Inkassolag (1974:182)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974:182 i lydelse enligt SFS 2020:1110
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso.

[S2]Beträffande enskilda personers indrivning av egna eller närståendes fordringar och dödsbons indrivning av egna fordringar tillämpas lagen endast om fordringen har uppkommit i näringsverksamhet eller har övertagits för indrivning. Som närstående till en indrivare anses den som är gift med indrivaren eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till indrivaren eller är besvågrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står indrivaren personligen särskilt nära.

[S3]Lagen gäller ej Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2006:691).

Prop. 2005/06:200: Ändringen i tredje stycket är föranledd av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet som innebär att det kommer att finnas bara en exekutiv myndighet, Kronofogdemyndigheten.

Prop. 1997/98:181: Paragrafen anger inkassolagens tillämpningsområde. Undantaget i andra stycket har utvidgats så att enskilda personers indrivning av närståendes fordringar som regel undantas från lagens tillämpningsområde (se avsnitt 6.4). Enskilda personers indrivning av närståendes fordringar jämställs således med indrivning av egna fordringar, vilket innebär att ...

 • NJA 1990 s. 585:Fråga om en konkursansökan utgör en inkassoåtgärd i inkasso lagens mening.
 • RÅ 1994:34:Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).
 • RH 2007:70:Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och bostad sagt att denne var skyldig en annan man pengar. Besöket har upplevts som mycket obehagligt och framkallat rädsla hos den boende. De två männens agerande har ansetts utgöra tillståndspliktig inkassoverksamhet i inkassolagens mening.

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 §  Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

[S2]Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet, eller om inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom samma koncern, behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser for- dringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

[S3]Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater. Lag (2020:1110).

Prop. 1997/98:181: Paragrafen reglerar i vilka fall det krävs tillstånd av Datainspektionen för att inkassoverksamhet skall få bedrivas. Ä ndringar har gjorts endast i tredje stycket.

Det tidigare gällande undantaget för inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar har tagits bort (se avsnitt 6.3). Detta innebär att tillstånd måste sökas hos Datainspektionen för all inkassoverksamhet ...

 • RH 2007:70:Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och bostad sagt att denne var skyldig en annan man pengar. Besöket har upplevts som mycket obehagligt och framkallat rädsla hos den boende. De två männens agerande har ansetts utgöra tillståndspliktig inkassoverksamhet i inkassolagens mening.

3 §  Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

[S2]Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet får förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet. Lag (1981:738).

Regler för inkassoverksamhet

4 §  Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.
 • RÅ 1994:34:Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).

5 §  Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt.

[S2]I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.

[S3]I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. Lag (1981:738).

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.

6 §  Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän gäldenären tillställts krav som avses i 5§ och den angivna tiden löpt ut.

7 §  Bestämmelsen i 6§ gäller ej, om gäldenären uppenbarligen söker undandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att frångå vad som föreskrivs där. Lag (1981:738).

8 §  Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad eller framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej vidtagas.

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.

Verkan av viss betalning

9 §  Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att driva in fordran är gällande mot borgenären.

Hantering av inkasserade medel

10 §  Medel som har inkasserats för annans räkning skall hållas avskilda. Har medlen uppburits i inkassoverksamhet som inte är av tillfällig natur och inte avser endast enstaka fordringar, skall de utan dröjsmål insättas på räkning i bank eller motsvarande.

[S2]Om den som får en borgenärs uppdrag att driva in en fordran har ett annat, fortlöpande uppdrag av borgenären att i väsentlig omfattning uppbära medel för dennes räkning utan skyldighet att hålla dessa medel avskilda, kan parterna skriftligen överenskomma om undantag från första stycket.

[S3]Medel som har inkasserats för annans räkning skall utan dröjsmål redovisas till denne, om ej annat har avtalats. Lag (1981:738).

Register i inkassoverksamhet

10 a §  Register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till någon annan endast efter medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten.

[S2]Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som avser att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet ska anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten beslutar i sådana fall hur register som berörs av åtgärden ska hanteras. Lag (2020:1110).

Tystnadsplikt i inkassoverksamhet

11 §  Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon till följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. Detta gäller dock inte i fråga om inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om den som enligt någon annan författning är underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:415).

Kostnader för inkassoåtgärder

12 §  Om gäldenärers skyldighet att ersätta kostnader för inkassoåtgärder finns särskilda bestämmelser. Lag (1981:738).

Tillsyn m.m.

13 §  Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. Myndighetens tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

[S2]Tillsynen ska utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olägenheter än som är nödvändigt. Lag (2020:1110).

Prop. 1997/98:181: Paragrafen har anpassats till att bankinspektionen har ersatts av Finansinspektionen och att Sveriges Investeringsbank AB har upphört (se avsnitt 6.7).

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.

14 §  Integritetsskyddsmyndigheten har rätt att göra inspektion hos den som bedriver inkassoverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten.

[S2]Den som bedriver verksamheten ska lämna de upplysningar om verksamheten som Integritetsskyddsmyndigheten begär för sin tillsyn.

[S3]Om den som bedriver verksamheten underlåter att ge tillgång till en handling eller att lämna en upplysning i fall som avses i denna paragraf, får myndigheten förelägga vite. Lag (2020:1110).

15 §  Om Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn föranleder det, kan myndigheten meddela föreskrifter om hur inkassoverksamheten ska bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur inkassoverksamheten ska bedrivas får förenas med vite.

[S2]Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter någon bestämmelse i denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen och inte vidtar rättelse, eller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre är uppfyllda, får Integritetsskyddsmyndigheten återkalla tillståndet. Lag (2020:1110).

 • RÅ 1994:34:Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).
16 § Har upphävts genom lag (1980:969).

Straff och skadestånd m.m.

17 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. utan föreskrivet tillstånd vidtar en åtgärd som utgör inkassoverksamhet enligt denna lag,
 2. bryter mot föreskrift enligt 3 § andra stycket eller 15 § första stycket att anmäla ändring av visst förhållande,
 3. bryter mot 10 a § första stycket eller andra stycket första meningen eller mot föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra meningen, eller
 4. lämnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 § andra stycket. Lag (1999:73).

Prop. 1997/98:181: Paragrafen har ändrats redaktionellt för att det tydligare skall framgå att också enstaka åtgärder kan utgöra olovlig och straffbar inkassoverksamhet.

 • RH 2007:70:Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och bostad sagt att denne var skyldig en annan man pengar. Besöket har upplevts som mycket obehagligt och framkallat rädsla hos den boende. De två männens agerande har ansetts utgöra tillståndspliktig inkassoverksamhet i inkassolagens mening.

17 a §  Har inkassoverksamhet bedrivits utan föreskrivet tillstånd, skall register som avser gäldenärer och som har använts i verksamheten förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om ett register har överlåtits eller upplåtits i strid med 10 a § första stycket eller om föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra meningen ej har följts. Lag (1981:738).

18 §  Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

 • NJA 1985 s. 143:Skadestånd på grund av otillbörlig inkassoåtgärd. 18 § inkassolagen (1974:182).
 • RH 2007:70:Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och bostad sagt att denne var skyldig en annan man pengar. Besöket har upplevts som mycket obehagligt och framkallat rädsla hos den boende. De två männens agerande har ansetts utgöra tillståndspliktig inkassoverksamhet i inkassolagens mening.

19 §  Integritetsskyddsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om föreläggande av vite. Lag (2020:1110).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Inkassolag (1974:182)

Ändring, SFS 1975:744

Lag (1980:527) om ändring i inkassolagen (1974:182)

  Omfattning
  ändr. 2, 13 §§

Lag (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:10
  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 7, 10, 11, 12, 17 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4 §§; nya 10 a, 17 a §§, rubr. närmast före 9, 10, 10 a, 11, 12, 17 a §§; omtryck

Lag (1981:1055) om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

  Omfattning
  utgår rubr. närmast före 17 a §; ändr. 11 §

Lag (1985:356) om ändring i inkassolagen (1974:182)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:90
  Omfattning
  ändr. 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1988:1396) om ändring i inkassolagen (1974:182)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:143
  Omfattning
  ändr. 2, 13 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1994:1398) om ändring i inkassolagen (1974:1398)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:36, Prop. 1994/95:51, Bet. 1994/95:KU20
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:381) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:133, Prop. 1997/98:181, Bet. 1998/99:JuU7
Omfattning
ändr. 1, 2, 13, 17 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2006:691) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:415) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2020:1110) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:86, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:KU1
Omfattning
ändr. 2, 10 a, 13, 14, 15, 19 §§
Ikraftträder
2021-01-01