Upphävd författning

Förordning (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

Departement
Civildepartementet FOLK
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:317 i lydelse enligt SFS 1995:1043
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt bidrag till kostnader för handikappanpassning av folkparksteatrar.

2 §  Boverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (1995:1043).

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §  Bidrag lämnas endast för åtgärder i teatrar som uppförts eller byggts om med stöd av bygglov som beviljats före den 1 juli 1977.

5 §  Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Bidrag till en teater får dock lämnas med sammanlagt högst 165 000 kronor, om inte regeringen medger något annat. Förordning (1993:571).

6 §  Ansökan om bidrag lämnas in till Boverket.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av Boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som Boverket föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1995:1043).

7 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgifter om bidragets storlek och vad sökanden skall iaktta vid åtgärdernas utförande.

8 §  Före utbetalning av bidrag får Boverket återkalla bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger. Förordning (1995:1043).

9 §  Den som beviljats bidrag skall senast den dag Boverket bestämmer ansöka om utbetalning av bidraget. Till ansökan skall fogas intyg om att åtgärderna utförts på föreskrivet sätt. Görs inte ansökan inom den bestämda tiden får beslutet återkallas. Förordning (1995:1043).

10 §  Boverket skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Förordning (1995:1043).

11 §  Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

Förordning (1993:571) om ändring i förordningen (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:281, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU15
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:1043) om ändring i förordningen (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

Omfattning
ändr. 2, 6, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
1995-10-01

Förordning (1997:184) om upphävande av förordningen (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om beslut om bidrag som meddelats av Boverket före utgången av år 1996.
  Omfattning
  upph.