Upphävd författning

Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-02-06
Ändring införd
SFS 1986:64 i lydelse enligt SFS 2001:1203
Ikraft
1986-03-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid Nationellt centrum för flexibelt lärande får uppdragsutbildning anordnas i anslutning till den reguljära utbildningen. Uppdragsutbildningen skall i fråga om art och nivå ha anknytning till centrumets reguljära verksamhet. Förordning (2001:1203).

2 §  Med reguljär utbildning avses i denna förordning centrumets verksamhet enligt förordningen (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande och med ordinarie studerande den som antagits till sådan utbildning.

[S2]Uppdragsutbildning innebär att centrumet mot särskild ersättning från annan än enskild för dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning och utbildning som betingas av arbetsmarknadsskäl. Enskilda företag och organisationer kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning. Förordning (2001:1203).

3 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

[S2]Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande föreskrifter för reguljär utbildning även vid samundervisning.

Förhållandet till timramen

4 §  Separat uppdragsutbildning räknas inte som utnyttjande av skolans timram för undervisning.

[S2]Vid samundervisning anses timramen ianspråktagen med så stor andel av antalet använda timmar för kursen som svarar mot andelen ordinarie studerande vid kursstarten.

Personal

5 §  Uppdragsutbildning ingår i arbetsuppgifterna för statligt anställd personal vid skolan på samma sätt som skolans reguljära utbildning.

Uppdragsersättningen

6 §  Skolan skall av uppdragsgivarna betinga sig ersättning som täcker samtliga statliga kostnader med anledning av uppdragen, såsom kostnader för lokaler, material, undervisning och administration. Även framtida statliga pensionskostnader skall beaktas.

7 §  Om skolan med anledning av uppdragsutbildning har större personal än den annars skulle ha haft, skall i ersättningar från uppdragsgivarna för personalkostnader, utöver vad som annars gäller, ingå ett belopp som uppgår till en procent av underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg.

[S2]Ett sådant belopp skall tillgodoföras anslaget Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m.

8 § har upphävts genom förordning (1991:1118).

Betyg

9 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för reguljär utbildning, om

 1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt bestämmelserna för reguljär utbildning,
 2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom jämförbar reguljär utbildning och
 3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för antagning till motsvarande kurs i reguljär utbildning.

Ändringar

Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Förordning (1991:1118) om ändring i förordningen (1986:64) om uppdragsutbild- ning vid statens skolor för vuxna

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (2001:1203) om ändring i förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.