Upphävd författning

Förordning (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:412
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna villkor

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt strukturstöd inom byggarbetsmarknaden.

2 §  Strukturstöd kan lämnas till ett aktiebolag eller en annan juridisk person som inom en region bedriver verksamhet i syfte att genom rehabilitering och arbete återföra vissa arbetslösa byggnadsarbetare till den ordinarie arbetsmarknaden.

3 §  Strukturstöd får lämnas vid anställning av arbetslösa byggnads- och anläggningsarbetare som är arbetshandikappade eller har fyllt 55 år och som anvisas till anställningen av den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]Strukturstöd får dock inte lämnas, om den arbetslöse bedöms ha möjlighet att få en anställning utan sådana stödinsatser som avses i denna förordning.

4 §  Innan anvisning till anställning sker skall arbetsförmedlingen samråda med byggbranschens regionala anpassningsgrupp inom berörd region. Förordning (1986:745).

5 §  Strukturstöd får lämnas endast om det i anställningen utgår lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller anställningsförmåner som är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

6 §  Strukturstöd får lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare.

Stödets storlek m.m.

7 §  Strukturstödet får lämnas med högst 75 procent av hela lönekostnaden under högst tre år för samma arbetstagare.

8 §  Har en arbetstagare för vilken stöd utgått enligt 7 § efter tre år inte kunnat beredas annan anställning, får strukturstöd lämnas för arbetstagaren med högst 50 procent av hela lönekostnaden under ytterligare högst två år. Förordning (1990:501).

9 §  Strukturstöd får inte lämnas till den som för samma insats uppbär bidrag enligt andra bestämmelser.

Övriga bestämmelser

10 §  AMS bestämmer vilka arbetsgivare som kan få strukturstöd.

[S2]Länsarbetsnämnden beslutar om strukturstöd efter samråd med arbetsgivaren och betalar ut stödet. Förordning (1986:745).

11 §  Bestämmelserna i 21--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:419).

12 §  Innan ett ärende om strukturstöd avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:160).

13 §  Beslut att inte anvisa någon till en anställning med strukturstöd får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning (1988:1592).

14 § har upphävts genom förordning (1987:419).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

Förarbeten
Prop. 1985/86:150
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:745) om ändring i förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Omfattning
  ändr. 4, 10, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:419) om ändring i förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Omfattning
  upph. 12, 14 §§; ändr. 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1592) om ändring i förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:160) om ändring i förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Omfattning
  ny 12 §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1990:501) om ändring i förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om strukturstöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:337) om upphävande av förordningen (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden

  Omfattning
  upph.