Upphävd författning

Förordning (1986:196) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-04-17
Ändring införd
SFS 1986:196
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd till utförsel av föremål som omfattas av lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål skall enligt 9 § nämnda lag prövas av kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, riksarkivet, statens konstmuseer eller Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter). Ansökan om tillstånd skall dock enligt 10 § samma lag i samtliga fall ges in till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

2 §  Kungl. biblioteket prövar tillstånd i fråga om

[S2]a. tryckta skrifter, kartor och bilder,

[S3]b. icke tryckta brev, dagböcker, manuskript och noter i den mån föremålen härrör från författare och tonsättare.

3 §  Stiftelsen Nordiska museet prövar tillstånd i fråga om

[S2]a. dryckeskärl, seldon och textilredskap, om de är av trä och har målad eller skuren dekor,

[S3]b. folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig textil,

[S4]c. bonadsmåleri,

[S5]d. möbler, speglar och skrin,

[S6]e. golvur, väggur och bordsur,

[S7]f. signerade fajanser,

[S8]g. musikinstrument,

[S9]h. skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen,

[S10]i. samiska föremål,

[S11]j. tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument.

[S12]Ansökningar rörande sådana möbler, speglar och skrin samt golvur, väggur och bordsur som avses i 5 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål skall dock på sätt följer av 5 § prövas av statens konstmuseer.

[S13]Ansökningar rörande sådana skrin samt blankvapen och skyddsvapen som härrör från svenska kyrkor skall dock på sätt följer av 6 § prövas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

4 §  Riksarkivet prövar tillstånd i fråga om

[S2]a. handskrifter på pergament eller papper,

[S3]b. icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter och räkenskaper,

[S4]c. handritade kartor och ritningar.

[S5]Ansökningar rörande sådana icke tryckta brev, dagböcker, manuskript och noter som härrör från författare och tonsättare skall dock på sätt följer av 2 § prövas av kungl. biblioteket.

5 §  Statens konstmuseer prövar tillstånd i fråga om

[S2]a. sådana möbler, speglar och skrin samt golvur, väggur och bordsur som avses i 5 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål,

[S3]b. målningar, teckningar och skulpturer,

[S4]c. föremål av keramik, glas, guld, silver, brons, porfyr och elfenben samt

[S5]d. ljuskronor och vävda tapeter.

[S6]Ansökningar rörande sådana målningar och skulpturer, föremål av guld, silver och brons samt ljuskronor som härrör från svenska kyrkor skall dock på sätt följer av 6 § prövas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

6 §  Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer prövar tillstånd i fråga om

[S2]a. skrin,

[S3]b. blankvapen och skyddsvapen,

[S4]c. målningar och skulpturer,

[S5]d. föremål av guld, silver och brons,

[S6]e. ljuskronor,

[S7]i den mån samtliga nu nämnda föremål härrör från svenska kyrkor.

7 §  Rör en ansökan mer än en av tillståndsmyndigheterna gäller föreskrifterna i 11 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål.

8 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål meddelas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

Ändringar

Förordning (1986:196) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål

Förarbeten
Prop. 1984/85:179
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1988:1188

    Omfattning
    upph.