Upphävd författning

Förordning (1986:557) med instruktion för Bergslagsdelegationen

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:557
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 1 och 15 § tillämpas på Bergslagsdelegationen.

Uppgifter

2 §  Bergslagsdelegationen skall under perioden den 1 juli 1986--30 juni 1989 stödja och bedriva sådant utvecklingsarbete som främjar utvecklingen i Bergslagen och som inte faller under andra myndigheters ansvarsområden. Delegationen får därvid, inom anvisade ramar, lämna ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt. Samråd skall äga rum med berörda länsstyrelser, kommuner och övriga organ som svarar för olika utvecklingsinsatser.

3 §  Delegationen skall i övrigt verka för samordning av statlig verksamhet av betydelse för utvecklingen i Bergslagen.

Organisation

4 §  Delegationen består av en ordförande och högst tjugo andra ledamöter.

5 §  Hos delegationen finns ett kansli som leds av en kanslichef. I mån av behov och tillgång på medel får delegationen anställa ytterligare personal och anlita utomstående för uppdrag samt annat arbetsbiträde.

Ärendenas avgörande

6 §  Av delegationen i plenum avgörs

 1. frågor om planeringen och inriktningen av delegationens verksamhet,
 2. viktigare frågor om delegationens organisation och arbetsformer,
 3. frågor om ekonomiskt stöd enligt 2 § som är av större betydelse,
 4. frågor om remissyttranden som är av större vikt,
 5. frågor om tillsättning av tjänsten som kanslichef, och
 6. andra frågor som kanslichefen hänskjuter till delegationen.

[S2]Andra ärenden än som avses i första stycket skall avgöras av delegationen i plenum om inte delegationen i arbetsordningen eller särskilda beslut överlåtit åt arbetsgrupp inom delegationen eller åt kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid delegationen att besluta i sådant ärende eller grupper av sådana ärenden.

7 §  Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:831).

9 §  Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som krävs för beslutförhet enligt 8 §. Ett ärende som avgörs på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning av tjänsteman vid delegationen.

Tjänstetillsättningar

11 §  Ordföranden och övriga ledamöter förordnas av regeringen.

[S2]Tjänster vid delegationens kansli tillsätts av delegationen. Tjänsterna får tillsättas med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt.

Övriga bestämmelser

12 §  Kanslichefen eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman vid delegationen får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen.

13 §  Delegationens beslut i ärenden om ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:557) med instruktion för Bergslagsdelegationen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 och gäller till utgången av juni 1989.
Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller inte under tiden den 1 juli 1986--den 1 september 1986 vid tillsättning av tjänster vid delegationens kansli.
Förarbeten
Prop. 1985/86:125
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:831) om ändring i förordningen (1986:557) med instruktion fär Bergslagsdelegationen

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:347

  Omfattning
  upph.