Lag (1987:443) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:443 i lydelse enligt SFS 1988:1417
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011) får bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de kommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation och som skriftligen har underrättat lotterinämnden om att de åtar sig att delta i denna verksamhet. Lag (1988:1417).

Tillstånd

2 §  Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar frågor om tillstånd till bingospel enligt 11 § lotterilagen (1982:1011), om ansökningen görs av en sammanslutning som huvudsakligen är verksam i kommunen och spelet skall bedrivas endast inom kommunen. Lag (1988:1417).

Tillsyn m. m.

3 §  Har en kommunal nämnd meddelat tillstånd till ett lotteri, utövas den närmare tillsynen över lotteriet enligt 25 § andra stycket lotterilagen (1982:1011) av nämnden.

[S2]Frågor om varning och återkallelse av tillståndet enligt 27 § lotterilagen prövas av nämnden.

Överklagande m. m.

4 §  En kommunal nämnds beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos lotterinämnden. Lotterinämndens beslut i sådana fall får inte överklagas. Nämnden får hänskjuta ärendet till regeringen, om det är av större vikt.

Ändringar

Lag (1987:443) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)

Lag (1988:1417) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1987:443) om försöksverksamhet med kom- munal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011), dels ändring i samma lag

Förarbeten
Prop. 1988/89:1
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1989-01-01