Upphävd författning

Förordning (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:446
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på ombudsmannen mot etnisk diskriminering och på ombudsmannens kansli. Bestämmelserna i 18 § allmänna verksstadgan tillämpas dock bara i administrativa ärenden som angår tjänstemän hos ombudsmannen.

Uppgifter

2 §  Ombudsmannens uppgifter anges i lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering.

[S2]Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering.

[S3]Ombudsmannen skall varje år före den 1 september lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation m.m.

3 §  Hos ombudsmannen finns personal enligt beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får ombudsmannen även anlita utomstående för särskilda uppdrag.

4 §  Ombudsmannen förordnas av regeringen för en tid av högst tre år. Andra tjänster tillsätts av ombudsmannen.

5 §  Ombudsmannen får bestämma att en annan tjänsteman vid kansliet får utöva ombudsmannens tjänst när denne är förhindrad att göra det.

Ärendenas handläggning

6 §  Närmare föreskrifter om ärendenas handläggning meddelas i en arbetsordning som beslutas av ombudsmannen.

7 §  Vitesföreläggande enligt 7 § första stycket lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering skall delges arbetsgivaren. Delgivning av vitesföreläggandet får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller annars håller sig undan.

Ändringar

Förordning (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Prop. 1985/86:98
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1988:895

    Omfattning
    upph.