Upphävd författning

Förordning (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:601 i lydelse enligt SFS 2001:1200
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 kap. har upphävts genom förordning (2001:282).
2 kap. har upphävts genom förordning (2001:282).

3 kap. Utbildningen

Läroplan

[K3]1 §  För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande gäller en läroplan.

[S2]Läroplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen.

[S3]Läroplanen fastställs av regeringen. Förordning (2001:1200).

Programmål och kursplaner

[K3]2 §  För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande tillämpas de programmål och kursplaner som fastställts av regeringen och Statens skolverk för den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

[S2]För lokala kurser fastställs kursplaner av styrelsen för utbildningen efter de riktlinjer som anges i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning. Kursplaner för yrkesämnen skall fastställas efter samråd med parterna på arbetsmarknaden.

[S3]I fråga om gymnasiepoäng skall 1 kap. 5 a § förordningen om kommunal vuxenutbildning tillämpas. Förordning (2001:1200).

Timplaner

[K3]3 §  För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande tillämpas de timplaner som gäller för komvux.

[S2]Timplanerna anger riktvärden för undervisningens omfattning. Timplanerna får underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i respektive kursplan.

[S3]Styrelsen för utbildningen bestämmer antalet timmar som skall gälla för en kurs. Förordning (2001:1200).

4 § har upphävts genom förordning (1994:894).

Arbetsplan

[K3]5 §  För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan.

[S2]Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna. Rektorn beslutar om arbetsplanen.

[S3]Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. Förordning (1995:1267).

Formulär

[K3]6 §  Statens skolverk fastställer de formulär som fordras för tillämpningen av denna förordning. Utbildningens innehåll m. m.

[K3]7 §  Nationellt centrum för flexibelt lärnade skall i första hand erbjuda sådana kurser som inte kan anordnas inom komvux med tillräcklig spridning och regelbundenhet.

[S2]I övrigt skall föreskrifterna i 2 kap.1 - 7 a, 10 - 12 samt 14 - 16 §§ förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning tillämpas på utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Vid tillämpningen av 2 kap. 15 § den förordningen skall vad som sägs om skolplan i stället avse arbetsplanen. Vidare gäller att en delkurs eller en lokal kurs får omfatta minst 20 timmar. Förordning (2001:1200).

4 kap. Elever

Bestämmelser om behörighet

[K4]1 §  Den som är bosatt i landet, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor, är behörig att delta i utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,

 1. från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, eller
 2. när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

[S2]Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen i kriminalvårdsanstalt. Förordning (2001:1200).

[K4]2 §  För att vara behörig att tas emot som sökande till en kurs skall sökanden dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa undervisningen. Förordning (1994:894).

[K4]3 §  En elev i gymnasieskolan är inte behörig att tas emot som sökande till en kurs vid Nationellt centrum för flexibelt lärande i ett ämne som eleven under kurstiden eller under del av denna studerar i gymnasieskolan. Förordning (2001:1200).

[K4]4 §  En elev i komvux är inte behörig att tas emot som sökande till motsvarande kurs vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1200).

[K4]5 §  I övrigt skall i fråga om behörighet 3 kap.5 och 6 §§ förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning tillämpas. Förordning (1995:882).

Urval

[K4]6 §  Om antalet platser är mindre än antalet sökande till en kurs skall, utan hänsyn till tidigare betyg, företräde ges dem som har störst behov av utbildningen, om inte annat följer av 7 §.

[S2]Vid urvalet skall särskilt beaktas om en sökande

 • har kort tidigare utbildning,
 • behöver utbildningen för planerad eller pågående yrkesverksamhet eller står inför yrkesval,
 • behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program från gymnasieskolan eller för annan behörighetskomplettering, eller
 • skall kunna fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad studieplan. Förordning (1995:882).

[K4]7 §  Vid urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning som bygger på genomgången gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning skall föreskrifterna i 3 kap. 11 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning tillämpas. Förordning (1994:894).

Avgång från utbildningen m. m.

[K4]8 §  I fråga om avgång från utbildningen, ledighet, disciplinära åtgärder, betyg och prövningar samt elever bosatta i utlandet skall föreskrifterna i 3 kap.18--24 §§, 4 kap. samt 5 kap. 1 § förordningen (1992:403) om kommual vuxenutbildning tillämpas. Vad som i dessa föreskrifter sägs om komvux skall i stället gälla Nationellt centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1200).

5 kap. Överklagande

1 § har upphävts genom förordning (2001:282).

[K5]2 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning enligt 4 kap. 8 § och enligt 3 kap. 23 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning samt beslut om interimistisk avstängning enligt nämnda paragrafer får dock inte överklagas. Förordning (1998:1211).

[K5]3 §  Beslut av rektorn enligt 4 kap. 8 § jämförd med 3 kap. 23 § förordningen (1992: 403) om kommunal vuxenutbildning om interimistisk avstängning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut av rektorn i annat fall och beslut av annan arbetstagare enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1995:249).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. har upphävts genom förordning (2001:1200).
  3. Äldre föreskrifter får tillämpas i fråga om kurser till vilka intagningen avslutats före den 1 juli 1992.
  4. Betyg i ämnen från grundskolekurser inom komvux och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, vilka enligt äldre föreskrifter skall ingå i ett slutbetyg, får ingå i ett slutbetyg enligt 4 kap. 8 § jämförd med 4 kap. 11 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning. I sådana fall skall vad som sägs om kärnämnen inom den grundläggande vuxenutbildningen gälla för motsvarande ämnen i grundskolekurs. Förordning (2001:1200).
  5. Betyg i ämnen från gymnasieskolekurser inom komvux och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande enligt äldre föreskrifter får ingå i ett avgångsbetyg enligt 4 kap. 8 § jämförd med 4 kap. 13 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning, om kursinnehållet från kurser enligt äldre föreskrifter är jämförbart med det kursinnehåll som krävs för avgångsbetyg enligt 4 kap. 13 §. Rektor beslutar om ett betyg skall få ingå i avgångsbetyget. Förordning (2001:1200).
  6. För elever som påbörjat studier före den 1 juli 1992 i syfte att få avgångsbetyg 2, avgångsbetyg 3 eller avgångsbetyg från årskurs 4 från teknisk linje får sådana avgångsbetyg utfärdas även efter ikraftträdandet. Betyg i ämnen från kurser enligt de kursplaner som tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1992 får ingå i avgångsbetyget, om kursinnehållet är jämförbart med det kursinnehåll som enligt äldre bestämmelser krävs för respektive avgångsbetyg. Rektor beslutar om ett betyg skall få ingå i avgångsbetyget.
  7. Särskild prövning får fortfarande genomföras enligt kursplaner som den 30 juni 1992 gällde för en grundskolekurs, en gymnasieskolekurs eller en särskild yrkesinriktad kurs under förutsättning att den lärare som förrättar prövningen har erfarenhet av att undervisa enligt den kursplan som prövningen avser.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:797) om ändring i förordning (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 3 §, 4 kap 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:894) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas på kurser som startar efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 3 kap 4 §; ändr. 2 kap 2, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 7 §§, 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1464) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:249) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 5 kap 2. 3 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:882) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1267) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:1501) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 3 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-15

Förordning (1998:1211) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

Omfattning
upph. 5 kap 3 §; ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:282) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

Omfattning
upph. 1, 2 kap, 5 kap 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1200) om ändring i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna

Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. författningsrubr., 3 kap 1, 2, 3, 7 §§, 4 kap 1, 3, 4, 8 §§, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:1013

Omfattning
upph.