Upphävd författning

Förordning (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:423 i lydelse enligt SFS 1998:466
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller handel med ädelmetallarbeten enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.

2 §  Vad som föreskrivs i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten om att ett ädelmetallarbete i vissa fall skall vara försett med ansvarsstämplar och att tillverkaren eller försäljaren skall vara registrerad hos kontrollorganet tillämpas inte på guld- och platinaarbeten under ett gram eller silverarbeten under 15 gram. Det tillämpas inte heller på glasögonbågar, pennor, urboetter med tillbehör såsom byglar och remontrarkronor, beslag, musikinstrument samt guldslageri- och gulddragararbeten. Förordning (1993:702).

Bemyndiganden

3 §  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall vara kontrollorgan enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten. Förordning (1993:702).

4 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter för registrering som avses i 11 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten. Förordning (1998:466).

5 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får när förutsättningar finns enligt 13 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten medge undantag eller avvikelse från nämnda lag eller denna förordning. Förordning (1995:190).

Sammansatta arbeten m. m.

6 §  Delar av guld eller silver som inte är ytbelagt och som uppfyller kraven enligt 1 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten får ingå i ett ädelmetallarbete av platina och delar av sådant silver i ett ädelmetallarbete av guld endast om delarna genom sin färg tydligt skiljer sig från arbetets huvuddel.

[S2]Delar av samma ädelmetall som har olika finhalt får sammansättas till ett ädelmetallarbete om det behövs för att fylla en praktisk funktion.

7 §  Vid bestämning av ett ädelmetallarbetes halt av guld, silver eller platina skall endast den del inräknas vars halt skall bestämmas.

[S2]Om det är tekniskt möjligt skall varje del i ett sammansatt arbete av ädelmetall åsättas finhaltsstämpel.

[S3]Om ett arbete är sammansatt av ädelmetall och delar av annan metall eller annat ämne, skall det genom varaktig märkning eller på annat sätt framgå vilka delar som inte är av ädelmetall.

8 §  Om ett ädelmetallarbete har försetts med ytbeläggning skall finhaltsstämpeln ange den ädelmetall på vilken ytbeläggningen har anbringats.

9 §  Efter medgivande av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag får lod med lägre ädelmetallhalt än den som arbetets finhaltsstämpel anger användas för sammanfogning.

[S2]Ett sådant lod får inte användas för ökning av ädelmetallarbetets vikt eller fyllning. Förordning (1993:702).

Stämplar m. m.

10 §  Ansvars- och kontrollstämplar skall vara läsbara och placerade i direkt anslutning till varandra.

11 §  Namnstämpeln skall innehålla enbart bokstäver. Dessa skall vara minst två och utgöra sinsemellan lika stora versaler, som är placerade efter varandra på samma inbördes avstånd i en rektangulär sköld.

12 §  Finhaltsstämpeln skall ange den lägsta andelen ädelmetall i ädelmetallarbeten enligt 1 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten. Denna skall på ett tydligt, enkelt och lättläst sätt ange ädelmetallarbetets finhalt.

13 §  Ortsmärken skall ange tillverkningsort eller, ifråga om importerade ädelmetallarbeten, importörens hemort. Ortsmärken skall fastställas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll som skall utge en förteckning över hittills fastställda ortsmärken. Förordning (1995:190).

14 §  Årsbeteckningen skall ange tillverkningsåret och skall vara en av bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z med efterföljande siffra eller siffror. Bokstäverna skall användas i följd, en för varje år, varvid bokstaven A anger år 1759. Siffra eller siffror som fogas vid bokstaven skall ange den omgång bokstavsserien är i användning sedan år 1759.

15 §  En kontrollstämpel utgörs av tre kronor i trepassformad sköld med ett efterföljande S för silverarbete och P för platinaarbete.

16 §  En kontrollstämpel får inte överflyttas från ett ädelmetallarbete till ett annat arbete.

17 §  Ädelmetallarbeten får efter kontrollstämpling inte ändras med avseende på deras metalliska delar på annat sätt än genom ytbehandling.

Överklagande

18 §  Beslut av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag i ärenden om godkännande och registrering av tillverkares och importörers namnstämpel får överklagas hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Beslut av styrelsen i ett sådant ärende får inte överklagas. Förordning (1995:190).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina.
  2. Beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
  3. Regeringen medger att andra arbeten av guld, silver och platina än ädelmetallarbeten enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina utan hinder av nämnda lag får saluhållas och försäljas till detaljister samt föras in till riket från och med den 1 januari 1988 till och med den 30 juni samma år.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:702) om ändring i förordningen (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 13, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:190) om ändring i förordningen (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 13, 18 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:466) om ändring i förordningen (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1999:780

Omfattning
upph.