Upphävd författning

Förordning (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1986-05-22
Ändring införd
SFS 1986:285 i lydelse enligt SFS 1999:612
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1999:612).

2 §  Om ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag har återkallats enligt 8 § lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. och om företaget har beviljats lån enligt någon av bostadslånekungörelserna (1967:552 eller 1962:537), kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m., någon av kungörelserna (1948:587 eller 1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus eller kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag, skall villkoren för lånet ändras på samma sätt som om lånen hade övertagits av någon som inte är ett allmännyttigt bostadsföretag. Förordning (1999:612).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Förordningen gäller även i fall då överlåtelse eller annan ändring som avses i 1 § har ägt rum under tiden den 11 januari--den 30 juni 1986.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:1269) om ändring förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. De nya bestämmelserna om räntelån eller räntebidrag tillämpas även i fråga om lån som har beviljats sådana företag i vilka kommunens bestämmande inflytande har upphört under tiden den 4 juni--den 31 december 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:168
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1993:1160) om ändring i förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:1433) om ändring i förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999. Förordning (1997:1184).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:81, Prop. 1996/97:38, Bet. 1996/97:BoU7
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1184) om ändring i förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:77, Prop. 1997/98:37, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1996:1443
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:612) om ändring i förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas på avyttringar som sker till och med den 30 juni 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avyttringar som skett före den 19 juni 1999. Förordning (1999:612).
Förarbeten
Rskr. 1998/99:251, Prop. 1998/99:122, Bet. 1998/99:BoU11
Omfattning
upph. 1 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-06-19

Förordning (2016:473) om upphävande av förordningen (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

Omfattning
upph.