Upphävd författning

Förordning (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:578
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för döva och gravt hörselskadade från hela landet enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Utbildningen skall vända sig även till dem som på grund av språkstörning behöver insatser av samma slag som döva och gravt hörselskadade. När det i denna förordning talas om döva och gravt hörselskadade elever avses även elever som har sådan språkstörning.

2 §  Föreskrifter om sådan utbildning för hörselskadade som bygger på muntlig kommunikation med tekniska hjälpmedel finns i förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola.

3 §  De föreskrifter som gäller för gymnasieskolan skall tillämpas även i fråga om utbildningen för döva och gravt hörselskadade, i den mån inte annat följer av denna förordning eller andra särskilda föreskrifter.

4 §  Med redovisningsår avses i denna förordning tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

Utbildningens organisation och innehåll

5 §  Utbildningen för döva och gravt hörselskadade skall integreras med motsvarande utbildning för elever med normal hörsel och icke gravt hörselskadade elever i kommunens gymnasieskola, i den mån detta är möjligt och lämpligt.

6 §  Linje, specialkurs, gren eller variant får anordnas särskilt för döva och gravt hörselskadade, om antalet elever är lägst fyra.

[S2]En klass eller grupp som anordnas särskilt för döva och gravt hörselskadade får inte ha mindre än fyra eller mer än åtta elever.

[S3]Länsskolnämnden får medge undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

7 §  Regeringen bestämmer för varje redovisningsår antalet elevplatser i utbildningen för döva och gravt hörselskadade.

8 §  Länsskolnämnden bestämmer för varje redovisningsår på vilka studievägar utbildning får anordnas särskilt för döva och gravt hörselskadade.

[S2]När kommunen tilldelas elevplatser för intagning i sin gymnasieskola enligt förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m. skall platser för döva och gravt hörselskadade som undervisas i egna klasser och platser för elever i vanliga klasser på samma studieväg bestämmas var för sig.

9 §  Läroplanen för gymnasieskolan skall tillämpas med nödvändiga avvikelser enligt vad skolöverstyrelsen bestämmer.

10 §  Undervisning i teckenspråk får för elev som har behov av och önskar delta i sådan undervisning anordnas i en omfattning som svarar mot elevens behov. Den kan ersätta undervisning i ett eller flera av studievägens ämnen, dock ej svenska. Beslut meddelas av rektor eller, om denne så bestämmer, av studierektor.

[S2]Skolöverstyrelsen skall meddela föreskrifter om betyg i teckenspråk.

11 §  Stödundervisning och samordnad specialundervisning får anordnas med i genomsnitt 0,5 veckotimme per elev.

12 §  Skolstyrelsen i Örebro kommun skall för elever som behöver det medge att utbildningstiden enligt bestämmelserna för studievägen förlängs med högst ett år.

Intagning av elever

13 §  I utbildningen för döva och gravt hörselskadade skall sökande tas in oberoende av var i landet de är bosatta.

14 §  Behörig att tas in som elev är den som är döv eller gravt hörselskadad eller har språkstörning och som har genomgått årskurs 10 i specialskolan.

[S2]Även annan som är döv eller gravt hörselskadad eller som har språkstörning får tas in, om det finns särskilda skäl.

15 §  Om antalet platser inte räcker till alla sökande som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 14 §, skall urvalet göras enligt föreskrifter som skolöverstyrelsen meddelar.

16 §  Fråga om intagning av elev avgörs av intagningsnämnden för gymnasieskolan i Örebro kommun. Nämnden skall i sådana ärenden höra företrädare för specialskolan.

Särskild utrustning

17 §  Lärosalar och andra lokaler som används av de döva och gravt hörselskadade eleverna skall vara försedda med hörselteknisk utrustning.

Allmän omvårdnad

18 §  För elever som behöver och önskar det skall kommunen anvisa kost och logi, inklusive tvätt och städning. Kommunen skall även svara för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras handikapp.

[S2]Omvårdnad enligt första stycket skall vara kostnadsfri för eleverna i den mån så följer av lag eller kostnaderna täcks av statsbidrag.

Skolledningen

19 §  För den omedelbara skolledningen svarar rektorerna vid de skolenheter till vilka utbildningen är förlagd.

20 §  Utöver vad som följer av förekrifterna i 13 kap.skolförordningen (1971:235) om skolledarorganisationen i gymnasieskolan skall gemensamt för utbildningen för döva och gravt hörselskadade och utbildningen enligt förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola finnas fyra ordinarie tjänster som studierektor.

[S2]Om undervisningsskyldighetens omfattning inte är reglerad i kollektivavtal, skall den av skolstyrelsen för de fyra studierektorerna tillsammans fastställas till lägst 12 och högst 20 veckotimmar.

[S3]I fråga om behörighet till och tillsättning av tjänsterna tillämpas skolförordningens föreskrifter om ordinarie studierektor i gymnasieskolan. Den som inte har erfarenhet av undervisning av hörselhandikappade får utses endast om det finns synnerliga skäl.

Lärare

21 §  Lärare anställs enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan, om inte annat följer av denna förordning eller andra särskilda föreskrifter.

Speciallärare i vanliga ämnen

22 §  Utöver tjänster som anges i 16 kap.skolförordningen (1971:235) får i kommunens gymnasieskola finnas extra ordinarie och extra tjänster som speciallärare för undervisning av döva och gravt hörselskadade elever. Tjänsterna skall avse sådana ämnen som förekommer enligt läroplanen.

23 §  Om inte annat bestäms av regeringen särskilt får, inom ramen för gymnasieskolorganisationen i kommunen, tjänster enligt 22 § finnas i en omfattning som motsvarar tio heltidstjänster.

24 §  Tjänster enligt 22 § bör i första hand inrättas i ämnen på timplanen med stort tjänsteunderlag.

25 §  I tjänster enligt 22 § får, utöver undervisning av döva och gravt hörselskadade elever, ingå annan undervisning vid kommunens gymnasieskola med högst hälften av tjänstens timtal.

26 §  Behörighet till extra ordinarie tjänst enligt 22 § är den som

  1. är behörig till extra ordinarie tjänst som lärare i gymnasieskolan,
  2. har genomgått speciallärarutbildning om 40 poäng för undervisning av hörselskadade elever eller motsvarande äldre utbildning samt
  3. har goda kunskaper i teckenspråk.

27 §  Om det finns synnerliga skäl, får skolöverstyrelsen förklara den som inte uppfyller behörighetskraven enligt 26 § behörig till tjänsten i fråga.

28 §  På en extra tjänst enligt 22 § får endast förordnas den som är behörig till en sådan extra ordinarie tjänst eller av skolöverstyrelsen har förklarats behörig till en sådan extra tjänst.

Speciallärare för talkorrektion

29 §  I kommunens gymnasieskola finns extra ordinarie och extra tjänster som speciallärare för talkorrektion.

[S2]Om inte annat bestäms av regeringen särskilt, får sådana tjänster finnas i en omfattning som motsvarar fem heltidstjänster.

30 §  För tjänst enligt 29 § tillämpas bestämmelserna i skolförordningen (1971:235) om tjänster som lärare 4 på motsvarande sätt, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

31 §  I fråga om behörighet till extra ordinarie tjänst gäller villkoren i punkterna 2.2.1, 1.2.2 och 1.2.3 i bilaga 1 till skolförordningen (1971:235). Därutöver skall läraren ha gått igenom speciallärarutbildning om fyra terminer för undervisning av hörselskadade elever.

32 §  Om det finns synnerliga skäl får skolöverstyrelsen förklara den som inte uppfyller behörighetskraven enligt 31 § behörig till tjänsten i fråga.

33 §  På en extra tjänst enligt 29 § får endast förordnas den som är behörig till en sådan extra ordinarie tjänst eller av skolöverstyrelsen förklarats behörig till en sådan extra tjänst.

Statsbidrag

34 §  Statsbidrag till utbildningen för döva och gravt hörselskadade lämnas enligt allmänna bestämmelser för gymnasieskolan och vissa särskilda bestämmelser som regeringen meddelar.

Interkommunal ersättning

35 §  I fråga om interkommunal ersättning gäller föreskrifter i skollagen (1985:1100) och föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

Ändringar

Förordning (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola

Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.