Upphävd författning

Förordning (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:579
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Örebro kommun får enligt föreskrifterna i denna förordning för hörselskadade från hela landet i sin gymnasieskola anordna utbildning som bygger på muntlig kommunikation med tekniska hjälpmedel.

2 §  Föreskrifter om utbildning för döva och gravt hörselskadade finns i förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola.

3 §  De föreskrifter som gäller för gymnasieskolan skall tillämpas även i fråga om utbildningen för hörselskadade, i den mån inte annat följer av denna förordning eller andra särskilda föreskrifter.

4 §  Med redovisningsår avses i denna förordning tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

Utbildningens organisation och innehåll

5 §  Utbildningen för hörselskadade skall integreras med motsvarande utbildning för elever med normal hörsel i kommunens gymnasieskola, i den mån detta är möjligt och lämpligt.

6 §  Linje, specialkurs, gren eller variant får anordnas särskilt för hörselskadade som bildar klasser enligt föreskrifterna om hörselklasser i 8 kap. 42 § skolförordningen (1971:235).

[S2]För undervisning i ett enskilt ämne med endast hörselskadade elever får grupper bildas enligt föreskrifterna om hörselklasser.

7 §  Regeringen bestämmer för varje redovisningsår antalet elevplatser i utbildningen för hörselskadade.

8 §  Länsskolnämnden bestämmer för varje redovisningsår på vilka studievägar som hörselklasser får anordnas.

[S2]När kommunen tilldelas elevplatser för intagning i sin gymnasieskola enligt förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m. skall platser för hörselklasser och platser för vanliga klasser på samma studieväg bestämmas var för sig.

9 §  Läroplanen för gymnasieskolan skall tillämpas med nödvändiga avvikelser enligt vad skolöverstyrelsen bestämmer.

10 §  Stödundervisning och samordnad specialundervisning får anordnas med i genomsnitt 0,5 veckotimme per elev.

11 §  Skolstyrelsen i Örebro kommun skall för elever som behöver det medge att utbildningstiden enligt bestämmelserna för studievägen förlängs med högst ett år.

Intagning av elever

12 §  I utbildningen för hörselskadade skall sökande tas in oberoende av var i landet de är bosatta.

13 §  Behörig att tas in som elev i utbildningen för hörselskadade är den som

  1. uppfyller de inträdesvillkor som gäller för sökande i allmänhet till studievägen,
  2. behöver en till hörselskadade elever anpassad utbildning som bygger på muntlig kommunikation med tekniska hjälpmedel.

14 §  Om antalet platser inte räcker till alla sökande som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 13 §, skall urvalet göras enligt föreskrifter som skolöverstyrelsen meddelar.

15 §  Fråga om intagning av elev avgörs av intagningsnämnden för gymnasieskolan i Örebro kommun.

Särskild utrustning

16 §  Lärosalar och andra lokaler som används av de hörselskadade eleverna skall vara försedda med hörselteknisk utrustning.

Allmän omvårdnad

17 §  För elever som behöver och önskar det skall kommunen anvisa kost och logi, inklusive tvätt och städning. Kommunen skall även svara för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras handikapp.

[S2]Omvårdnad enligt första stycket skall vara kostnadsfri för eleverna i den mån så följer av lag eller kostnaderna täcks av statsbidrag.

Skolledningen

18 §  För den omedelbara skolledningen svarar rektorerna vid de skolenheter till vilka utbildningen är förlagd.

19 §  Föreskrifter om studierektorer finns i 20 § förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola.

Lärare

20 §  Lärare anställs enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan, om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Statsbidrag

21 §  Statsbidrag till utbildningen för hörselskadade lämnas enligt allmänna bestämmelser för gymnasieskolan och vissa särskilda bestämmelser som regeringen meddelar.

Interkommunal ersättning

22 §  I fråga om interkommunal ersättning gäller föreskrifter i skollagen (1985:1100) och föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

Ändringar

Förordning (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola

Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.