Upphävd författning

Förordning (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Ändring införd
SFS 1984:795
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om försöksverksamhet med särskild beslutsordning för sådana specialkurser i gymnasieskolan som bygger på en minst tvåårig gymnasial utbildning och som är särskilt anpassade till det regionala näringslivets struktur och behov (RA- kurser).

2 §  Utan hinder av 2 kap. 9 § gymnasieförordningen (1987:000) får varje länsskolnämnd utforma RA-kurser för gymnasieskolorna i länet.

[S2]För de kurser som en länsskolnämnd utformar gäller föreskrifterna i 3--8 §§. Förordning (1987:734).

Tim- och kursplaner m. m.

3 §  Länsskolnämnden skall fastställa tim- och kursplaner samt meddela föreskrifter om inträdeskrav och urvalsgrunder. I en timplan får antalet veckotimmar för eleverna vara högst 38.

[S2]Föreskrifter om lärarveckotimmar m. m. finns i förordningen (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan. Förordning (1986:398).

Organisation

4 §  Länsskolnämnden bestämmer för varje kurs vid vilken eller vilka skolhuvudmäns gymnasieskolor som kursen får anordnas och hur många intagningsplatser som får inrättas.

[S2]Intagningsplatser tilldelas skolhuvudmännen ur de länsramar som länsskolnämnden förfogar över enligt 3 kap.gymnasieförordningen (1987:743). Förordning (1987:734).

5 §  Samtliga kommuner i länet skall ingå i elevområdet för varje kurs som anordnas vid någon av gymnasieskolorna i länet.

6 §  Enligt 2 kap. 12 § första stycket gymnasieförordningen (1987:743) bör läsåret börja i augusti och sluta senast i juni.

[S2]Länsskolnämnden får medge att läsåret för en kurs förläggs till en annan del av året, om det behövs med hänsyn till utbildningsmålet eller om andra särskilda skäl föreligger. Förordning (1987:734).

Vissa statsbidrag till undervisningsmateriel

7 §  Vid tillämpningen av förordningen (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan skall länsskolnämnden beträffande RA-kurserna besluta i frågor som enligt nämnda förordning ankommer på skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 §  Länsskolnämndens beslut enligt 7 § får överklagas hos skolöverstyrelsen. Överstyrelsens beslut får inte överklagas.

[S2]Övriga beslut av länsskolnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1987:734).

Utvärdering

9 §  Skolöverstyrelsen skall följa försöksverksamheten och redovisa erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1 juli 1985--den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 15 september 1987 och slutredovisning senast den 15 september 1989.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller till utgången av juni 1990. Den tillämpas endast i fråga om kurser som eleverna påbörjar efter utgången av juni 1985.
Förarbeten
Prop. 1983/84:116
Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1986:398) om ändring i förordningen (1984:795) om försöksverksam- het med beslut av länsskolnämn- derna om regionalt arbetsmarknads- anknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:734) om ändring i förordningen (1984:795) om försöksverksam- het med beslut av länsskolnämn- derna om regionalt arbetsmarknads- anknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:133) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regio- nalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1074) om upphävande av två förordningar om försöksverk- samhet med beslut av läns- skolnämnderna för gymnasie- skolan

  Omfattning
  upph.