Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1987-01-29
Ändring införd
SFS 1987:24 i lydelse enligt SFS 2014:724
Ikraft
1987-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelse

1 §  Med parkeringsövervakning avses i denna lag övervakning av efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller stannande av fordon som omfattas av ett förordnande enligt 1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Beslut om kommunal parkeringsövervakning

2 §  Om det för parkeringsövervakningen i en kommun behövs parkeringsvakter, får kommunen besluta att den själv skall svara för övervakningen.

[S2]I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där.

3 §  Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut enligt 2 § och om ändringar i sådana beslut. Lag (2014:724).

Samråd

4 §  Kommunen ska samråda med Polismyndigheten om den allmänna inriktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

[S2]Samråd ska också ske, om Polismyndigheten begär det med anledning av en händelse som beräknas kräva särskilda insatser i fråga om parkeringsövervakning. Lag (2014:724).

Personal

5 §  Parkeringsövervakningen skall fullgöras av parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften.

[S2]Föreskrifter om personalens utbildning och utrustning meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §  Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

[S2]Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos

  1. kommunen,
  2. andra kommuner,
  3. kommunala parkeringsaktiebolag,
  4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
  5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

[S3]Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. Lag (2012:213).

Prop. 2011/12:80: I andra stycket 4 ersätts hänvisningen till yrkestrafiklagen (1998:490) med en hänvisning till den nya yrkestrafiklagen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.21.

  • NJA 2002 s. 565:Fråga om parkeringsvakt varit behörig att utfärda parkeringsanmärkning. 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Beslut om utvidgade uppgifter för parkeringsvakter

7 §  Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgörande av trafikövervakningsuppgifter. Lag (2014:724).

8 § Har upphävts genom lag (2004:1168).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Lag (1989:482) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (1991:717) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (1998:502) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:337) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:214, Prop. 1998/99:91, Bet. 1998/99:TU13
Omfattning
ändr. författningsrubr.; nya 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:1168) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Övergångsbestämmelse

Ett förordnande som avses i 8 § och som gäller vid utgången av juni 2005 upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2012:213) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:724) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01