Upphävd författning

Förordning (1986:128) med instruktion för luftfartsverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-03-13
Ändring införd
SFS 1986:128
Ikraft
1986-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 9 § andra stycket, 11 § första stycket samt 15 och 17 §§, tillämpas på luftfartsverket.

Uppgifter

2 §  Luftfartsverkets huvuduppgifter är att

[S2]främja utvecklingen av den civila luftfarten,

[S3]ha tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten och meddela säkerhetsföreskrifter för flygtransporter av farligt gods,

[S4]driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och därmed sammanhängande rörelse,

[S5]i fred svara för flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart, i den mån denna uppgift inte anförtrotts någon annan statlig myndighet,

[S6]handlägga ärenden som rör den civila luftfarten och som inte ankommer på någon annan,

[S7]i övrigt svara för den civila luftfartens markorganisation, i den mån ansvaret för denna ankommer på staten,

[S8]ombesörja beredskapsplanläggning i fråga om den egna verksamheten och den civila flygtransportsektorn.

3 §  Luftfartsverket skall uppbära och redovisa sina inkomster. Utgifterna betalas med inkomsterna och med de medel som i övrigt står till verkets förfogande.

[S2]Luftfartsverket skall fastställa sådana taxor och avgifter för verksamheten som inte fastställs av regeringen.

[S3]För flygtrafiktjänst vid andra flygplatser än sådana som drivs av staten skall luftfartsverket ta ut ersättning.

4 §  För flygtrafiktjänst som är av betydelse för försvarsmakten fastställer regeringen ansvars- och uppgiftsfördelning mellan luftfartsverket och berörda myndigheter inom försvarsmakten.

5 §  Luftfartsverket skall verkställa utredningar och medverka vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat land samt övervaka tillämpningen av sådana överenskommelser.

[S2]Luftfartsverket får överlägga med luftfartsmyndigheter i andra länder och handlägga ärenden som rör den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och den europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC). Ärenden av större ekonomisk eller utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse skall alltid underställas regeringen.

6 §  Luftfartsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde såväl vid som utom domstol om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

7 §  Under beredskapstillstånd och krig skall luftfartsverket främst tillgodose totalförsvarets krav. Vid planering och genomförande av verksamheten i fred skall luftfartsverket beakta de krav som totalförsvaret ställer. Luftfartsverket skall därvid samråda med berörda totalförsvarsmyndigheter. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om luftfartsverkets beredskapsplanläggning. Överbefälhavaren skall hållas underrättad om viktigare planering av civila flygplatser för flygtransportverksamhet och hur de är avsedda att användas under krig.

8 §  Luftfartsverket skall samråda med transportforskningsberedningen i frågor om forskning och utveckling rörande transporter och trafik.

[S2]Luftfartsverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Förordning (1987:433).

Organisation

9 §  Luftfartsverket leds av en styrelse som består av högst nio personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på luftfartsverket.

10 §  För beslut i ärenden som anges i 18 § finns en personalansvarsnämnd.

11 §  Generaldirektören är chef för luftfartsverket.

[S2]Inom luftfartsverket finns ett huvudkontor som består av trafikavdelningen, luftfartsinspektionen, transport- och planeringsavdelningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen och marknadsstaben. Dessa enheter förestås av var sin direktör som är direkt underställd generaldirektören.

[S3]En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare.

[S4]Direktören vid luftfartsinspektionen har en ställföreträdare.

12 §  Inom luftfartsverket finns vidare flygplatser, flygstationer, flygtrafiktjänstenheter och luftfartsinspektionens distriktskontor.

[S2]Varje flygplats samt de flygstationer som generaldirektören bestämmer förestås av en chef som är direkt underställd generaldirektören.

13 §  Luftfartsverket bestämmer i övrigt hur verksamheten skall vara organiserad.

Ärendenas handläggning

14 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,
 3. frågor om förslag till driftbudget, plan för verksamheten under förestående treårsperiod, årsredovisning och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. andra frågor än som anges i 17 eller 18 § och som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

15 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1069).

16 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

17 §  Direktören vid luftfartsinspektionen avgör

 1. sådana frågor om fastställande av säkerhetsnormer för den civila luftfarten och dess markanordningar som ankommer på luftfartsverket samt frågor om tillsyn över efterlevnaden av dessa normer,
 2. frågor om övervakning av den civila luftfartens och dess markanordningars tillförlitlighet från flygsäkerhetssynpunkt,
 3. sådana frågor om undersökning av luftfartsolyckor som ankommer på luftfartsverket.

[S2]Genom särskilda beslut får direktören överlämna åt annan tjänsteman vid inspektionen att avgöra ärenden som inte är av det slag att de behöver prövas av direktören.

18 §  Personalansvarsnämnden avgör frågor om skiljande från uppdrag eller anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, och frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning.

[S2]Nämnden består av generaldirektören och tre av generaldirektören utsedda ledamöter varav en skall vara lagfaren. Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. När generaldirektören deltar i nämndens arbete är han ordförande. Vid förhinder för någon av de av generaldirektören utsedda ledamöterna utser generaldirektören någon annan att tjänstgöra i den frånvarandes ställe. I generaldirektörens frånvaro är den ordförande som generaldirektören förordnar därtill.

[S3]Ytterligare föreskrifter om personalansvarsnämnden meddelas av verket. Förordning (1986:1069).

19 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 17 eller 18 § avgörs av generaldirektören ensam.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller viss grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

20 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S2]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

21 §  När direktören vid luftfartsinspektionen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. När både direktören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas direktörens tjänst av den tjänsteman vid inspektionen som direktören bestämmer.

[S2]I den ordinarie direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

22 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 § andra stycket eller 19 § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören vid den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören kan själv överta beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Den chef som är direkt underställd generaldirektören har rätt att närvara när ärende som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan.

23 §  Varje beslut av styrelsen, generaldirektören, personalansvarsnämnden eller, i fråga om ärende som avses i 17 §, direktören vid luftfartsinspektionen och i övrigt när styrelsen bestämmer det skall ha skriftlig form. Av beslutet skall framgå dagen för beslutet och dess innehåll, vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande och vem som i övrigt varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet.

24 § har upphävts genom förordning (1986:1069).

25 §  Generaldirektören och direktören vid luftfartsinspektionen får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

26 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Redovisning m.m.

27 §  Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Generaldirektören skall se till att verkets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och författning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

[S2]Bokslut skall undertecknas av styrelsen och underställas regeringen för fastställelse.

28 §  Luftfartsverket skall varje år

 1. före den 1 juni till regeringen lämna ett förslag till driftbudget för nästa budgetår,
 2. före den 1 september lämna ett förslag till plan för verksamheten för nästkommande treårsperiod,
 3. före den 1 november till regeringen lämna en årsredovisning för det senaste budgetåret, vilken skall innefatta balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.

[S2]Luftfartsverket skall varje år utarbeta och offentliggöra statistik för verket.

29 §  Luftfartsverket får placera överskott av likvida medel på räntebärande konto i riksgäldskontoret.

[S2]Luftfartsverket skall på statsverkets checkräkning i riksbanken sätta in dels i juni tre fjärdedelar av beräknat överskott för budgetåret, dels sedan räkenskaperna avslutats för budgetåret överskott i den mån det överstiger vad som insatts i juni. Om hinder möter för sådan slutlig insättning, skall verket anmäla det till regeringen.

30 §  Luftfartsverket får sälja eller avskriva lös egendom som inte behövs, är försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål eller som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt.

[S2]Luftfartsverket får nedsätta eller efterge avgifter.

Intern revision

31 §  Luftfartsverket skall genom intern revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt och i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer samt granska verkets årsredovisning. Viktigare resultat av revision skall redovisas för styrelsen. Luftfartsverket skall pröva anmärkningar som framställts vid revisionen.

Tjänstetillsättningar m.m.

32 §  Styrelsen förordnas av regeringen som också utser ordförande. En av styrelsens ledamöter förordnas efter förslag av överbefälhavaren. Vice ordförande utses inom styrelsen. Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas för högst tre år.

[S2]Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S3]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Efter anmälan av generaldirektören tillsätter regeringen tjänster som direktör och meddelar förordnande som ställföreträdare för direktören vid luftfartsinspektionen.

[S5]Andra tjänster tillsätts av luftfartsverket.

33 §  Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning, att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan, gäller inte i fråga om tjänster som tillsätts av luftfartsverket.

34 §  Beslutar luftfartsverket att en tjänst skall kungöras ledig till ansökan skall detta ske i för personalen avsedda meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid räknat från dagen för införandet. Kungörelsen anslås på de anslagstavlor inom verket som verket bestämmer.

[S2]Luftfartsverkets beslut i tillsättningsfrågor som avses i första stycket skall genast anslås på de i samma stycke nämnda anslagstavlorna. Av anslaget skall framgå när det anslogs.

Semester och annan ledighet

35 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av luftfartsverket.

Annan ledighet än semester beviljas av luftfartsverket. Överklagande

36 §  Beslut av chefen för en flygplats, en flygtrafiktjänstenhet eller ett av luftfartsinspektionens distriktskontor får överklagas hos generaldirektören. Detsamma gäller beslut av en chef för flygstation som enligt 12 § är direkt underställd generaldirektören. Beslut av en chef för ett av luftfartsinspektionens distriktskontor överklagas hos direktören vid luftfartsinspektionen om ärendet gäller en fråga som avses i 17 § första stycket.

Övriga föreskrifter

37 §  Allmänheten skall tas emot av luftfartsverkets tjänstemän i den mån deras övriga arbetsuppgifter inte hindrar detta.

[S2]Luftfartsverkets expeditioner för allmänheten skall hållas öppna på tider som verket bestämmer. Tider för öppethållande skall anslås i expeditionslokalerna.

38 §  Bestämmelserna i 9 § första stycket allmänna verksstadgan (1965:600) om tjänsteresor skall gälla även sådana resor utom landet.

39 §  När det fordras för att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i tjänsten, får en tjänsteman med arbetsledande ställning vid luftfartsverket försätta den som lyder under honom ur tjänstgöring. Sådana åtgärder skall genast anmälas till närmaste överordnad.

40 §  Luftfartsverket får, om inte annat följer av särskilda föreskrifter, betala ut skälig ersättning för person- och sakskador som uppkommit i sådan verksamhet som verket bedriver. Vidare får verket, om det bedöms vara till nytta för verket, betala ut belöning till personer som har visat rådighet i olika hänseenden. Närmare föreskrifter om sådan ersättning och belöning meddelas av luftfartsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:128) med instruktion för luftfartsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1986, då förordningen (1967:339) med instruktion för luftfartsverket skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1986-05-01

Förordning (1986:1069) om ändring i förordningen (1986:128) med instruktion för luftfartsverket

  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:433) om ändring i förordningen (1986:128) med instruktion för luftfartsverket

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:78

  Omfattning
  upph.