Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:453
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att riksrevisionsverkets nedan angivna föreskrifter m. m., meddelade i anslutning till 3 och 4 §§ instruktionen (1973: 444) för riksrevisionsverket, i den mån de fortfarande gäller skall upphöra att gälla vid utgången av december 1986:
 1. cirkuläret den 12 juni 1973 angående särredovisning av kostnader för omlokalisering av statliga myndigheter,
 2. cirkuläret den 10 januari 1978 med föreskrifter för statliga myndigheter och institutioner angående redovisning av gåvo- och donationsmedel,
 3. cirkuläret den 26 februari 1979 om registrering av inventarier,
 4. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpning av kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier,
 5. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1982:49) med föreskrifter om statliga myndigheters medelsredovisning m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar,
 6. cirkuläret den 17 juni 1982 med anvisningar för tillämpningen av förordningen (1982:50) med föreskrifter om reglering av kapitalförluster som uppkommit i statlig verksamhet,
 7. de särskilda föreskrifterna den 26 april 1984 för redovisningsverksamheten inom redovisningsgrupp -- FRG.

Ändringar

Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.

  Ikraftträder
  1987-01-01