Upphävd författning

Förordning (1987:17) med instruktion för datainspektionen

Departement
Justitiedepartementet F4
Utfärdad
1987-01-15
Ändring införd
SFS 1987:17
Ikraft
1987-02-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på datainspektionen.

Uppgifter

2 §  Inspektionen har till uppgift att

 1. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182),
 2. utfärda licens enligt datalagen,
 3. utöva tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.

[S2]Inspektionen skall verka för att automatisk databehandling av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Förordning (1988:3).

3 §  Det åligger inspektionen särskilt att

 1. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt område och vidta de åtgärder som behövs,
 2. föreslå regeringen åtgärder som är nödvändiga eller i övrigt lämpliga för de syften som inspektionen skall främja,
 3. inom sitt verksamhetsområde lämna myndigheter, organisationer och enskilda råd och upplysningar,
 4. fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och som gäller lämnande av uppgifter till den behöriga myndigheten i en stat som är ansluten till konventionen.

Organisation

4 §  Inspektionen leds av en styrelse som består av elva personer. I styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. Denne är ordförande. För de övriga ledamöterna finns sju ersättare.

5 §  Generaldirektören är chef för inspektionen.

6 §  Inom inspektionen finns två sakenheter. Den ena svarar för inspektionens uppgifter i fråga om offentlig verksamhet och den andra för inspektionens uppgifter i fråga om enskild verksamhet. Dessutom finns en administrativ enhet.

[S2]Varje sakenhet förestås av en byråchef. En av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

7 §  Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs frågor av särskild vikt för inspektionens verksamhet.

[S2]Styrelsen avgör också frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst enligt generaldirektörens bestämmande av den andre byråchefen eller chefen för den administrativa enheten.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som avses i 10 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan.

13 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

14 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

15 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas av regeringen för högst tre år.

[S3]Tjänsterna som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av inspektionen.

[S5]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Ändringar

Förordning (1987:17) med instruktion för datainspektionen

Ikraftträder
1987-02-09

Förordning (1988:3) om ändring i förordningen (1987:17) med instruktion för datainspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-02-01

Ändring, SFS 1988:912

  Omfattning
  upph.