Upphävd författning

Förordning (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1126
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor som den 20 maj 1987 undertecknades av den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) å ena, och länderna inom den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) å den andra sidan skall tillsammans med bilagorna till konventionen gälla för Sveriges del.

2 §  Konventionen och bilagorna till konventionen är avfattade på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken. Den svenska texten framgår av */k/ bilaga */-k/ till denna förordning. De övriga texterna skall kungöras genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

3 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

Förarbeten
Prop. 1986/87:136
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1989:610) om ändring i förordningen (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. De nya bestämmelserna i avsnitt II i tillägg 3 till bilaga II skall dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1989.
  Enhetsdokument får utan hinder av de nya bestämmelserna användas i sin äldre utformning till dess lagren är förbrukade, dock längst till och med den 31 december 1991.
  Omfattning
  ändr. bil. II till bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  */k/ Bilaga */-k/
  /r1/ Konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
  /r4/ Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet (härefter kallade EFTA-länderna) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (härefter kallad gemenskapen),
  */k/ vilka beaktar */-k/ frihandelsöverenskommelserna mellan gemenskapen och vart och ett av EFTA-länderna, */k/ vilka beaktar */-k/ den gemensamma deklarationen med krav på skapande av ett europeiskt ekonomiskt område, vilken antogs av ministrar från EFTA-länderna, medlemsstaterna i gemenskapen, och EG-kommissionen i Luxemburg den 9 april 1984, särskilt med hänsyn till förenkling av gränsformaliteter och ursprungsregler, */k/ vilka beaktar */-k/ att gemenskapen som ett led i strävandena att stärka den inre marknaden har beslutat att från den 1 januari 1988 införa ett administrativt enhetsdokument för användning vid handel inom marknaden, */k/ vilka finner */-k/ det lämpligt att förenkla även formaliteterna vid handel med varor såväl mellan gemenskapen och EFTA-länderna som mellan EFTA-länderna, särskilt genom införande av ett administrativt enhetsdokument, */k/ vilka beaktar */-k/ att ingen bestämmelse i denna konvention skall kunna tolkas på ett sådant sätt att den fråntar de fördragsslutande parterna de skyldigheter som åvilar dem enligt andra internationella avtal, */k/ har beslutat */-k/ att sluta följande konvention:
  /r3/ Allmänna bestämmelser
  /r4/ Artikel 1
  Denna konvention fastlägger åtgärder för att förenkla formaliteterna vid handel med varor såväl mellan gemenskapen och EFTA-länderna som mellan EFTA-länderna, särskilt genom att införa ett administrativt enhetsdokument (härefter kallat enhetsdokumentet) som skall användas vid varje förfarande i samband med export och import och vid ett gemensamt transiteringsförfarande mellan de fördragsslutande parterna (härefter kallat transitering), oavsett varornas slag och ursprung.
  /r4/ Artikel 2
  Vid handel med varor mellan de fördragsslutande parterna skall formaliteterna i samband härmed fullgöras med användande av ett enhetsdokument som grundas på en deklarationsblankett enligt bilaga I till denna konvention. Enhetsdokumentet skall med hänsyn till omständigheterna tjäna som deklaration eller anmälan vid export, transitering eller import.
  /r4/ Artikel 3
  En fördragsslutande part får kräva andra administrativa dokument utöver enhetsdokumentet endast när detta
  • uttryckligen krävs för tillämpning av gällande lagstiftning hos en fördragsslutande part, när användande av enhetsdokument är otillräckligt;
  • krävs enligt reglerna i internationella avtal i vilka den är part;
  • krävs för att användarna, när de begär det, skall kunna tillgodogöra sig en förmån eller särskild lättnad.
  /r4/ Artikel 4
  1. Ingenting i denna konvention skall hindra de fördragsslutande parterna från att tillämpa förenklade förfaranden, med eller utan användning av datorer, som syftar till ytterligare förenklingar för användarna.
  2. Förenklade förfaranden kan, i synnerhet, bestå i att användarna inte behöver förete varor eller den deklaration som avser ifrågavarande varor för tullmyndighet eller att de tillåts lämna en ofullständig deklaration. I sådana fall skall en deklaration som, om vederbörande myndighet så medger, kan vara en samlad periodisk deklaration, avlämnas i efterhand inom de tidsgränser som fastställts av dessa myndigheter.
  I de fall som avses i punkt 1 kan användarna få tillstånd att använda handelsdokument i stället för enhetsdokumentet.
  När enhetsdokumentet används kan berörda personer efter tillstånd från behörig myndighet bifoga kommersiella varulistor i stället för tilläggsblad till enhetsdokumentet för att uppfylla formaliteter i varje förfarande vid export och import.
  1. Ingenting i denna konvention skall hindra de fördragsslutande parterna från att
   • medge att enhetsdokumentet inte behöver användas i samband med postbefordran (med brev eller paketpost);
   • medge undantag från kravet på skriftliga deklarationer;
   • sinsemellan sluta avtal eller vidta åtgärder som syftar till ytterligare förenkling av formaliteterna vid all handel eller delar av handel dem emellan;
   • medge att lastspecifikationer får användas för att uppfylla transiteringsformaliteterna i fråga om sändningar som består av olika slags varor, i stället för tilläggsblad till enhetsdokumentet;
   • tillåta att deklarationer upprättas, när så är lämpligt, på papper utan förtryck på offentliga eller privata datorer på villkor som fastställts av behöriga myndigheter;
   • göra det möjligt för behöriga myndigheter att begära att uppgifter, som är nödvändiga för att ifrågavarande formaliteter skall uppfyllas, överförs till deras databehandlingssystem, utan att kräva skriftlig deklaration, när så är lämpligt;
   • göra det möjligt för behöriga myndigheter, om deklarationerna framställs med databehandlingssystem, att föreskriva att export-, transiterings- eller importdeklaration skall utgöras antingen av datorutskrift av enhetsdokumentet eller av överföring av motsvarande uppgifter till myndighetens dator, om de nämnda dokumenten inte framställs;
   • tillämpa varje lättnad som antas genom beslut av den blandade kommitté som avses i artikel 11, punkt 3.
  /r3/ Formaliteter
  /r4/ Artikel 5
  1. Bestämmelser om erforderliga formaliteter vid export, transitering och import av varor med enhetsdokument är intagna i bilaga II till denna konvention.
  2. De gemensamma koder som skall användas i blanketter fastställda i bilaga I återfinns i bilaga III till denna konvention.
  /r4/ Artikel 6
  1. Deklarationen skall fyllas i på ett av de fördragsslutande parternas officiella språk, som är godtagbart för behöriga myndigheter i det land där export- eller transiteringsreglerna tillämpas. Tullmyndigheterna i bestämmelse- eller transiteringslandet kan, om det är nödvändigt, anmoda deklaranten eller hans ombud att översätta deklarationen till det officiella språket eller ett av de officiella språken i detta land.
  2. Med avvikelse från vad som sägs i punkt 1, skall deklarationen fyllas i på ett av de officiella språken i importlandet i de fall när deklarationen i detta land görs på andra exemplar av deklarationsblanketten än dem som förelagts tullmyndigheterna i exportlandet eller i avsändningslandet.
  /r4/ Artikel 7
  1. Deklaranten eller hans ombud får för varje led i ett förfarande som innefattar handel med varor mellan de fördragsslutande parterna, använda de exemplar av deklarationen som behövs för att fullgöra formaliteterna i samband med ifrågavarande led. Till dessa exemplar får, när det är lämpligt, även fogas de exemplar som behövs för att uppfylla formaliteter som hänför sig till ett eller flera efterföljande led i förfarandet.
  2. Den förmån som följer av bestämmelserna i punkt 1 skall inte vara avhängig av något särskilt villkor som ställs av behöriga myndigheter.
  De myndigheter som avses i första stycket kan dock, utan att det behöver påverka speciella regler för trafik med samlastningsgods, bestämma att formaliteterna vid export och transitering skall uppfyllas genom en och samma blankett med användande av exemplar som svarar mot dessa formaliteter.
  /r4/ Artikel 8
  I fall som avses i artikel 7, skall behöriga myndigheter i möjligaste mån förvissa sig om att överensstämmelse föreligger mellan uppgifterna som har lämnats i de exemplar av deklarationen som har upprättats för de olika leden.
  /r3/ Administrativt bistånd
  /r4/ Artikel 9
  1. För att säkerställa en väl fungerande handel mellan de fördragsslutande parterna samt för att underlätta upptäckt av oegentligheter eller överträdelser skall tullmyndigheterna i respektive land på begäran, eller när de anser det vara av intresse för en annan fördragsslutande part, på eget initiativ förse varandra med alla tillgängliga upplysningar (innefattande administrativa rapporter och undersökningsresultat), för att trygga en riktig tillämpning av denna konvention.
  2. Bistånd får begränsas eller vägras, helt eller delvis, när den tillfrågade parten anser att biståndet skulle vara till skada för dess säkerhet, allmänna rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga intressen, eller skulle kunna röja industri-, handels- eller yrkeshemligheter.
  3. Om bistånd begränsas eller vägras, skall det land som begär det utan dröjsmål underrättas om beslutet och skälen därtill.
  4. Om tullmyndigheten i ett land begär bistånd som den inte själv skulle kunna lämna om det begärdes, skall detta framgå av begäran. I sådant fall skall den anmodade tullmyndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om framställningen skall efterkommas.
  5. Upplysningar som erhållits enligt punkt 1 får användas uteslutande för ändamål som avses i denna konvention och skall tillförsäkras samma skydd av ett mottagande land som tillförsäkras upplysningar av liknande slag i detta land genom den nationella lagstiftningen. Sådana upplysningar får användas för andra ändamål endast efter skriftligt medgivande av den tullmyndighet som har lämnat dem och med beaktande av sådana inskränkningar, som har fastställts av myndigheten.
  /r3/ Blandade kommittéen
  /r4/ Artikel 10
  1. En blandad kommitté upprättas härmed, i vilken varje fördragsslutande part i denna konvention skall vara representerad.
  2. Blandade kommittén skall verka genom enhällighet.
  3. Blandade kommittén skall sammanträda närhelst så erfordras, dock minst en gång om året. Varje fördragsslutande part får begära att sammanträde skall hållas.
  4. Blandade kommittén skall anta sina egna procedurregler, vilka bland annat skall innehålla regler för hur möten skall sammankallas samt hur och för vilken tid ordföranden skall utses.
  5. Blandade kommittén får besluta om att tillsätta de underkommittéer eller arbetsgrupper som behövs för att biträda den vid fullgörandet av dess åligganden.
  /r4/ Artikel 11
  1. Blandade kommittén ansvarar för att denna konvention administreras och säkerställer att den tillämpas på ett riktigt sätt. För detta ändamål skall den regelbundet informeras av de fördragsslutande parterna om deras erfarenheter av konventionens tillämpning och utfärda rekommendationer samt besluta i frågor som anges i punkt 3.
  2. Den skall särskilt rekommendera:
  (a) ändringar i denna konvention;
  (b) varje annan åtgärd som krävs för dess tillämpning.
  1. Den skall genom beslut anta ändringar i bilagorna till denna konvention och anta de förenklingar som avses i sista indragna stycket i artikel 4, punkt 3. Dessa beslut skall genomföras av de fördragsslutande parterna i enlighet med deras egen lagstiftning.
  2. Om en fördragsslutande parts representant i blandade kommittén har godtagit ett beslut med förbehåll för konstitutionella krav, skall beslutet, om särskild dag för ikraftträdande inte anges, träda i kraft den första dagen i andra månaden efter mottagandet av tillkännagivande om att förbehållet har hävts.
  /r3/ Slutbestämmelser
  /r4/ Artikel 12
  Varje fördragsslutande part skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i denna konvention tillämpas effektivt och likformigt och med beaktande av dels behovet att i största möjliga utsträckning minska formaliteterna för handeln, dels behovet att uppnå ömsesidigt tillfredsställande lösningar i varje fråga som kan uppkomma vid tillämpningen av bestämmelserna.
  /r4/ Artikel 13
  De fördragsslutande parterna skall underrätta varandra om de bestämmelser de inför för tillämpningen av denna konvention.
  /r4/ Artikel 14
  Bilagorna till denna konvention skall utgöra en integrerande del därav.
  /r4/ Artikel 15
  1. Denna konvention skall tillämpas å ena sidan på de områden inom vilka fördraget angående upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är tillämpligt och på de villkor som fastställts i detta fördrag samt å den andra sidan inom EFTA-ländernas områden.
  2. Denna konvention skall vara tillämplig även på Furstendömet Liechtenstein, så länge furstendömet bildar tullunion med Schweiziska Edsförbundet.
  /r4/ Artikel 16
  Varje fördragsslutande part kan frånträda denna konvention under förutsättning att skriftlig underrättelse lämnas tolv månader i förväg till depositarien, som avses i artikel 17, som skall underrätta alla övriga fördragsslutande parter.
  /r4/ Artikel 17
  1. Denna konvention träder i kraft den 1 januari 1988 under förutsättning att de fördragsslutande parterna före den 1 november 1987 har deponerat sina instrument om godtagande hos sekretariatet för de Europeiska gemenskapernas råd, som skall vara depositarie.
  2. Om konventionen inte träder i kraft den 1 januari 1988, träder den i kraft första dagen i den andra månaden efter det att det sista instrumentet om godtagande har deponerats.
  3. Depositarien skall underrätta de fördragsslutande parterna om dag för varje fördragsslutande parts deposition av instrumentet om godtagande samt om dag för konventionens ikraftträdande.
  /r4/ Artikel 18
  Denna konvention, vilken upprättas i ett exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter har lika giltighet, skall deponeras i arkivet hos sekretariatet för de Europeiska gemenskapernas råd, som skall överlämna en bestyrkt kopia till varje fördragsslutande part.
  Undertecknad i Interlaken, 20 maj 1987.
  */k/ Bilaga 1 */-k/
  /r1/ Uppgifter enligt konventionen, artikel 2
  Denna bilaga innehåller:
  • tillägg 1: grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (a) -- tillägg 2: grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (b) -- tillägg 3: tilläggsblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 2 (a) -- tillägg 4: tilläggsblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 2 (b).
  /r4/ Tillägg 1
  Grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (a)
  //blanketten finns inte med här//
  /r4/ Tillägg 2
  Grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (b)
  //blanketten finns inte med här//
  /r4/ Tillägg 3
  Tilläggsblankett enligt bilaga II artikel 1, punkt 2 (a)
  //blanketten finns inte med här//
  /r4/ Tillägg 4
  Tilläggsblankett enligt bilaga II artikel 1, punkt 2 (b)
  //blanketten finns inte med här//
  */k/ Bilaga II */-k/
  /r3/Tryckning, ifyllande och användning av enhetsdokumentet
  /r1/ Tryckning av enhetsdokumentet
  /r4/ Artikel 1
  1. I andra fall än då blanketten används i delar, enligt tillägg 3 till denna bilaga, skall blanketten för enhetsdokumentet bestå av åtta exemplar:
  (a) antingen som ett set av åtta på varandra följande exemplar, i enlighet med formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I,
  (b) eller, särskilt när ett datoriserat system används för att upprätta deklarationer, av två set av fyra på varandra följande exemplar i enlighet med formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.
  1. Enhetsdokumentet får när det behövs utökas med tilläggsblanketter:
  (a) antingen som ett set med åtta på varandra följande exemplar, i enlighet med formulär upptaget i tillägg 3 till bilaga I,
  (b) eller av två set med fyra på varandra följande exemplar, i enlighet med formulär upptaget i tillägg 4 till bilaga I.
  1. Med avvikelse från punkt 2 skall de fördragsslutande parterna ha möjligheten att inte tillåta att tilläggsblanketter används när ett datoriserat system utnyttjas för upprättande av deklarationer.
  2. Användare skall få trycka blanketter, som består enbart av de exemplar av blanketten enligt bilaga I som de behöver för att fylla i sina deklarationer.
  3. I blankettens övre vänstra hörn kan de fördragsslutande parterna trycka ett kännetecken, som identifierar berörd fördragsslutande part. Där sådana blanketter lämnas till en annan fördragsslutande part, skall detta kännetecken inte hindra att deklarationen accepteras.
  /r4/ Artikel 2
  1. Blanketten skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger minst 40 gram per kvadratmeter. Papperet måste vara tillräckligt ogenomskinligt för att informationen på den ena sidan inte skall påverka läsbarheten av informationen på den andra sidan, och dess styrka skall vara sådan att det i normal användning inte lätt går sönder eller skrynklar sig. Papperet skall vara vitt för alla exemplar. Emellertid skall exemplaren för transitering (1, 4, 5 och 7), fälten nr. 1 (utom det mittersta delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha grönt tontryck. Blanketterna skall tryckas med grön färg.
  2. En färgmarkering av de olika exemplaren av blanketterna skall utföras på följande sätt:
   1. på blanketter enligt formulär som visas i tilläggen 1 och 3 i bilaga I
   • exemplaren 1, 2, 3 och 5 skall längs högra kanten vara försedda med en sammanhängande marginal som är färgad respektive röd, grön, gul och blå,
   • exemplaren 4, 6, 7 och 8 skall längs högra kanten vara försedda med en bruten marginal som är färgad respektive blå, röd, grön och gul,
   1. på blanketter enligt formulär som visas i tilläggen 2 och 4 i bilaga I skall exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 längs högra kanten vara försedda med en sammanhängande marginal och till höger om denna en bruten marginal vilka är färgade respektive röd, grön, gul och blå.
  Bredden av dessa marginaler skall vara cirka 3 mm. Den brutna marginalen skall bestå av en rad av kvadrater med en sida av 3 mm, var och en med 3 mm mellanrum.
  1. Lista över hur uppgifterna på blanketten genom självkopiering skall överföras till kopieexemplaren finns i tillägg 1. Lista över hur uppgifterna i tilläggsblanketterna genom självkopiering skall överföras till kopieexemplaren finns i tillägg 2.
  2. Formatet på blanketterna skall vara 210 x 297 mm med en tolerans på längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm.
  3. De fördragsslutande parterna kan också kräva att blanketterna måste vara försedda med tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. Förordning (1989:610).
  /r3/ Ifyllande av enhetsdokumentet
  /r4/ Artikel 3
  1. Blanketterna skall fyllas i enligt förklarande anmärkningar i tillägg 3.
  2. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata datasystem, skall de behöriga myndigheterna medge att de personer som begär det, får ersätta den handskrivna namnteckningen med en jämförlig teknisk anordning, som kan, där så är tillämpligt, baseras på koder och som har samma juridiska betydelse som en handskriven namnteckning. Denna lättnad skall medges endast om de tekniska och administrativa villkoren som ställs av myndigheterna är uppfyllda.
  3. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata datorer, som också skriver ut deklarationerna, kan de berörda myndigheterna bestämma hur deklarationer som har producerats på detta sätt skall bestyrkas, vilket ersätter tullanstaltens handstämpel eller mekaniska stämpel och den behörige tjänstemannens namnteckning.
  /r3/ Användning av enhetsdokumentet
  /r4/ Artikel 4
  Föreskrifter för användning av enhetsdokumentet finns tillägg 3.
  /r4/ Artikel 5
  1. När ett enhetsdokumentset används successivt för fullgörande av export-, transiterings- och/eller importformaliteterna, skall envar som tillkommer i transaktionen vara ansvarig endast för det förfarande som han begärt som deklarant, huvudansvarig eller ombud för deklaranten eller för huvudansvarig.
  2. Vid tillämpning av punkt 1, skall den som använder ett enhetsdokument som har utfärdats i ett tidigare led i handelstransaktionen åläggas att, innan deklarationen lämnas, styrka riktigheten av befintliga uppgifter i de fält som han är ansvarig för och intyga att uppgifterna för varorna i fråga är riktiga för det begärda förfarandet, samt vid behov göra tillägg.
  3. I fall som avses i punkt 2, måste ansvarig person omedelbart informera tullmyndigheten om varje konstaterad skiljaktighet mellan godset i fråga och uppgifterna i dokumentet.
  /r4/ Artikel 6
  1. För export av varor från en fördragsslutande parts område används exemplaren 1, 2 och 3 enligt formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I eller exemplaren 1/6, 2/7 och 3/8 enligt formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.
  2. För transitering används exemplar 1, 4, 5 och 7 enligt formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I eller exemplaren 1/6, 2/7 och 4/5 (t vå gånger) enligt formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.
  3. För import av varor till en fördragsslutande parts område används exemplaren 6, 7 och 8 enligt formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I eller exemplaren 1/6, 2/7 och 3/8 enligt formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.
  /r3/ Inlämnande av deklarationen
  /r4/ Artikel 7
  1. Deklarationen skall åtföljas, med beaktande av begränsningarna i artikel 3 till konventionen, av handlingar som är nödvändiga för import av godset i fråga enligt begärt förfarande.
  2. Inlämnandet till en tullanstalt av en deklaration som är undertecknad av deklaranten eller hans ombud skall visa att personen i fråga anmäler de berörda varorna med anspråk på angivet förfarade och om inte annat gäller för tillämpningen av eventuella strafföreskrifter, skall detta innebära att han åtar sig ansvaret, i enlighet med de fördragsslutande parternas lagstiftning, för: -- riktigheten av de uppgifter som har lämnats i deklarationen -- äktheten av bifogade handlingar, och -- efterlevnaden av gällande bestämmelser.
  /r4/ Artikel 8
  I fall då tilläggskopior till enhetsdokumentet eller deklarationen behövs, får extrablad eller fotokopior av dokumentet eller deklarationen användas. De skall accepteras av behöriga myndigheter som om de vore originalhandlingar, förutsatt att deras kvalitet och läsbarhet anses tillfredsställande av myndigheterna.
  */k/ Tillägg 1 till bilaga II */-k/
  */k/ Lista över de exemplar av blanketterna som är nämnda i tillägg 1 och 3 till bilaga I och på vilka upplysningar skall kopieras med ett självkopierande förfaringssätt. */-k/ (från exemplar 1)
  Fält nummerExemplarFält nummerExemplar
  241 till 3
  I Fält för handelsändamål25 261 till 5 1 till 3
  11 till 8 med undantag av delfältet i mitten: 1 till 327 28 29 301 till 5 1 till 3 1 till 3 1 till 3
  2 3 41 till 5 1 till 8 1 till 831 32 vänster:1 till 8 1 till 8 Första delfältet till
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 15b 16 17 17a 17b 18 19 20 21 22 231 till 8 1 till 8 1 till 3 1 till 5 1 till 3 1 till 3 1 till 3 -- -- 1 till 4 1 till 8 1 till 3 1 till 3 1,2,3,6,7 och 8 1 till 8 1 till 3 1 till 3 1 till 5 1 till 5 1 till 3 1 till 5 1 till 3 1 till 31 till 8 övriga: 1 till 3 34a 34b 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 561 till 3 1 till 3 1 till 8 -- 1 till 3 1 till 8 1 till 3 1 till 5 1 till 3 -- -- 1 till 5 -- 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 8 1 till 8 1 till 8 1 till 8 1 till 4 -- --
  II Fält för administrativt ändamål
  A1 till 4
  B1 till 3
  C1 till 8
  D1 till 4
  E--
  F--
  G--
  H--
  I--
  J--
  */k/ Tillägg 2 till bilaga II Lista över de exemplar av blanketterna som är nämnda i tillägg 2 och 4 till bilaga I och på vilka upplysningar skall kopieras med ett självkopierande förfaringssätt. */-k/ (från exemplar 1)
  Fält nummerExemplarFält nummerExemplar
  241 till 3
  I Fält för handelsändamål25 261 till 4 1 till 3
  11 till 4 med undantag av delfältet i mitten: 1 till 327 28 29 301 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 3
  2 3 41 till 4 1 till 4 1 till 431 32 33 vänster:1 till 4 1 till 4 Första delfältet till
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 15b 16 17 17a 17b 18 19 20 21 22 231 till 4 1 till 4 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 4 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 31 till 4 övriga: 1 till 3 34a 34b 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 561 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 3 1 till 4 1 till 4 1 till 4 1 till 4 1 till 4 -- --
  II Fält för administrativt ändamål
  A1 till 4
  B1 till 3
  C1 till 4
  D/J1 till 4
  E/J--
  F--
  G--
  H--
  I--
  /r4/ Tillägg 3 till bilaga II
  /r2/ Anvisning för användningen av enhetsdokumentet
  Avsnitt I
  /r3/ A. Allmänna anvisningar
  Det finns olika användningsmöjligheter och dessa kan uppdelas i två kategorier: -- fullständig användning av systemet, eller -- uppdelad användning.
  /r4/ 1. Fullständig användning
  Hit hänförs de fall då användaren vid tillämpning av exportformaliteterna använder ett blankettset, som omfattar de nödvändiga exemplaren för att uppfylla formaliteterna i samband med export och transitering samt även de som skall tillämpas i mottagarlandet.
  Blankettsetet för detta ändamål består av åtta exemplar: -- ex 1, som skall behållas av myndigheten i exportlandet (för formaliteter vid export och vid transitering); -- ex 2, som skall användas för statistik i exportlandet; -- ex 3, som återsänds till avsändaren efter påstämpling av tullmyndigheterna; -- ex 4, som skall behållas av bestämmelsetullanstalten vid transiteringsförfarande; -- ex 5, som utgör returexemplaret i samband med transiteringsförfarande; -- ex 6, som skall behållas av myndigheterna i bestämmelselandet (för formaliteter vid import); -- ex 7, som skall användas för statistik i bestämmelselandet (för formaliteter vid transitering och import); -- ex 8, som återsänds till mottagaren efter påstämpling av tullmyndigheterna.
  (Ex 2 och 7 får användas för annat administrativt ändamål enligt de fördragsslutande parternas behov.)
  Blankettsetet består alltså av åtta exemplar, varav de tre första gäller de formaliteter som skall uppfyllas i exportlandet och de följande fem gäller de formaliteter som skall uppfyllas i bestämmelselandet.
  Varje set av åtta exemplar är utformat på ett sådant sätt att, när fälten skall innehålla likalydande uppgifter i de berörda länderna, uppgifterna anges direkt av exportören eller den huvudansvarige på exemplar 1, och kopieras med hjälp av kemisk behandling av papperet till samtliga exemplar. När däremot en uppgift av olika orsaker (för att skydda handelshemligheter, olika upplysningar beroende på om det rör sig om exportlandet eller importlandet, . . .) inte skall vidarebefordras från ett land till ett annat, överförs uppgifterna genom ett neutraliseringstryck endast till de exemplar, som är avsedda för exportlandet.
  Om ett och samma fält skall användas och fyllas i med olika uppgifter i export- och importlandet, är det nödvändigt att använda karbonpapper för att kopiera dessa kompletterande uppgifter på exemplaren 6--8.
  Det är emellertid, särskilt när deklarationerna skrivs ut med hjälp av datorer, möjligt att i stället för ovannämnda blankettset med åtta exemplar, använda två set med vardera fyra exemplar, som vart och ett kan användas för två ändamål: 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5; det första setet motsvarar då exemplaren 1--4 och det andra exemplaren 5--8. I detta fall skall i varje set med fyra exemplar de åberopade numren utmärkas genom att i marginalen angivna, oanvända nummer överstryks.
  Varje blankettset med fyra exemplar, enligt beskrivningen ovan, är utformat på ett sådant sätt att uppgifter, som skall föras över till de olika exemplaren, kopieras med hjälp av kemisk behandling av papperet.
  /r4/ 2. Uppdelad användning
  Detta hänför sig till de fall, när användaren inte önskar använda det fullständiga set som beskrivs i punkt 1 ovan. Användaren kan för varje led (export, transitering eller import) i en transaktion mellan de fördragsslutande parterna använda de exemplar som är nödvändiga för att uppfylla de formaliteter som avser endast detta led. Han kan dessutom i den utsträckning han önskar bifoga de exemplar som behövs för att formaliteterna avseende andra av transaktionens följande led, skall uppfyllas.
  Det finns därför, vad gäller den uppdelade användningen, ett flertal kombinationer. Numren på de enstaka exemplaren som skall användas är desamma som återges i p 1 ovan.
  Exempelvis är följande kombinationer möjliga: -- enbart export: ex 1, 2 och 3 -- export + transitering: ex 1, 2, 3, 4, 5 och 7 -- export + import: ex 1, 2, 3, 6, 7 och 8 -- enbart transitering: ex 1, 4, 5 och 7 -- transitering + import: ex 1, 4, 5, 6, 7 och 8 -- enbart import: ex 6, 7 och 8
  Dessutom finns det tillfällen då det är viktigt att vid importen kunna bevisa att varorna har gemenskapsstatus, även om transitering ej skett. I dessa fall är det nödvändigt att använda det exemplar som är avsett för detta ändamål (ex 4), antingen separat eller i kombination med det ena eller det andra blankettsetet nämnt ovan. När det dokument som bevisar varornas gemenskapsstatus, skall utfärdas i tre exemplar enligt gemenskapens föreskrifter, skall ytterligare kopior eller fotokopior av ex 4 utfärdas.
  /r3/ B. Nödvändiga uppgifter
  Berörda blanketter innehåller utrymme för de uppgifter som kan krävas av de fördragsslutande parterna. Det är obligatoriskt att fylla i vissa fält, medan andra skall fyllas i endast om berört land så önskar. Användaren skall med hänsyn till detta noggrant följa den anvisning som avser ifyllandet av de enskilda fälten.
  Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade procedurer, kan för varje led i handeln mellan de fördragsslutande parterna maximalt följande fält behöva fyllas i, inklusive de som skall fyllas i endast om berört land så önskar: -- exportformaliteter: fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54; -- transiteringsformaliteter: fälten 1 (med undantag av andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (fält med grönt tontryck); -- importformaliteter: fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54; -- bevis på att varorna har gemenskapsstatus (T2L): fälten 1 (med undantag av andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.
  /r3/ C. Anvisning angående blankettens användning
  I varje fall då ett blankettset används som innehåller minst ett exemplar som skall användas i ett annat land än det i vilket blanketten först fylldes i, skall blanketten fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande. För att underlätta utskriften med maskin skall blanketten sättas i maskinen på så sätt att första tecknet av den uppgift, som skall skrivas i fält 2, placeras i positionsrutan i övre vänstra hörnet.
  Om alla exemplar i ett set skall användas i samma land får de även fyllas i för hand, med bläck och stora tryckbokstäver, när detta är tillåtet enligt landets regler. Detsamma gäller beträffande de uppgifter som skall fyllas i på de exemplar som skall användas i transiteringsförfarandet.
  Blanketten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Varje ändring görs genom överstrykning av fel uppgift och, i förekommande fall, genom tillägg av korrekt uppgift. Varje ändring gjord på detta sätt skall signeras av den som gjort den och vidimeras av berörd myndighet. Myndigheten kan, om nödvändigt, begära att en ny blankett skall lämnas.
  Blanketterna kan fyllas i även med hjälp av en kopieringsmetod istället för någon av de metoder som beskrivs i det föregående. De kan framställas och fyllas i på detta sätt under förutsättning att bestämmelserna beträffande utförande, papper, storlek, språk, läslighet, raderingar, rättelser m m iakttas.
  Endast fält med sifferhänvisningar skall fyllas i. Övriga fält, markerade med stor bokstav, är avsedda för tjänsteanteckningar.
  De exemplar som skall behållas av avsändnings- och/eller utförseltullanstalten skall ha användarens underskrift i original. Underskrift av den huvudansvarige eller, i förekommande fall, av dennes bemyndigade ombud, gör honom ansvarig för alla de uppgifter som gäller transiteringen eftersom dessa är en följd av en tillämpning av bestämmelserna inklusive de som beskrivits i avsnitt B ovan.
  De exemplar som skall behållas av bestämmelsetullanstalten skall ha underskrift i original av personen i fråga. Det bör observeras att underskriften medför ett ansvarstagande, beträffande export- och importformaliteterna i enlighet med de fördragsslutande parternas lagstiftning, när det gäller: -- riktigheten av de uppgifter som lämnats i deklarationen, -- äktheten av bifogade handlingar, och -- efterlevnaden av de skyldigheter som gäller för den aktuella tullklareringen.
  När det gäller transiterings- och importformaliteterna, bör det observeras att det ligger i varje tillkommande persons intresse att kontrollera innehållet i sin anmälan. Varje bristande överensstämmelse som upptäcks av personen i fråga mellan varorna, som han skall anmäla, och uppgifterna, som redan finns i de blanketter som skall användas, skall omedelbart anmälas till tullmyndigheten. I dessa fall skall anmälan sedan göras på nya blanketter.
  De fält som inte skall användas enigt avsnitt III skall lämnas tomma.
  /r2/ Avsnitt II
  Uppgifter som skall anges i de olika fälten
  /r3/ I. Formaliteter i exportlandet
  /r4/ Fält 1: Deklaration
  I första delfältet anges tillämplig kod enligt bilaga III.
  Beträffande typ av deklaration (andra delfältet) är denna uppgift frivillig för de fördragsslutande parterna.
  När transitering tillämpas anges dessutom tillämplig kod i högra (tredje) delfältet.
  /r4/ Fält 2: Exportör
  Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga. Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen ifråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller andra ändamål).
  Beträffande samlastningssändningar kan de fördragsslutande parterna medge att ordet "diverse" anges och att en lista över avsändare bifogas deklarationen.
  För transiteringsändamål är detta fält frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  /r4/ Fält 3: Blankett
  Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad som använts (t. ex. om det finns en grundblankett och två tilläggsblad, anges på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 och på andra tilläggsbladet 3/3).
  När deklarationen avser endast en varupost (d. v. s. när endast ett fält "Varubeskrivning" skall fyllas i), anges ingenting i fält 3, men i fält 5 anges siffran 1.
  När två set med fyra exemplar används istället för ett set med åtta exemplar, skall de två seten anses utgöra ett.
  /r4/ Fält 4: Antal lastspecifikationer
  Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer eller andra varulistor godkända av behörig myndighet. Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid export.
  /r4/ Fält 5: Varuposter
  Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person på samtliga använda grundblanketter och tilläggsblad (eller lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall överensstämma med antalet fält "Varubeskrivningar" som skall fyllas i.
  /r4/ Fält 6: Kollital
  Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange det sammanlagda antalet kolli i den aktuella sändningen.
  /r4/ Fält 7: Referensnummer
  Frivillig uppgift för användarna, avseende det referensnummer som sändningen i fråga erhållit av berörd person.
  /r4/ Fält 8: Mottagare
  Ange fullständigt namn och adress för den person (de personer) eller det/de företag som varorna skall levereras till.
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande exportformaliteter. Vid transitering skall det vara obligatoriskt, men de fördragsslutande parterna kan medge att detta fält inte behöver fyllas i när mottagaren är etablerad utanför en fördragsslutande parts område. Identifikationsnummer behöver inte uppges i detta led. Förordning (1989:610).
  /r4/ Fält 9: Person ansvarig för den ekonomiska uppgörelsen (ekonomiskt ansvarig)
  Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna (den person som är ansvarig antingen för överföringen eller återförandet av betalning i samband med transaktionen).
  /r4/ Fält 10: Första bestämmelselandet
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras behov.
  /r4/ Fält 11: Handelsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras behov.
  /r4/ Fält 13: JP
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (information om tillämpning av jordbrukspolitik).
  /r4/ Fält 14: Deklarant eller exportörens ombud
  Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga enligt gällande bestämmelser. Om exportören deklarerar, anges ordet "exportör". Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen i fråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller andra ändamål).
  /r4/ Fält 15: Avsändnings-/Utförselland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande exportformaliteterna men obligatoriskt vid transitering.
  Ange namnet på det land som varorna exporteras från.
  I fält 15a anges landkoden.
  Fält 15b är frivilligt för de fördragsslutande parterna (område från vilket varorna exporteras).
  Fälten 15a och 15b får inte användas för transiteringsändamål.
  /r4/ Fält 16: Ursprungsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Om deklarationen omfattar flera varuposter med olika ursprung, anges ordet "diverse" i fältet.
  /r4/ Fält 17: Bestämmelseland
  Ange namnet på landet ifråga. I fält 17a anges landkoden. Fält 17b behöver inte fyllas i vid detta led.
  Fälten 17a och 17b får inte användas för transiteringsändamål.
  /r4/ Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande exportformaliteterna, men obligatoriskt vid transitering. Ange identiteten, t. ex. registreringsnummer eller namn på transportmedel (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg) på vilket varorna är direkt lastade vid uppvisandet för den tullanstalt där export- eller transiteringsformaliteterna uppfylls, följt av nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller för det fordon som framför de andra, om det är flera transportmedel) enligt koder fastställda för detta ändamål. T. ex., om det används ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer, anges numret både för dragfordonet och släpvagnen samt nationalitetsbeteckningen för dragfordonet.
  Vid postförsändelse eller transport med fast installation anges ingenting beträffande registreringsnummer eller nationalitet i detta fält.
  Vid järnvägstransport anges inte uppgift om nationalitet.
  I övriga fall är uppgiften om nationalitet frivillig för de fördragsslutande parterna.
  /r4/ Fält 19: Container (Cont)
  Ange koder enligt bilaga III för det förmodade förhållandet vid gränspassagen, när det är känt vid uppfyllandet av export- och transiteringsformaliteterna.
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid transitering.
  /r4/ Fält 20: Leveransvillkor
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (avser vissa villkor i det kommersiella avtalet).
  /r4/ Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vad gäller identiteten.
  Detta fält är obligatoriskt vad gäller nationaliteten.
  Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast installation skall dock ingenting anges beträffande registreringsnummer eller nationalitet.
  Ange slag (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg), följt av identitets-beteckning, t. ex. registreringsnummer eller namn på det aktiva transportmedlet (d. v. s. det framförande transportmedlet) som antas bli använt vid gränspassagen, följt av dess nationalitet, när den är känd vid uppfyllandet av export- eller transiteringsformaliteterna, med fastställd kod.
  I händelse av kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis lastbil fraktas med fartyg, är fartyget det aktiva transportmedlet, om det är fråga om dragfordon och släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
  /r4/ Fält 22: Valutaslag och fakturabelopp
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange koden för valutan i vilken fakturan är utfärdad, följd av fakturerat totalbelopp för deklarerade varor).
  /r4/ Fält 23: Valutakurs
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (gällande kurs mellan fakturans valuta och valutan i berört land).
  /r4/ Fält 24: Transaktionens slag
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange speciella villkor i det kommersiella avtalet).
  /r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen
  Ange transportsättskod enligt bilaga III för det aktiva transportmedel som antas bli använt vid utförseln från exportlandet.
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid transitering.
  /r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange transportsättkod enligt bilaga III för transport inom berört land).
  /r4/ Fält 27: Lastningsplats
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange med lämpliga koder, då sådana fastställts, platsen för varornas lastning på det aktiva transportmedel på vilket de skall fraktas över exportlandets gräns, när denna är känd vid uppfyllandet av export- eller transiteringsformaliteterna.
  /r4/ Fält 28: Finansiella upplysningar och bankdata
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (överföring av betalning för transaktionen i fråga -- upplysningar om finansiella formaliteter och procedurer samt bankreferenser).
  /r4/ Fält 29: Utpasseringstullanstalt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange tullanstalten inom vilkens trafikområde varorna är avsedda att lämna berört land).
  /r4/ Fält 30: Godsets förvaringsplats
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den exakta platsen där varorna kan undersökas).
  /r4/ Fält 31: Kolli och varuslag -- godsmärkning -- containernummer -- antal och slag
  Ange kollis märke, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, mängden sådana varor som omfattas av deklarationen, eller ordet "bulk", om så är tillämpligt; den normala handelsbenämningen skall alltid anges. För exportändamål måste denna beskrivning innehålla de uppgifter som är nödvändiga för identifiering av varorna. När fält 33 "Varukod (stat.nr.)" skall fyllas i skall denna beskrivning uttryckas så noggrant att den medger varans klassificering. Detta fält skall också innehålla nödvändiga upplysningar för eventuella specialregler (punktskatter etc.). Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.
  När berörd person har angett ordet "diverse" i fält 16, kan de fördragsslutande parterna begära att varornas ursprungsländer anges i detta fält men de kan inte kräva att så sker obligatoriskt. Förordning (1989:610).
  /r4/ Fält 32: Varupostnummer
  Ange löpnumret för varuposten i förhållande till det totala antalet varuposter, som angetts i fält 5.
  När deklarationen omfattar endast en varupost, behöver de fördragsslutande parterna inte begära denna uppgift, eftersom siffran 1 har angetts i fält 5.
  /r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)
  Ange det statistiska numret för varuposten i fråga. Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid transitering.
  /r4/ Fält 34: Kod, ursprungsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna: -- fält 34a (koden hänför sig till i fält 16 angivet land. När ordet "diversé' angivits i fält 16, anges koden för ursprungslandet för varuposten i fråga); -- fält 34b (område för tillverkning av varorna i fråga).
  /r4/ Fält 35: Bruttovikt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid export, men obligatoriskt vid transitering. Ange bruttovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande fält 31. Bruttovikten är den totala vikten av varan inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.
  /r4/ Fält 37: Procedur
  Ange, enligt för detta ändamål fastställda koder, proceduren enligt vilken varorna anmälts till export.
  /r4/ Fält 38: Nettovikt
  Ange nettovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande fält 31. Nettovikten är vikten av varan utan emballage.
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid transitering.
  /r4/ Fält 39: Kvoter
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändigt vid tillämpning av kvoteringslagstiftning).
  /r4/ Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning till handlingar angående den administrativa procedur som föregått export till ett annat land).
  /r4/ Fält 41: Annan kvantitet
  Används vid behov i enlighet med tulltaxan. Ange kvantiteten för ifrågavarande varupost uttryckt i den enhet som är angiven i tulltaxan.
  /r4/ Fält 44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och tillstånd
  Ange uppgifter erforderliga för varje speciell bestämmelse tillämplig i exportlandet samt hänvisning till handlingar utfärdade till stöd för deklarationen. (Detta kan omfatta numret på kontrollexemplaret av T5; licens-/tillståndsnummer, uppgifter enligt veterinär- och växtskyddsbestämmelser; nummer på konossement etc.). I delfältet "Särskilda upplysningar (S. U.) kod" anges vid behov för detta ändamål fastställd kod, vilken kan erfordras vid transitering. Detta delfält får inte användas förrän ett datoriserat system för behandling av transiteringsrutiner tagits i bruk.
  /r4/ Fält 46: Statistiskt värde
  Ange statistiskt värde, uttryckt i av den fördragsslutande parten fastställd valuta, i enlighet med gällande bestämmelser.
  /r4/ Fält 47: Avgiftsberäkning
  De fördragsslutande parterna kan vid behov begära att följande uppgifter skall anges, på varje rad, med för detta ändamål fastställd kod: -- avgiftsslag (exportavgifter), -- beskattningsgrund, -- tillämpad avgiftssats, -- den beräknade avgiften, -- valt betalningssätt (BS).
  /r4/ Fält 48: Uppskjuten betalning
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning till ifrågavarande tillstånd).
  /r4/ Fält 49: Tullupplag/tullager m. fl. -- identitet
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  /r4/ Fält 50: Huvudansvarig och befullmäktigat ombud, ort, datum och underskrift
  Ange huvudansvarigs fullständiga namn (person eller företag) och adress, samt eventuellt registreringsnummer hos berörd myndighet. Vid behov anges fullständigt namn (person eller företag) på det befullmäktigade ombudet, som får skriva under på huvudansvariges vägnar.
  Med undantag av specialregler som kommer att fastställas för användandet i datoriserat system, skall det exemplar som behålls av avgångstullanstalten förses med underskrift i original av berörd person. När denne är en juridisk person, skall undertecknaren skriva sitt fullständiga namn och ange sin ställning efter underskriften.
  /r4/ Fält 51: Planerade transittullanstalter (och länder)
  Ange planerad införselort i varje land, vars område varan skall passera under transporten eller, när transporten skall passera genom annat område än de fördragsslutande parternas, utförselorten där transportmedlet lämnar de fördragsslutande parternas område. Transittullanstalterna finns i listan över tullanstalter godkända för transitering. Efter tullplatsens namn anges koden för landet ifråga.
  /r4/ Fält 52: Säkerhet
  Ange slag av säkerhet som ställts för ifrågavarande sändning.
  /r4/ Fält 53: Bestämmelsetullanstalt (och land)
  Ange namnet på den tullanstalt dit varorna skall föras för att avsluta transiteringen. Bestämmelsetullanstalterna finns i listan över tullanstalter godkända för transitering.
  Efter tullanstaltens namn anges koden för landet ifråga.
  /r4/ Fält 54: Ort och datum, underskrift av och namn på deklaranten eller dennes ombud
  Med förbehåll för specialregler som eventuellt kommer att fastställas för användandet av ett datoriserat system, skall det exemplar som behålls av avgångstullanstalten förses med underskrift i original av berörd person samt med dennes fullständiga namn. När denne är en juridisk person, skall undertecknaren ange sin ställning efter underskriften och namnet, om de fördragsslutande parterna begär det.
  /r3/ II. Formaliteter under transporten
  Under tiden från det att godset lämnar export- och/eller avgångstullanstalten tills det anländer till bestämmelsetullanstalten, är det möjligt att vissa uppgifter kan behöva läggas till på det exemplar av enhetsdokumentet som medföljer godset. Dessa uppgifter rör transporten och måste kompletteras av föraren av transportmedlet på vilket godset är lastat, när transporten äger rum. Dessa uppgifter kan tillföras läsbart för hand; i detta fall skall blanketten fyllas i med bläck och med stora tryckbokstäver.
  Dessa uppgifter gäller endast följande fält (exemplaren 4 och 5): -- Omlastning: använd fält 55 Fält 55 (omlastningar):
  De tre första raderna i detta fält fylls i av fraktföraren när godset under transporten omlastas från ett transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.
  Det bör påpekas att fraktföraren måste vända sig till behörig myndighet när gods omlastas, särskilt när det visar sig vara nödvändigt att anbringa nya plomber, för att få transiteringshandlingarna attesterade.
  När tullmyndigheten har godkänt omlastning utan kontroll, måste fraktföraren anteckna detta på transiteringshandlingarna och, för att få dessa attesterade informera nästa tullanstalt där godset skall företes. -- Övriga händelser: använd fält 56.
  Fält 56 (övriga händelser under transporten):
  Ifylls enligt gällande transiteringsbestämmelser.
  När gods lastats på en släpvagn och endast dragfordonet byts under resan (utan att godset hanteras eller omlastas), anges dessutom i detta fält registreringsnummer och nationalitet för det nya dragfordonet. I dessa fall behövs ingen attestering av behöriga myndigheter.
  /r3/ III. Formaliteter i bestämmelselandet
  /r4/ Fält 1: Deklaration
  Ange tillämpliga koder enligt bilaga III.
  Vad beträffar typ av deklaration (andra delfältet) är denna uppgift frivillig för de fördragsslutande parterna.
  Det högra (tredje) delfältet får inte användas vid import.
  /r4/ Fält 2: Exportör
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange fullständigt namn och adress för exportören eller säljaren av varan.
  /r4/ Fält 3: Blankett
  Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad som använts (t. ex. om det finns en grundblankett och två tilläggsblad anges på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 och på andra tilläggsbladet 3/3).
  När deklarationen avser endast en varupost (dvs. när endast ett fält "Varubeskrivning" skall fyllas i) anges ingenting i fält 3 men i fält 5 anges siffran 1.
  /r4/ Fält 4: Antal lastspecifikationer
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer eller andra varulistor godkända av behörig myndighet.
  /r4/ Fält 5: Varuposter
  Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person på samtliga använda grundblanketter och tilläggsblad (eller lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall överensstämma med antalet fält "Varubeskrivning" som skall fyllas i.
  /r4/ Fält 6: Kollital
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  Ange det sammanlagda antalet kolli i den aktuella sändningen.
  /r4/ Fält 7: Referensnummer
  Frivillig uppgift för användarna, avseende det referensnummer som sändningen i fråga erhållit av berörd person.
  /r4/ Fält 8: Mottagare
  Ange fullständigt namn och adress på personen eller företaget i fråga. I händelse av samlastningsgods, kan de fördragsslutande parterna föreskriva att ordet "diversé' skall anges i detta fält, och att listan på mottagare bifogas deklarationen. Vad beträffar identifikationsnummer, kan uppgiften fyllas i av de fördragsslutande parterna (det nummer som personen i fråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller andra ändamål).
  /r4/ Fält 9: Person ansvarig för den ekonomiska uppgörelsen (ekonomiskt ansvarig)
  Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna (den person som är ansvarig antingen för överföringen eller återförandet av betalning i samband med transaktionen).
  /r4/ Fält 10: Sista avsändningsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras behov.
  /r4/ Fält 11: Handelsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras behov.
  /r4/ Fält 12: Värdeuppgifter
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga uppgifter för att bestämma avgiftspliktigt, statistiskt eller beskattningsbart värde).
  /r4/ Fält 13: JP
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (information angående tillämpningen av jordbrukspolitik).
  /r4/ Fält 14: Deklarant/ombud
  Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga enligt gällande bestämmelser. Om mottagaren deklarerar anges ordet "mottagare".
  Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen ifråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller andra ändamål).
  /r4/ Fält 15: Avsändnings/utförselland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange namnet på landet från vilket varorna exporterats. I fält 15 a anges landkoden.
  Fält 15 b får inte användas.
  /r4/ Fält 16: Ursprungsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Om deklarationen omfattar flera varuposter med olika ursprung, anges ordet "diverse" i fältet.
  /r4/ Fält 17: Bestämmelseland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  Ange namnet på landet ifråga.
  I fält 17 a anges fastställd landkod.
  I fält 17 b anges varornas bestämmelseregion.
  /r4/ Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid ankomsten
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange identiteten, t. ex. registreringsnummer eller namn på transportmedlet (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg) på vilket varorna är direkt lastade vid uppvisandet för den tullanstalt där importformaliteterna uppfylls, följd av nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller för det fordon som framför de andra, om det är flera transportmedel) enligt koderna fastställda för detta ändamål. T. ex., om det används ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer, anges numret både för dragfordonet och släpvagnen samt nationalitetsbeteckningen för dragfordonet.
  Vid postförsändelse eller transport med fast installation anges ingenting beträffande registreringsnummer eller nationalitet i detta fält.
  Vid järnvägstransport anges inte uppgift om nationalitet.
  /r4/ Fält 19: Container (Cont)
  Ange de nödvändiga koderna enligt bilaga III.
  /r4/ Fält 20: Leveransvillkor
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (avser vissa villkor i det kommersiella avtalet).
  /r4/ Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vad gäller identiteten. Fältet är dock obligatoriskt vad gäller nationaliteten.
  Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast installation skall ingenting anges beträffande registreringsnummer eller nationalitet.
  Ange slag (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg), följt av identifikationsbeteckning, t. ex. registreringsnummer eller namn på det aktiva transportmedlet (dvs. det framförande transportmedlet) som använts vid gränspassagen vid införseln till bestämmelselandet, följt av dess nationalitet, med fastställd kod.
  I händelse av kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis lastbil fraktas med båt, är båten det aktiva transportmedlet, om det är fråga om dragfordon och släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
  /r4/ Fält 22: Valutaslag och fakturabelopp
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange koden för valutan i vilken fakturan är utfärdad, följd av fakturerat totalbelopp för deklarerade varor).
  /r4/ Fält 23: Valutakurs
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (gällande kurs mellan fakturans valuta och valutan i berört land).
  /r4/ Fält 24: Transaktionens slag
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange speciella villkor i det kommersiella avtalet).
  /r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen
  Ange transportsättkod enligt bilaga III för det aktiva transportmedel som används vid införseln till bestämmelselandet.
  /r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange transportsättskod enligt bilaga III för transport inom berört land).
  /r4/ Fält 27: Lossningsplats
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange med lämpliga koder, då sådana fastställts, platsen för varornas lossning från det aktiva transportmedel på vilket de fraktats över bestämmelselandets gräns.
  /r4/ Fält 28: Finansiella upplysningar och bankdata
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (överföring av betalning för transaktionen i fråga -- upplysning om finansiella formaliteter och procedurer samt bankreferenser).
  /r4/ Fält 29: Införseltullanstalt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange tullanstalten inom vilkens trafikområde varorna infördes till berört land.
  /r4/ Fält 30: Godsets förvaringsplats
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den exakta platsen där varorna kan undersökas).
  /r4/ Fält 31: Kolli och varuslag -- godsmärkning -- containernummer -- antal och slag
  Ange kollis märke, antal, kvantitet och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, mängden sådana varor som omfattas av deklarationen eller ordet "bulk", om så är lämpligt, samt de uppgifter som är nödvändiga för identifiering av varorna. Med varuslag avses normal handelsbenämning så noggrant uttryckt att den medger varans identifiering och klassificering. Detta fält skall också innehålla nödvändiga upplysningar för eventuella specialregler, (t. ex. punktskatter). Används container, skall även dennas identifieringsmärken anges.
  När berörd person har angett ordet "diverse" i fält 16, (ursprungsland), kan de fördragsslutande parterna begära att varornas ursprungsländer anges i detta fält.
  /r4/ Fält 32: Varupostnummer
  Ange löpnumret för varuposten i förhållande till det totala antalet varuposter, som angetts i fält 5.
  När deklarationen omfattar endast en varupost, behöver de fördragsslutande parterna inte begära denna uppgift eftersom siffran 1 har angetts i fält 5.
  /r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)
  Ange det statistiska numret för varuposten i fråga. I det andra och deföljande delfälten kan de fördragsslutande parterna föreskriva användning av en kodifiering för speciella ändamål.
  /r4/ Fält 34: Kod, ursprungsland
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange i fält 34a koden för i fält 16 angivet land. När ordet "diverse" angetts i fält 16, anges koden för ursprungslandet för varuposten i fråga. (Fält 34b får inte användas).
  /r4/ Fält 35: Bruttovikt
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange bruttovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande fält 31. Bruttovikten är den totala vikten av varan inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.
  /r4/ Fält 36: Förmåner
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (åberopande av varje förmånsbehandling som skall tillämpas).
  /r4/ Fält 37: Procedur
  Ange, enligt för detta ändamål fastställda koder, proceduren till vilken varorna anmälts vid framkomsten.
  /r4/ Fält 38: Nettovikt
  Ange nettovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande fält 31. Nettovikten är vikten av varan utan emballage.
  /r4/ Fält 39: Kvoter
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändigt vid tillämpning av kvoteringslagstiftning).
  /r4/ Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning till summarisk deklaration använd i bestämmelselandet eller handlingar angående någon tidigare administrativ procedur).
  /r4/ Fält 41: Annan kvantitet
  Används vid behov i enlighet med tulltaxan. Ange kvantiteten för ifrågavarande varupost uttryckt i den enhet som är angiven i tulltaxan.
  /r4/ Fält 42: Varans pris
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den del av priset i fält 22 som avser den här varuposten).
  /r4/ Fält 43: Värdeberäkningsmetod
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga uppgifter för bestämmande av avgiftspliktigt, statistiskt eller beskattningsbart värde).
  /r4/ Fält 44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och tillstånd
  Ange uppgifter erforderliga för varje speciell bestämmelse tillämplig i bestämmelselandet samt hänvisning till handlingar utfärdade till stöd för deklarationen. (Detta kan omfatta numret på kontrollexemplaret av T5; licens-/tillståndsnummer, uppgifter enligt veterinär- och växtskyddsbestämmelser; nummer på konossement etc.). Delfältet "Särskilda upplysningar, (S.U.), kod" får inte användas.
  /r4/ Fält 45: Justering
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga uppgifter för bestämmande av avgiftspliktigt, statistiskt eller beskattningsbart värde).
  /r4/ Fält 46: Statistiskt värde
  Ange statistiskt värde, uttryckt i av bestämmelselandet fastställd valuta, i enlighet med gällande bestämmelser.
  /r4/ Fält 47: Avgiftsberäkning
  De fördragsslutande parterna kan vid behov begära att följande uppgifter skall anges, på varje rad, med för detta ändamål fastställda koder: -- avgiftsslag (importavgifter), -- beskattningsgrund, -- tillämpad avgiftssats, -- den beräknade avgiften, -- valt betalningssätt (BS).
  /r4/ Fält 48: Uppskjuten betalning
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning till ifrågavarande tillstånd).
  /r4/ Fält 49: Tullupplag/tullager m fl -- identitet
  Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.
  /r4/ Fält 54: Ort och datum, underskrift och namn på deklaranten eller dennes ombud
  Med förbehåll för specialregler som kommer att fastställas för användandet av ett datoriserat system, skall det exemplar som behålls av bestämmelsetullanstalten förses med underskrift i original av berörd person samt med dennes fullständiga namn. När denne är en juridisk person, skall undertecknaren ange sin ställning efter underskriften och namnet, om de fördragsslutande parterna begär det.
  /r2/ Avsnitt III
  /r3/ Anmärkningar rörande tilläggsbladen
  A. Tilläggsblad skall användas endast när deklarationen omfattar mer än en varupost (jfr fält 5). De måste företes tillsammans med en grundblankett.
  B. Anmärkningarna enligt avsnitt I och II ovan gäller även tilläggsbladen.
  Dock gäller att -- fält 2/8 är frivilligt för de fördragsslutande parterna och skall visa endast namn och eventuellt identifikationsnummer för personen i fråga, -- summeringsdelen i fält 47 avser den totala summan av alla varuposter som omfattas i de använda blanketterna. Den skall därför användas endast på det sista tilläggsbladet, som bifogats enhetsdokumentets grundblankett för att visa summan per avgiftsslag och totalsumman (TS) av de betalbara avgifterna.
  C. Om tilläggsblad används, skall de "Varubeskrivningsfält" som inte använts strykas över för att förhindra senare användning.
  */k/ Bilaga III */-k/
  /r3/ Koder som skall användas i enhetsdokumentet
  /r4/ Fält 1: Deklaration
  Första delfältet
  Symbolen "EU" skall användas för: -- anmälan för export till annan fördragsslutande part; -- anmälan för import från annan fördragsslutande part.
  Tredje delfältet
  Detta delfält fylls i endast när blanketten skall användas vid transitering.
  /r4/ Fält 19: Container
  Följande koder är tillämpliga:
  O: gods ej transporterat i containrar;
  1: gods transporterat i containrar.
  /r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen
  Nedanstående lista över koder är tillämplig.
  Kod för transportsätt, post och andra sändningar
  A. 1-siffrig kod (obligatorisk).
  B. 2-siffrig kod (2:a siffran frivillig för de fördragsslutande parterna)
  */k/ A. B.Benämning */-k/ 1 12 16 17 18 2 23 3 4 5 7 8 910 20 30 40 50 70 80 90Sjötransport Järnvägsvagn på fartyg Dragfordon på fartyg Släpvang eller påhängsvagn på fartyg Fartyg för inrikes sjötransport på sjögående fartyg Järnvägstransport Vägfordon på järnvägsvagn Vägtransport Flygtransport Postförsändelse Fasta transportinstallationer Inrikes sjötransport Egen framdrivning
  /r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt
  Koderna fastställda för fält 25 är tillämpliga.
  /r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)
  Första delfältet
  Inom gemenskapen anges de åtta siffrorna i den integrerade nomenklaturen. I EFTA-länderna anges i vänstra delen av detta delfält de sex siffrorna enligt systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.
  Övriga delfält
  Kompletteras med de fördragsslutande parternas övriga speciella koder (detta skall anges med början omedelbart efter det första delfältet).
  Omfattning
  upph.