Upphävd författning

Förordning (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:397
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om vissa resurser för påbyggnadsutbildningar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor.

2 §  I förordningen avses med

[S2]påbyggnadsutbildning specialkurs som bygger på en minst tvåårig gymnasial utbildning,

[S3]RA-förordningen förordningen (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan,

[S4]RA-kurs påbyggnadsutbildning som utformas av länsskolnämnden med stöd av RA-förordningen,

[S5]30-klass klass som är fulltalig med 30 elever,

[S6]16-klass klass som är fulltalig med 16 elever,

[S7]veckotimme en lektion i veckan i en årskurs eller, i fråga om påbyggnadsutbildning som är kortare än en årskurs, en lektion i veckan i sådan utbildning,

[S8]lärarveckotimme veckotimme för lärare och andra som fullgör undervisning.

3 §  Föreskrifterna i denna förordning skall tillämpas i fråga om påbyggnadsutbildningar som utformas av skolöverstyrelsen med stöd av skolförordningen (1971:235) eller av en länsskolnämnd med stöd av RA- förordningen.

Klassernas storlek

4 §  Påbyggnadsutbildningar skall bedrivas i 30-klasser. En påbyggnadsutbildning som till övervägande delen består av undervisning i arbetsteknik skall dock anordnas i 16-klass.

Icke yrkesinriktade ämnen

5 §  Svenska, engelska, matematik och andra icke yrkesinriktade ämnen får inte ingå i en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som bygger på en studieväg där ämnet är obligatoriskt för eleverna under två år eller mer.

Lärarveckotimmar

6 §  Av 8 kap. 1 § femte stycket skolförordningen (1971:235) och 3 § RA-förordningen framgår att antalet veckotimmar för eleverna får bestämmas till högst 38.

[S2]I fråga om antalet lärarveckotimmar gäller föreskrifterna i 7--9 §§.

7 §  Antalet lärarveckotimmar i påbyggnadsutbildningar som anordnas i 16-klasser får vara högst 35.

8 §  Antalet lärarveckotimmar i påbyggnadsutbildningar som anordnas i 30-klasser får vara högst 30.

[S2]Om det i en påbyggnadsutbildning ingår ämnen som kräver laborationer eller metod- eller konstruktionsövningar, får upp till fem ytterligare lärarveckotimmar tas i anspråk för att möjliggöra delning av klass, om antalet elever är lägst 17.

Undantag

9 §  Om det finns synnerliga skäl, får skolöverstyrelsen i fråga om påbyggnadsutbildningar som överstyrelsen utformar göra avsteg från föreskrifterna i 5, 7 och 8 §§ samt i fråga om RA-kurser i enskilda fall medge länsskolnämnden att göra sådana avsteg.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. Påbyggnadsutbildningar vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd har fastställt före ikraftträdandet och som avviker från förordningen skall snarast bringas i överensstämmelse med denna. I avvaktan på sådan ändring får en påbyggnadsutbildning anordnas i sin utformning vid ikraftträdandet, dock inte efter utgången av juni 1989.
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.