot någon enskild, eller som kan medföra en icke obetydlig risk för att personalen kan komma att skadas.

[S3]Försvarsmakten skall ta ut avgifter för medverkan som sker med stöd av första stycket. Förordning (2000:157).

4 §  Ytterligare föreskrifter om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst och verksamhet som avses i 2 och 3 §§ meddelas av Försvarsmakten. Förordning (2000:157).

Utförande av annat arbete

5 §  Försvarsmakten får åta sig att bygga vägar och broar samt att utföra transporter, andra arbeten och tjänster, om denna verksamhet kan inordnas som ett led i utbildning som bedrivs vid myndigheten eller främjar staten eller annat allmänt samhällsintresse. Förordning (1994:871).

6 §  Försvarsmakten får hyra ut, låna ut eller sälja lös egendom, om det kan ske utan olägenhet. Som ytterligare förutsättning gäller i fråga om upplåtelse till andra än myndigheter att åtgärden skall främja Försvarsmakten eller ett allmänt samhällsintresse eller att det annars finns särskilda skäl.

[S2]Innan Försvarsmakten fattar beslut om utlåning av materiel till utlandet skall en anmälan om beslutsavsikten göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anmälan skall göras minst tio veckor före den dag då beslut i saken är avsett att fattas och innehålla en utförlig redogörelse av saken.

[S3]Av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) följer att Försvarsmakten får tillhandahålla lokaler mot avgift.

[S4]Ytterligare bestämmelser om försäljning finns i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. och i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom. Förordning (1999:1027).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Vid verksamhet som avses i 2, 5 och 6 §§ skall gällande bestämmelser om konkurrens beaktas.

[S2]I fråga om verksamhet som avses i 5 och 6 §§ skall frågan om konkurrensintrång anses föreligga avgöras efter hörande av länsarbetsnämnden och den kommun som berörs, om det gäller åtaganden av större omfattning.

[S3]I fråga om sådan verksamhet som bedrivs enligt 5 och 6 §§ för statliga myndigheter tillämpas första och andra styckena bara på statens affärsdrivande verk. Förordning (2000:157).

Ändringar

Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:475) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:536) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:102
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 8 §§; nya 6 a §, rubr, närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:952) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1993:783) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:871) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 6, 6 a, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:357) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1193) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:148) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

  Omfattning
  upph. 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1999:504) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1027) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:157) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 4, 7 §§; ny 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2002:375

Omfattning
upph.