Upphävd författning

Förordning (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:423
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på överstyrelsen för civil beredskap.

Uppgifter

2 §  Överstyrelsen är central myndighet för frågor om ledning och samordning av verksamhet inom totalförsvarets civila del.

[S2]Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del framgår att överstyrelsen är ansvarig myndighet för funktionerna Civil ledning och samordning, Övrig varuförsörjning samt Kyrklig beredskap. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta.

3 §  Överstyrelsen skall inom funktionen Övrig varuförsörjning, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta beredskapsåtgärder så att enskildas överlevnad och samhällets funktion tryggas, om landet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden helt eller delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. Härvid skall överstyrelsen särskilt

 1. göra försörjningsanalyser innefattande planer för produktion, import, export, lagring, distribution och konsumtion under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
 2. verka för att produktionen av försörjningsviktiga förnödenheter kan upprätthållas i kriser och i krig,
 3. ansvara för beredskapslagring,
 4. verka för att varor kan distribueras till landets olika delar,
 5. förbereda regleringar och ransoneringar,
 6. följa och ta initiativ till sådan forskning och produktutveckling som har betydelse för funktionen.

4 §  Överstyrelsen skall, i den mån det inte ingår i någon annan myndighets uppgifter, förbereda åtgärder för att mildra verkningarna av importbortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen, utan att det är krig eller krigsfara i rikets närhet (fredskris). Dessa förberedelser skall avse

 1. bedömning av riskerna för importstörningar inom olika varuområden,
 2. upprätthållandet av en administrativ och organisatorisk beredskap för att regleringar och ransoneringar skall kunna vidtas,
 3. genomförandet av fredskrislagring i den omfattning regeringen bestämmer.

5 §  Överstyrelsen skall genomföra beredskapslagring och de andra beredskapsåtgärder som följande myndigheter begär och anvisar medel för, nämligen -- socialstyrelsen avseende läkemedel och sjukvårdsartiklar, -- statens jordbruksnämnd avseende handelsgödsel och bekämpningsmedel, -- statens energiverk avseende bränslen och drivmedel, -- styrelsen för psykologiskt försvar avseende grafiska produkter.

[S2]Överstyrelsen får mot ersättning åta sig lagringsuppgifter också för annans räkning.

6 §  Överstyrelsen skall i fråga om beredskapslagring

 1. anskaffa lämpliga lokaler och andra anläggningar,
 2. träffa uppgörelser med myndigheter och enskilda om köp, försäljning, lagring, förädling eller omsättning av varor.

[S2]Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så långt detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov.

[S3]Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall fattas efter samråd med de civilbefälhavare och länsstyrelser som berörs.

7 §  Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av särskild betydelse för beredskapen skall fattas efter hörande även av överbefälhavaren och andra berörda myndigheter.

8 §  Överstyrelsen skall handlägga ärenden enligt förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgarantier.

9 §  Överstyrelsen skall samarbeta och samråda med andra centrala myndigheter vars verksamhet har samband med överstyrelsen verksamhet.

9 a §  Överstyrelsen skall tillhandahålla underlag rörande totalförsvarets civila del för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Förordning (1987:343).

10 §  Överstyrelsen skall förbereda sin egen organisation för verksamheten under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden och organisationen hos de organ som är knutna eller då skall knytas till överstyrelsen.

11 §  För överstyrelsens verksamhet vid krig eller krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden gäller särskilda bestämmelser.

12 §  Överstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

13 §  Överstyrelsen leds av en styrelse som består av nio personer. I styrelsen ingår överstyrelsens generaldirektör som ordförande. Vid förfall för generaldirektören inträder överdirektören som ledamot och ordförande i styrelsen.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på överstyrelsen.

14 §  Generaldirektören är chef för överstyrelsen.

[S2]Ställföreträdare för generaldirektören är överdirektören. Vid överstyrelsen finns också en planeringschef. Överdirektören utövar generaldirektörens tjänst när denne har förhinder.

[S3]När både generaldirektören och överdirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av planeringschefen eller den enhetschef som generaldirektören bestämmer. Överdirektören eller planeringschefen inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

15 §  Inom överstyrelsen finns tre sakenheter för funktionen Ledning och samordning, tre sakenheter för funktionen Övrig varuförsörjning, två sakenheter för affärs- och lagringsverksamhet samt en administrativ enhet och ett informationssekretariat.

[S2]Varje enhet förestås av en byråchef.

16 §  Hos överstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får överstyrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

17 §  För att bistå överstyrelsen med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktigare ärenden inom respektive sakområde är till överstyrelsen knutna

[S2]ett råd för kommunal beredskap,

[S3]ett beklädnadsråd,

[S4]ett kemiråd samt

[S5]ett metall- och verkstadsråd.

18 §  Rådet för kommunal beredskap består av generaldirektören som ordförande och högst sex andra ledamöter.

[S2]Vart och ett av de övriga råden består av generaldirektören som ordförande och högst femton andra ledamöter.

[S3]Enligt beslut av generaldirektören inträder överdirektören eller planeringschefen som ordförande och ledamot av ett råd vid förhinder för generaldirektören eller för vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S4]Ett råd sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.

[S5]Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman vid överstyrelsen som närmast ansvarar för sakområdet eller på en särskilt förordnad föredragande.

19 §  Under krig eller, i den utsträckning regeringen bestämmer, under krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden organiseras överstyrelsen enligt en särskild organisationsplan.

Ärendenas handläggning

20 §  Av styrelsen avgörs

 1. ärenden som angår verksamhetens långsiktiga inriktning och utnyttjande i stort av tillgängliga resurser,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare remissyttranden till regeringen,
 4. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

21 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:906).

22 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

23 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

24 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

25 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 23 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller chefen för informationssekretariatet eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören och, i förekommande fall, överdirektören eller planeringschefen får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans arbetsområde föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer överdirektören, planeringschefen och chefen för informationssekretariatet.

26 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

27 § har upphävts genom förordning (1986:906).

28 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

29 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

30 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsterna som planeringschef och byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av överstyrelsen.

31 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]De icke självskrivna ledamöterna av de råd som anges i 17 § förordnas av regeringen för högst tre år.

Övriga bestämmelser

32 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av överstyrelsen även i fråga om överdirektören, planeringschefen och byråcheferna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1983:762) med instruktion för överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall upphöra att gälla.
Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit om överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller riksnämnden för kommunal beredskap skall i stället avse överstyrelsen för civil beredskap.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:906) om ändring i förordningen (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

  Omfattning
  upph. 27 §; ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:343) om ändring i förordningen (1986:423) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

  Omfattning
  ny 9 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1122

  Omfattning
  upph.