Inaktuell version

Lag (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:442 i lydelse enligt SFS 1994:1573
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 69 § socialtjänstlagen (1980:620) får försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de kommuner som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att delta i verksamheten. Lag (1991:1593).

Tillståndsprövning hos socialnämnd

2 §  Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för vård eller boende för att bedriva förskole- eller fritidshemsverksamhet, skall tillstånd sökas hos socialnämnden i den kommun där verksamheten skall bedrivas.

2 a § har upphävts genom lag (1994:1573).

Ansökningar

3 §  En ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och ange

 1. verksamhetens art,
 2. vem som skall driva verksamheten,
 3. det beräknade antalet inskrivna barn,
 4. hur verksamheten skall finansieras,
 5. vem som skall förestå verksamheten,
 6. personalen och dess utbildning.

4 §  Till en ansökan skall fogas ritningar över de lokaler där verksamheten skall bedrivas och uppgifter om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

Tillstånd

5 §  När ett tillstånd har meddelats skall socialnämnden utfärda ett skriftligt bevis om det.

[S2]I beviset skall anges verksamhetens art, vem som skall driva verksamheten, det högsta antalet barn som samtidigt får vara inskrivna där, vem som skall vara föreståndare samt övriga villkor för tillståndet.

6 §  Ett tillstånd meddelas tills vidare eller för viss tid. Tillståndet får inte överlåtas.

Ändringar i verksamheten

7 §  Vill den som driver ett hem som avses i 2 § förändra verksamheten så, att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet, skall han söka tillstånd av socialnämnden för den ändrade verksamheten.

8 §  Om den som driver ett sådant hem som avses i 2 § lägger ned verksamheten, skall han omedelbart anmäla detta till socialnämnden.

Överklagande

9 §  Socialnämndens beslut i ärenden om tillstånd enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Ändringar

Lag (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

Lag (1988:1416) om dels fortsatt giltighet av lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620), dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:1
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:1593) om dels fortsatt giltighet av lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620), dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1645) om ändring i lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:117, Prop. 1993/94:11, Bet. 1993/94:SoU11
  Omfattning
  forts. giltighet; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1573) om ändring i lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:105, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  upph. 2 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1496) om fortsatt giltighet av lagen (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:63, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SoU6
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1996-01-01