Upphävd författning

Förordning (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:407
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag vid flyttning som sker av arbetsmarknadsskäl.

2 §  Flyttningsbidrag till en arbetssökande kan vara respenning och starthjälp. En arbetsgivare som anställer en medflyttande familjemedlem kan få medflyttandebidrag. Förordning (1993:728).

Respenning

Villkor för respenning

3 §  Respenning får lämnas till den som

 1. är eller riskerar att bli arbetslös,
 2. bedöms inte kunna få arbete i eller nära hemorten, och
 3. söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen eller skall gå igenom arbetsmarknadsutbildning i en ort där sysselsättningen varaktigt är god och som kan antas få ett stadigvarande arbete i eller nära utbildningsorten efter utbildningens slut.

4 §  Även den som inte är eller riskerar att bli arbetslös kan få respenning, om han eller hon

 1. i avvaktan på en anställning inom ett yrke som motsvarar hans eller hennes utbildning har tagit en annan, tillfällig anställning, eller
 2. inför en driftsinskränkning begränsar inskränkningens verkningar genom att flytta.

5 §  Respenning får dessutom lämnas till den som har en kvalificerad yrkesutbildning och som har fått anställning i yrket vid ett stödberättigat företag i en ort inom stödområde som avses i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom område som enligt regeringens beslut skall vara inplacerat i tillfälligt stödområde, om arbetskraft med sådan utbildning inte kan erhållas i orten.

[S2]Detsamma gäller den som bor inom stödområde enligt nämnda förordning och som har fått stadigvarande anställning i en annan ort, om flyttningen förbättrar möjligheterna för arbetssökande som är bundna lokalt att få arbete inom stödområdet. Förordning (1990:727).

6 §  Respenning får lämnas även vid en arbetstagares och hans eller hennes hushållsmedlemmars återflyttning till hemorten inom ett år från flyttningen till anställningsorten, om

 1. arbetstagaren får eller söker anställning i hemorten,
 2. det finns särskilda skäl för återflyttningen, och
 3. arbetstagaren vid flyttningen till anställningsorten har fått respenning och anställningen var avsedd att vara minst sex månader.

Förmåner

7 §  Respenning kan vara reseersättning, traktamente och flyttningsersättning.

8 §  Reseersättning och traktamente får lämnas

 1. för arbetssökandens och, om denne är under 20 år, en förälders besök i en annan ort, om besöket bedöms nödvändigt för att anställning i den orten skall komma till stånd (sökanderesa),
 2. för barn som följer med vid en sökanderesa, om barntillsynen inte kan ordnas på något annat lämpligt sätt,
 3. för den som tillträder en anställning eller börjar en utbildning i en annan ort än hemorten (tillträdesresa), och
 4. för hushållsmedlemmars flyttning till anställningsorten eller utbildningsorten.

9 §  Reseersättning för arbetstagarens och hans eller hennes hushållsmedlemmars återresa till hemorten får lämnas vid en sådan återflyttning som avses i 6 §.

10 § har upphävts genom förordning (1993:728).

11 §  Flyttningsersättning får lämnas till den som

 1. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader eller en arbetsmarknadsutbildning i en annan ort än hemorten och har fått bostad där, eller
 2. uppfyller villkoren i 6 §.

12 §  Reseersättning och traktamente beräknas enligt 18 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Flyttningsersättning lämnas för skäliga utgifter för flyttning av bohag från utflyttningsorten.

13 §  Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (1993:728).

Starthjälp

14 §  Starthjälp får lämnas till den som avses i 5 § första stycket och som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten.

[S2]Starthjälp får dock inte lämnas, om arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till traktamente från arbetsgivaren på grund av flyttning i samband med den nya anställningen eller om anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader.

15 §  Starthjälp lämnas med 9 000 kronor och betalas ut i samband med att anställningen tillträds.

[S2]Om arbetstagaren flyttar till anställningsorten tillsammans med en medlem av sitt hushåll i hemorten, lämnas starthjälp med ytterligare 11 000 kronor. Denna starthjälp betalas ut i samband med flyttningen.

16 §  Om arbetstagaren vållar att anställningen upphör inom sex månader, skall den del av starthjälpen som belöper på återstoden av perioden betalas tillbaka. Detsamma gäller, om arbetstagaren beviljas ledighet utan ersättning från arbetsgivaren och ledigheten inte beror på sjukdom eller annan liknande orsak.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller efterges.

17 §  En ansökan om starthjälp skall göras innan anställningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

18 § har upphävts genom förordning (1993:728).
19 § har upphävts genom förordning (1993:728).
20 § har upphävts genom förordning (1993:728).

Medflyttandebidrag

21 §  Medflyttandebidrag får lämnas till en arbetsgivare när denne anställer en familjemedlem som flyttar tillsammans med en arbetstagare som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten, om

 1. familjemedlemmen inte kan få arbete utan att bidrag lämnas, och
 2. arbetsplatsen är belägen i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Dals Eds, Bengtsfors eller Åmåls kommun i Älvsborgs län, Skinnskattebergs, Fagersta eller Norbergs kommun i Västmanlands län eller Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Förordning (1990:727).

22 §  För att en anställning skall berättiga till bidrag skall den avse minst sex månader och ha erbjudits genom den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1988:1586).

22 a §  Innan ett ärende om medflyttandebidrag avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:161).

23 §  Bidrag lämnas med 50 procent av den totala lönekostnaden under högst 24 månader. Förordning (1990:727).

Gemensamma bestämmelser

24 §  Bestämmelserna i 19 och 21--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. För medflyttandebidraget gäller dessutom 20 § nämnda förordning. Förordning (1988:1586).

25 §  Flyttningsbidrag och medflyttandebidrag får inte lämnas, om anställningen i den nya orten kan anses som en flyttning mellan arbetsplatser inom samma företag. Förordning (1988:1586).

26 §  Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för arbetslöshet. Förordning (1988:1586).

[S2]Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på flyttningsbidrag. Detta gäller dock inte bidrag som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om konflikten och bidrag som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats, även om konflikten inte inträffat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1988:1586) om ändring i förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:47
  Omfattning
  18, 19, 20, 21, 22, 23 §§ betecknas 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§; ändr 2 §; nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:161) om ändring i förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

  Omfattning
  ny 22 a §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1989:335) om ändring i förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:727) om ändring i förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Omfattning
  ändr. 5, 21, 23 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:728) om ändring i förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla om anställningen har tillträtts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 10, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 2, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:7

  Omfattning
  upph.