Upphävd författning

Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1231 i lydelse enligt SFS 1997:493
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller vid myndighets granskning avseende skatter och socialavgifter samt vid granskning enligt 69 och 70 §§tullagen (1994:1550), när åtgärden innefattar automatisk databehandling av personuppgifter i personregister enligt datalagen (1973:289). Lag (1997:493).

2 §  Granskning av personregister får inte leda till otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet.

3 §  Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som sker med hjälp av automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång i personlig integritet. Härvid tillämpas 15 § andra stycket och 16 §datalagen (1973:289).

[S2]Den som verkställer granskningen skall lämna Datainspektionen de uppgifter om den automatiska databehandlingen som inspektionen begär för sin tillsyn. Lag (1997:493).

4 §  Datainspektionen får i fråga om granskningen, i den mån det behövs för att förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet, meddela föreskrifter i särskilda fall om

 1. utförande av den automatiska databehandlingen,
 2. den tekniska utrustningen,
 3. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som får göras med automatisk databehandling,
 4. de personuppgifter som får göras tillgängliga,
 5. utlämnande och annan användning av personuppgift,
 6. bevarande och gallring av personuppgifter,
 7. kontroll och säkerhet.

5 § har upphävts genom lag (1994:478).

6 §  Den som har beslutat om granskningen och den hos vilken granskningen sker får överklaga Datainspektionens beslut enligt denna lag hos allmän förvaltningsdomstol. Även Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

[S2]Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (1997:493).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Lag (1993:641) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:369, Prop. 1992/93:208, Bet. 1992/93:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:478) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1399) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats av Datainspektionen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:36, Prop. 1994/95:51, Bet. 1994/95:KU20
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1997:493) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1999:97) om upphävande av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser får dock tillämpas på behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
upph.