Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Ändring införd
SFS 1987:361 i lydelse enligt SFS 2010:1670
Ikraft
1987-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om schablonberäkning av

  1. årsarbetstid enligt 25 kap.2530 §§socialförsäkringsbalken, och
  2. ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid enligt 28 kap.1316 §§socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1670).

2 §  Schablonberäkning skall ske för försäkrade som vid frånvaro på grund av sjukdom från sitt huvudsakliga förvärvsarbete får vidkännas lika stort löneavdrag varje dag.

3 §  Årsarbetstiden ska anges i dagar och bestämmas till det antal dagar för år som den försäkrade kan antas komma att tills vidare ha i förvärvsarbete eller därmed likställd ledighet som avses i 25 kap.26 och 28 §§socialförsäkringsbalken. Om den försäkrade har sitt arbete förlagt till fem dagar i veckan, ska dagantalet utgöra 260. Har den försäkrade andra arbetstidsförhållanden än som nu sagts ska talet 260 anpassas i motsvarande mån. Förordning (2010:1670).

4 §  Vid beräkning enligt de lagrum som nämns i 1 § 2 skall såsom uttryck för ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid för dag användas talet ett.

5 §  Ytterligare föreskrifter om schablonberäkning av arbetstid enligt de lagrum som nämns i 1 § får meddelas av Försäkringskassan i fråga om mindre bisysslor. Försäkringskassan får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:892).

Ändringar

Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Förordning (1993:354) om ändring i förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (2004:892) om ändring i förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2010:1670) om ändring i förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01