Upphävd författning

Förordning (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-05-22
Ändring införd
SFS 1986:286
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas bidrag av statsmedel till kostnader för sådana åtgärder som syftar till att minska antalet outhyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i områden med stora uthyrningssvårigheter eller stora sociala problem.

2 §  Bidrag lämnas endast till allmännyttiga bostadsföretag för åtgärder i områden med flerbostadshus.

3 §  Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. Enligt 4 § andra stycket kan bidrag till vissa åtgärder lämnas endast efter medgivande av regeringen.

Bidragsberättigade åtgärder

4 §  Bidrag får lämnas till sådana åtgärder i bostadsområden som innebär

[S2]ombyggnad av bostadslägenheter och andra bostadsutrymmen till utrymmen för annat ändamål,

[S3]anordnande av lokaler för hobbyverksamhet och samvaro,

[S4]komplettering med mindre arbetslokaler,

[S5]förbättring av otillfredsställande utemiljöer för att tillgodose barns lekbehov, ungdomars behov av träffpunkter eller de boendes behov i övrigt av rekreation, motion, samvaro eller andra fritidsaktiviteter,

[S6]anordnande av odlingslotter och koloniträdgårdar,

[S7]konstnärlig utsmyckning eller gestaltning om tillägg för kostnader för detta kan göras enligt 10 § första stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,

[S8]ändrad utformning av bostadhusen,

[S9]förbättring av trafiksäkerheten eller

[S10]begränsning av buller eller luftföroreningar.

[S11]Regeringen kan för särskilt fall medge att bidrag lämnas även för andra åtgärder.

Förutsättningar för bidrag

5 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och under följande förutsättningar:

 1. Bostadsföretaget och kommunen skall ha upprättat ett gemensamt åtgärdsprogram för området som omfattar även sociala åtgärder.
 2. För det eller de hus som berörs av åtgärderna skall finnas förvaltningspersonal på platsen med befogenhet att självständigt företräda husägaren i sådana tekniska och ekonomiska frågor som rör den löpande förvaltningen.
 3. Bostadsföretaget skall ha träffat avtal om hyresgästinflytande i frågor som rör planering och utformning av åtgärderna samt den tekniska och ekonomiska förvaltningen i övrigt.

6 §  Bidrag lämnas endast till sådana åtgärder för vilka kommunen förbinder sig att lämna bidrag med ett belopp som motsvarar minst hälften av det statliga bidraget.

7 §  Bidrag lämnas inte till åtgärder som utan medgivande av bostadsstyrelsen har påbörjats innan bidragsansökningen prövas, om det inte finns synnerliga skäl.

Bidragets storlek

8 §  Bidrag lämnas med 50 procent av den kostnad för åtgärderna som bostadsstyrelsen godkänner. Bidraget får dock inte överstiga 4 500 kronor för varje lägenhet som berörs eller har nytta av åtgärderna.

[S2]I fall som avses i 4 § andra stycket bestämmer regeringen bidragets storlek med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

9 §  Ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till bostadsstyrelsen.

[S2]Till ansökan skall fogas en redogörelse för de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet med uppgift om beräknade kostnader för de åtgärder för vilka bidrag söks.

[S3]Kommunen skall på det sätt bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att lämna sådant bidrag som avses i 6 §.

[S4]Om ansökan avser andra åtgärder än som anges i 4 § första stycket, skall bostadsstyrelsen med eget yttrande överlämna ansökningen till regeringen.

10 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragets storlek och villkoren för bidraget.

[S2]Bidraget betalas ut av bostadsstyrelsen när åtgärderna har genomförts.

11 §  Beslut om bidrag kan ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av mottagaren av bidraget eller om denne bryter mot villkor som gäller för bidraget. I sådana fall återkrävs utbetalt bidrag helt eller delvis.

12 §  Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1989:344) om upphävande av förord- ningen (1986:286) om stats- bidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådana ansökningar om bidrag som har kommit in till plan- och bostadsverket före den 10 januari 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-07-01