Upphävd författning

Förordning (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:315
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt stöd till allmänna samlingslokaler i form av anordnings- och inventariebidrag, upprustningsbidrag, eftergift av statslån samt energisparbidrag.

2 §  Med allmän samlingslokal avses en lokal som behövs för det offentliga livet och de kulturella strävandena inom orten, i första hand sådan lokal som tillgodoser föreningslivets behov av utrymme för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

3 §  Bostadsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

4 §  Anordnings- och inventariebidrag lämnas till sådana aktiebolag, föreningar och stiftelser som är fristående i förhållande till kommuner och kommunala företag.

[S2]Upprustningsbidrag och energisparbidrag lämnas till kommuner, aktiebolag, föreningar och stiftelser.

[S3]Eftergift av statslån beviljas andra låntagare än kommuner.

[S4]förutsättningar för bidrag

5 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

6 §  Bidrag lämnas till sådana samlingslokaler som inte kan omfattas av låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Inom glesbygdsområden kan bidrag lämnas även till andra samlingslokaler.

7 §  För bidrag krävs att

 1. samlingslokalen hålls tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,
 2. det finns ett varaktigt behov av lokalen,
 3. lokalen fyller skäliga krav på god standard, samt
 4. lokalen har eller kan förväntas få en allsidig användning.

8 §  Om sökanden arbetar med enskilt vinstsyfte krävs följande för att bidrag skall lämnas:

 1. Lokalen skall upplåtas med nyttjanderätt till ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse som arbetar utan enskilt vinstsyfte och som är fristående i förhållande till kommuner och kommunala företag. Upprustningsbidrag eller energisparbidrag lämnas dock även om lokalen upplåts med nyttjanderätt till en kommun eller ett kommunalt företag.
 2. Upplåtelsen skall avse en tid av minst 25 år, om det inte finns särskilda skäl att godta en kortare upplåtelsetid.
 3. Upplåtelsen skall ske på sådana villkor att förmånen av bidraget kommer nyttjanderättshavaren till godo.

9 §  Om ett ny- eller ombyggnadsprojekt har påbörjats när bostadsstyrelsen prövar ansökan om bidrag, lämnas bidrag endast om sökanden har haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena.

[S2]Om sökanden begär det, skall bostadsstyrelsen ge förhandsbesked huruvida det finns synnerliga skäl för påbörjande före beslut om bidrag.

Anordnings- och inventariebidrag

10 §  Anordningsbidrag lämnas till nybyggnad, ombyggnad och köp av samlingslokaler. Bidrag lämnas dock inte till ombyggnad som är av endast ringa omfattning.

[S2]Inventariebidrag lämnas till köp av inventarier i samband med anordnande av samlingslokaler.

11 §  Anordnings- och inventariebidragets storlek bestäms på grundval av ett bidragsunderlag.

[S2]Vid beräkning av bidragsunderlaget får hänsyn tas till samlingslokalen, till i samma byggnad anordnat utrymme för ungdomsverksamhet och till utrymme för samlingslokalens skötsel. I övrigt beräknas bidragsunderlaget på samma sätt som låneunderlaget för lokaler enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning får dock tillägg göras med högst 16 kronor 50 öre per kvadratmeter primär bruksarea.

12 §  Anordningsbidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget. Om det finns särskilda skäl, kan bidrag lämnas med 35 procent.

13 §  Inventariebidrag lämnas med högst 10 procent av den del av bidragsunderlaget som inte överstiger 500 000 kronor och med 5 procent av den återstående delen av underlaget. Bidrag till inventarier i en samlingslokal får dock lämnas med sammanlagt högst 400 000 kronor.

Upprustningsbidrag

14 §  Upprustningsbidrag lämnas till

 1. kostnader för nödvändiga, standardhöjande reparationer av samlingslokaler, handikappanpassning av sådana lokaler samt utbyte eller komplettering av inventarier i lokalerna,
 2. utgifter för betalning av skulder avseende samlingslokaler, om svårigheter att betala skulderna beror på befolkningsminskning inom orten eller liknande omständigheter.

[S2]Bidrag för reparation av en lokal som tidigare har reparerats med stöd av upprustningsbidrag lämnas endast om den tidigare reparationen avsåg begränsade upprustningsåtgärder eller åtgärder som enbart berörde delar av lokalen.

15 §  I fråga om samlingslokaler som har färdigställts efter den 30 juni 1973 lämnas bidrag endast för handikappanpassning och därmed sammanhängande anskaffning av inventarier. Bidrag lämnas dock inte för åtgärder i lokaler som uppförts eller byggts om med stöd av bygglov som beviljats efter den 30 juni 1977.

16 §  Om inte annat följer av andra stycket eller 17 §, lämnas upprustningsbidrag med högst 50 procent av de kostnader eller utgifter som avses i 14 §. Bidrag lämnas under förutsättning att kommunen lämnar bidrag eller därmed jämförligt stöd motsvarande minst 30 procent av upprustningsbidraget.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge att upprustningsbidrag lämnas med högst 65 procent av kostnaderna eller utgifterna och utan villkor om kommunalt stöd.

17 §  För handikappanpassning och därmed sammanhängande anskaffning av inventarier lämnas upprustningsbidrag till hela kostnaden. Bidrag till handikappanpassning av en samlingslokal får dock lämnas med sammanlagt högst 100 000 kronor, om inte regeringen medger annat.

[S2]För den del av kostnaden som inte täcks av bidrag enligt första stycket lämnas bidrag enligt 16 §.

Eftergift av statslån

18 §  Eftergift av statslån får avse lån som beviljats enligt kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser.

[S2]Eftergift får beviljas om staten kan förväntas göra en förlust på grund av lånet och det finns skäl att stödja fortsatt drift av lokalen. Eftergift får dessutom beviljas i stället för upprustningsbidrag för betalning av skulder, om svårigheter att betala skulderna beror på befolkningsminskning inom orten eller liknande omständigheter. Därvid skall 16 § tillämpas.

Energisparbidrag

19 §  Energisparbidrag lämnas till åtgärder för en bättre hushållning med energi vid uppvärmning av befintliga samlingslokaler.

[S2]Bidrag lämnas under förutsättning att statligt stöd för åtgärderna inte lämnas i annan ordning.

[S3]Bidrag lämnas i första hand till åtgärder som avser förbättring av värmeisoleringen. Bidrag lämnas inte till anläggningar för tillförsel av energi som används för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten.

20 §  Energisparbidrag lämnas med högst 50 procent av den kostnad som bostadsstyrelsen godkänner. Bidrag till energisparande åtgärder för en samlingslokal får dock lämnas med sammanlagt högst 300 000 kronor.

Förfarandet i bidrags- och eftergiftsärenden

21 §  Ansökan om bidrag och eftergift lämnas in till bostadsstyrelsen.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som styrelsen föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

22 §  Innan en ansökan om anordningsbidrag lämnas in, skall sökanden hos bostadsstyrelsen redovisa behovet av en allmän samlingslokal inom orten och lämna en översiktlig redogörelse för projektet. Styrelsen prövar om det finns behov av lokalen och om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

[S2]I fråga om mindre ombyggnader får bostadsstyrelsen bestämma att redovisning inte behöver lämnas.

23 §  Bostadsstyrelsen skall ge kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan.

24 §  Om ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt, skall sökanden förbinda sig att

 1. utföra projektet under den tid som bostadsstyrelsen bestämmer,
 2. iaktta de bestämmelser om projektets utförande i övrigt som styrelsen meddelar,
 3. lämna styrelsen en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, om styrelsen begär det, samt
 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 26 §.

25 §  Om bostadsstyrelsen avser att lämna bidrag till ett ny- eller ombyggnadsprojekt, skall styrelsen meddela ett preliminärt beslut. Detta gäller dock inte i fråga om mindre byggnadsprojekt. Föreskrifter om vad som är mindre projekt meddelas av styrelsen.

[S2]I det preliminära beslutet skall styrelsen ange med vilket belopp samt under vilka förutsättningar bidrag kan komma att lämnas.

26 §  När ett byggnadsprojekt har färdigställts skall byggnaden besiktas. Besiktning sker på sökandens bekostnad genom förrättningsmän som länsbostadsnämnden utser.

[S2]Besiktning skall utföras i enlighet med föreskrifter som meddelas av bostadsstyrelsen.

27 §  Ansökan om slutligt beslut i ärendet skall göras hos bostadsstyrelsen senast den dag som styrelsen bestämmer. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 21 § tillämpas. ämmelserna i 21 § tillämpas. Görs inte ansökan inom den bestämda tiden får det preliminära beslutet återkallas.

28 §  Slutligt beslut om bidrag får meddelas endast om byggnadsprojektet utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet. Slutligt beslut får dock meddelas, om enbart mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till klimatet eller av någon annan anledning inte lämpligen kan utföras i samband med de övriga arbetena.

29 §  När stöd beviljas i andra fall än sådana som avses i 25 § meddelas endast ett beslut.

30 §  Före utbetalning av bidrag får bostadsstyrelsen återkalla bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

31 §  Den som beviljats bidrag skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer ansöka om utbetalning av bidraget. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 21 § tillämpas. Görs inte ansökan inom den bestämda tiden får beslutet återkallas.

32 §  Bostadsstyrelsen skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

33 §  Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler skall upphöra att gälla.
Bestämmelserna i den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om lån som har beviljats före den 1 juli 1987.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1989:288

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler skall upphöra att gälla.
  Den upphävda förordningen tillämpas dock fortfarande i ärenden i vilka preliminärt beslut om bidrag har meddelats före den 1 juli 1989.
  Omfattning
  upph.