Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
SFS 1973:400
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd utgår enligt detta kungörelse som

 1. anordningsbidrag och lån för anordnande av samlingslokal genom nybyggnad, ombyggnad eller köp samt inventariebidrag för anskaffande av inventarier till sådan lokal.
 2. upprustningsbidrag och särskild eftergift av statslån för bevarande av befintlig samlingslokal och
 3. bidrag till energibesparande åtgärd i samlingslokal. Förordning (1975:485).

2 §  Med allmän samlingslokal avses lokal som behövs för det offentliga livet och de kulturella strävanden inom orten, i första hand sådan lokal som tillgodoser föreningslivets behov av utrymme för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet.

3 §  Fråga om stöd enligt 1 § prövas av bostadsstyrelsen.

4 §  Lån för anordande av lokaler samt upprustningsbidrag och bidrag till energibesparande åtgärder lämnas till kommuner, aktiebolag, föreningar eller stiftelser. Anordningsbidrag lämnas till sådana aktiebolag, föreningar eller stiftelser som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag.

[S2]Om aktiebolaget, föreningen eller stiftelsen arbetar med enskilt vinstsyfte, krävs för bidrag eller lån att lokalen upplåts med nyttjanderätt under en tid av minst 30 år till ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse som arbetar utan enskilt vinstsyfte och som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag. Dessutom krävs att upplåtelsen sker på sådana villkor att förmånen av det statliga stödet kommer nyttjanderättshavaren till godo. Upprustningsbidrag eller bidrag till energibesparande åtgärder lämnas dock även om lokalen upplåts med nyttjanderätt till kommunen eller ett kommunalt företag. Om det finns särskilda skäl, lämnas bidrag eller lån även om nyttjanderätten till lokalen gäller kortare tid än 30 år.

[S3]Särskild eftergift får beviljas andra låntagare än kommuner. Förordning (1983:326).

Bidrag och lån för anordnande av samlingslokaler m.m.

Förutsättningar för bidrag och lån

5 §  Bidrag och lån utgår för sådan allmän samlingslokal som ej kan omfattas av låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

[S2]Inom glesbygdsområde kan bidrag och lån utgå även för annan samlingslokal än sådan som avses i första stycket. Förordning (1986:714).

6 §  Bidrag och lån utgår under förutsättning att

 1. samlingslokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor hålles tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet,
 2. sökanden innehar marken med äganderätt, tomträtt eller sådan nyttjanderätt som kan anses betryggande med hänsyn till lånets återbetalningstid,
 3. det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av lokalen och
 4. lokalen fyller skäliga krav på god standard.

[S2]Avser bidrag eller lån ombyggnad, gäller som ytterligare förutsättning att ombyggnaden ej är av endast ringa omfattning.

7 §  Bidrag eller lån utgår ej för ny- eller ombyggnad som har påbörjats när bidrags- eller låneansökningen prövas.

[S2]Utan hinder av första stycket får bidrag eller lån beviljas, om synnerliga skäl föreligger eller om bostadsstyrelsen har medgivit att byggnadsföretaget får påbörjas. Sådant medgivande får lämnas endast om det finns särskilda skäl därtill.

Storleken av bidrag och lån m.m.

8 §  Storleken av bidrag och lån bestäms på grundval av ett låneunderlag som bostadsstyrelsen fastställer.

[S2]Vid beräkning av låneunderlaget får hänsyn tas endast till lokal som avses i 2 §, till i samma byggnad anordnat utrymme för ungdomsverksamhet och till utrymme som behövs för samlingslokalens skötsel. I övrigt bestäms låneunderlaget med tillämpning av de grunder som gäller för beräkning av låneunderlag för lokaler enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning får dock beräknas ett belopp om högst 15 kronor per kvadratmeter våningsyta. Förordning (1986:714).

9 §  Anordningsbidrag utgår med högst 30 procent av låneunderlaget. Föreligger särskilda skäl kan bidrag utgå med 35 procent.

10 §  Om anordningsbidrag beviljas, lämnas lån högst med belopp som tillsammans med bidraget motsvarar 50 procent av låneunderlaget.

[S2]I övriga fall lämnas lån med högst 30 procent av låneunderlaget. Förordning (1983:326).

11 §  Lån kan utgå med större belopp än som följer av 10 § (fördjupas), om sökanden ej kan få erforderlig underliggande kredit. Med sådan kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med vilken följer bättre förmånsrätt än panträtt som anges i 14 § första stycket. Är pantvärdet högre än låneunderlaget, skall hänsyn vid beräkning av kreditbehovet tagas endast till den del därav som beräknas belöpa på låneunderlaget.

[S2]Lån får fördjupas vid nybyggnad med högst 10 och vid ombyggnad med högst 40 procent av låneunderlaget.

12 §  Inventariebidrag lämnas högst med 10 procent av låneunderlaget till den del detta inte överstiger 500 000 kronor och med 5 procent av den återstående delen av låneunderlaget. Bidraget får dock inte överstiga 400 000 kronor. Förordning (1980:336).

Pantvärde och säkerhet

13 §  Bostadsstyrelsen fastställer pantvärde för fastigheten. Är den byggnad i vilken samlingslokalen är inrymd belägen på mark, som är upplåten med tomträtt eller annan nyttjanderätt, fastställs pantvärde endast för byggnaden.

[S2]Pantvärdet bestäms med tillämpning av de grunder som gäller för beräkning av pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1986:714).

14 §  För lån till annan än kommun skall ställas säkerhet i form av borgen av kommunen som för egen skuld eller panträtt i fastigheten eller tomträtten. Inteckning skall vara belägen inom 90 procent av pantvärdet, sedan detta minskats med anordningsbidraget.

[S2]Finner bostadsstyrelsen att panträtt ej utgör tillfredsställande säkerhet, får styrelsen föreskriva att säkerheten skall utgöras av borgen som avses i första stycket. Innehar lånesökanden marken med annan nyttjanderätt än tomträtt, utgår lån endast mot sådan borgen.

[S3]Beviljas anordningsbidrag, skall låntagaren förbinda sig att icke upplåta panträtt med förmånsrätt närmast efter den som anges i första stycket intill belopp, som motsvarar anordningsbidraget, för annat ändamål än upplåning för att täcka kostnad för byggnadsföretaget utöver pantvärdet med det belopp som bostadsstyrelsen godkänner eller upplåning för sådan förbättring av fastigheten som ökar dennes värde.

[S4]Beviljas lån mot säkerhet av borgen, skall vad som sägs i tredje stycket äga motsvarande tillämpning beträffande panträtt med förmånsrätt som anges i första stycket.

15 §  Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för annan skuld än lån enligt denna kungörelse och har inteckningen bättre förmånsrätt än som följer med inteckning enligt 14 § första stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet för lånet pantsätta samma pantbrev i andra hand.

[S2]Låntagaren får ej för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med bättre rätt än den som följer med inteckning enligt 14 § första stycket, om ej särskilda omständigheter föreligger.

16 §  Vid bedömning av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt 14 § första stycket skall hänsyn ej tagas till inteckning för vilken fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är tillfredsställande. Bestämmelsen i 15 § gäller ej panträttsupplåtelse på grundval av sådan inteckning.

Ränta och amortering

17 §  Lån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställes av regeringen för ett kalenderår i sänder.

[S2]Har lån fördjupats med belopp som uppgår till mer än 2 procent av låneunderlaget, dock minst till 4 000 kronor, utgår ränta på sådan lånedel i stället efter räntesats som bostadsstyrelsen bestämmer med ledning av den allmänna lånemarknadens ränta för lån med motsvarande förmånsrätt. Kungörelse (1974:954).

18 §  Lån skall amoteras från halvårsskiftet närmast efter det att ett år har förflutit från utbetalningsdagen. Amortering sker med lika stora årliga belopp.

[S2]Amorteringtiden är, om lånet avser

 1. nybyggnad, 30 år,
 2. ombyggnad eller köp, det antal år som bostadsstyrelsen bestämmer med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga omständigheter, dock högst 30 år.

[S3]För lånedel som löper med ränta enligt 17 § andra stycket bestämmeer bostadsstyrelsen amorteringstiden med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Styrelsen kan förkorta amorteringstiden, när lånedel som löper med ränta enligt 17 § första stycket har slutbetalats. Förordning (1983:326).

19 §  Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott.

[S2]På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren erlägga dröjsmålsränta enligt de grunder som regeringen bestämmer. Kungörelse (1974:954).

20 §  Låntagare är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om ränta som regeringen beslutar. Kungörelse (1974:954).

Uppsägning, övertagande av lån m.m.

21 §  Den som fått bidrag eller lån till anordnande av allmän samlingslokal skall följa de föreskrifter rörande förvaltningen av lokalen som bostadsstyrelsen meddelar.

22 §  Bostadsstyrelsen kan säga upp lån till betalning helt eller delvis om

 1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosättes.
 2. byggnad som avses med lånet genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller användes för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades,
 3. betryggande brandförsäkring ej föreligger,
 4. samlingslokalen icke upplåtes på de villkor eller i den omfattning som sägs i 2 §,
 5. nyttjanderätt som avses i 14 § andra stycket upphör före utgången av den tid som förutsattes när lånet beviljades eller
 6. i annat fall sådana förhållanden inträffar att låntagaren, med hänsyn till låneändamålet, uppenbarligen icke längre bör få uppbära lånet.

[S2]Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering.

23 §  Övergår fastigheten eller tomträtten till ny ägare eller tomträttshavare och vill denne övertaga lånet eller del därav, skall han ansöka om det hos bostadsstyrelsen inom sex månader från den dag fastigheten eller tomträtten övergick till honom.

[S2]Om medgivande att övertaga lån ej sökes eller lämnas, skall bostadsstyrelsen helt eller delvis säga upp lånet såvida icke särskilda skäl föreligger.

Förfarandet i bidrags- och låneärenden m.m.

24 §  Ansökan om bidrag eller lån skall ges in till bostadsstyrelsen och vara åtföljd av den utredning bostadsstyrelsen föreskriver.

[S2]Innan en ansökan om bidrag eller lån ges in skall sökanden hos bostadsstyrelsen redovisa behovet av allmän samlingslokal i orten och lämna en översiktlig redogörelse för det planerade byggnadsföretaget. Styrelsen meddelar beslut i frågan om det finns behov av lokalen och om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

[S3]I fråga om mindre ombyggnader får bostadsstyrelsen föreskriva att andra stycket inte skall tillämpas. Förordning (1980:336).

25 §  Bostadsstyrelsen skall inhämta yttrande från kommunen och, i den mån det behövs för prövning av ansökan, från länsstyrelsen, länsbostadsnämnden eller annan myndighet.

26 §  Avser ansökan bidrag eller lån till ny- eller ombyggnad, skall sökanden förbinda sig att

 1. utföra byggnadsföretaget på tid som bostadsstyrelsen bestämmer,
 2. iakttaga de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt som styrelsen meddelar,
 3. lämnar styrelsen fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsföretaget om styrelsen föreskriver det och
 4. hålla byggnaden tillgänglig för besiktning som avses i 33 §.

27 §  Avser bostadsstyrelsen att bevilja bidrag eller lån, skall styrelsen meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med vilket belopp samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor bidrag eller lån, såvitt styrelsen bedömer, kan komma att beviljas slutligt.

28 §  Sedan byggnadsföretag, för vilket preliminärt beslut om bidrag eller lån meddelats, har färdigställts, skall ansökan om slutligt beslut i ärendet göras hos bostadsstyrelsen senast den dag som styrelsen bestämmer. Vid ansökningen skall fogas intyg om besiktning enligt 33 § första stycket.

29 §  Lån får beviljas slutligt endast om byggnadsföretaget utförts enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått eller med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit på godtagbara villkor.

30 §  I slutligt beslut skall bidragets och lånets storlek och villkoren för dessa anges.

31 §  Låntagaren skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer göra framställning hos länsbostadsnämnden om utbetalning av beviljat bidrag och lån. Vid sådan framställning skall fogas skuldförbindelse, intecknings- och pantförskrivningshandlingar, gravationsbevis, bevis om brandförsäkring samt de övriga handlingar bostadsstyrelsen bestämmer.

32 §  Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av lån och bidrag. Bostadsstyrelsen ombesörjer utbetalningen.

Besiktning och låneförvaltning

33 §  När företaget färdigställts, skall byggnaden besiktigas. Besiktning sker på sökandens bekostnad genom förrättningsmän som länsbostadsnämnden utser.

[S2]Under lånetiden skall byggnaden i erforderlig utsträckning besiktigas genom länsbostadsnämndens försorg.

34 §  Länsbostadsnämnden skall på betryggande sätt förvara säkerhet för lån. Nämnden skall i övrigt vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga förlust för staten med anledning av lån.

35 §  Föreligger risk för att byggnaden genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde så att säkerheten för lånet försämras, skall länsbostadsnämnden anmäla det till bostadsstyrelsen. Anmälan skall göras också om nämnden får kännedom om att fastigheten eller tomträtten har övergått till ny ägare eller tomträttshavare.

Upprustningsbidrag, särskild eftergift m.m.

36 §  Upprustningsbidrag utgår för utgift för åtgärd som avser allmän samlingslokal och som innefattar

 1. nödvändig, standardhöjande reparation av lokalen, anpassning av lokalen till handikappades särskilda behov eller utbyte eller komplettering av inventarier i lokalen,
 2. betalning av skulder, om det behövs för att avhjälpa svårigheter som beror på befolkningsminskning i orten eller liknande omständighet.

[S2]Bidrag utgår endast under förutsättning att det finns fortsatt behov av samlingslokalen.

[S3]Bidrag för reparation av en lokal som tidigare har reparerats med stöd av upprustningsbidrag lämnas endast om behovet av ytterligare upprustning beror på att den tidigare reparationen avsåg endast begränsade upprustningsåtgärder i lokalen eller åtgärder som endast berörde delar av lokalen.

[S4]I fråga om samlingslokal som har färdigställts efter den 30 juni 1973 utgår bidrag endast för sådan lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov. Bidrag utgår dock ej för åtgärd, för vilken krävs byggnadslov enligt byggnadsstadgan (1959:612), om sådant lov för ny- eller ombyggnad av lokalen har beviljats efter den 30 juni 1977. Förordning (1986:290).

37 §  Upprustningsbidrag utgår, om ej annat följer av andra och tredje styckena, högst med belopp som motsvarar 50 procent av utgift som avses i 36 §. Bidrag utgår under villkor att kommunen lämnar bidrag eller därmed jämförligt stöd som motsvarar minst 30 procent av upprustningsbidraget.

[S2]Föreligger särskilda skäl kan upprustningsbidrag, efter medgivande av regeringen, utgå utan villkor om kommunalt stöd och med belopp som motsvarar högst 65 procent av utgift som avses i 36 §.

[S3]För lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov utgår upprustningsbidrag med belopp som motsvarar utgiften för åtgärden. Bidraget får dock ej utan medgivande av regeringen överstiga 100 000 kronor. För den del av utgiften, som ej täckes av sådant bidrag, utgår bidrag enligt första eller andra stycket. Förordning (1977:337).

38 §  Särskild eftergift meddelas beträffande statligt lån som före ikraftträdandet av denna kungörelse beviljats enligt kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, om det finns anledning antaga att förlust för staten uppkommer med anledning av lånet och det föreligger skäl att lämna stöd till fortsatt drift av lokalen.

[S2]Särskild eftergift får dessutom beviljas i stället för upprustningsbidrag för ändamål som avses i 36 § första stycket 2. Därvid äger 37 § första och andra styckena motsvarande tillämpning. Beviljas i sådant fall stöd i form av såväl särskild eftergift som upprustningsbidrag enligt 37 § första eller andra stycket, skall vad där föreskrives om storleken av upprustningsbidrag gälla det sammanlagda stödet. Förordning (1977:337).

38 a §  Bidrag för energibesparande åtgärder lämnas för sådana åtgärder i befintliga byggnader som syftar till bättre hushållning med energi vid uppvärmning av allmänna samlingslokaler.

[S2]Bidrag lämnas under förutsättning att statligt stöd för åtgärden inte lämnas i någon annan ordning.

[S3]Bidrag lämnas företrädesvis för åtgärder, som avser förbättring av värmeisoleringen. Bidrag lämnas inte till anläggningar för tillförsel av energi som används för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten.

[S4]Bidrag lämnas med högst 50 procent av den kostnad som bostadsstyrelsen godkänner, dock högst med 300 000 kronor för varje projekt. Förordning (1985:165).

39 §  Bestämmelserna i 24 och 25 §§ gäller i tillämpliga delar ärende om upprustningsbidrag, särskild eftergift och bidrag för energibesparande åtgärd.

[S2]I beslut i ärende enligt första stycket skall bidragets eller eftergiftens storlek anges.

[S3]Sökanden skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer göra framställning hos styrelsen om utbetalning av beviljat bidrag. Styrelsen beslutar om utbetalning av bidraget. Förordning (1978:185).

Övriga bestämmelser

40 §  Talan mot länsbostadsnämnds beslut i fråga som avses i denna kungörelse föres hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S2]Talan mot bostadsstyrelsens beslut föres hos regeringen genom besvär. Kungörelse (1974:954).

41 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Förarbeten
Prop. 1973:1

Ändring, SFS 1974:954

  Omfattning
  ändr. 5, 8, 13, 17, 19, 20, 37, 40 §§, 3 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1975:485

  Förarbeten
  Prop. 1975:30
  Omfattning
  ändr. 1, 39 §§, rubr. närmast före 36 §; ny 38 a §

Förordning (1976:303) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Kungörelse (1973:400) (1976:794) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

  Omfattning
  omtryck

Förordning (1977:337) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Förordning (1978:185) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

  Omfattning
  ändr. 36, 39 §§

Förordning (1980:336) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Förordning (1983:326) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. I ärenden om anordningsbidrag och lån i vilka ansökan har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 4, 10, 18 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:165) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Äldre bestämmelser i 38 a § tredje stycket skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka ansökan har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 38 a §
  Ikraftträder
  1985-04-25

Förordning (1986:290) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

Förordning (1986:714) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

  Omfattning
  ändr. 5, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Ändring, SFS 1987:315

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om lån som har beviljats före den 1 juli 1987.
  Omfattning
  upph.