Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-02-26
Ändring införd
SFS 1987:74 i lydelse enligt SFS 2010:1669
Ikraft
1987-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller förändring under åren 1960--1975 av normalbelopp (bruttobelopp) av pension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) eller bruttobelopp och basbelopp enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente.

2 §  Med normalbelopp avses vid egenpension bruttobeloppet för månad utan höjning enligt 12 § 3 mom. SPR och vid familjepension det bruttobelopp för månad som gäller för ensam berättigad.

3 §  Bestämmelserna i 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom.andra stycket SPR tillämpas även i fråga om egenpension enligt 1 § första stycket.

Ändring av pensionsbelopp

4 §  Normalbeloppet (basbeloppet) för månad höjs för det år och med den procentsats eller det krontalsbelopp som anges i följande sammanställning. Höjningen gäller i förhållande till normalbeloppet (basbeloppet) vid utgången av det föregående året. Såvitt gäller familjepension är krontalsbeloppet hälften av det angivna.

[S2]Avgång Förmånens ökning

för åri procent, såvitt gäller gäller andra belopp belopp enligt 3 § tredje stycket belopp kung. 1959:290i kronor, såvitt andraän basbelopp enligt 3 § tredje stycket kung. 1959:290
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 19731959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19742 5 5 6,5 3,5 3,5 4,8 7,5 6 5 2 2,5 5 5 5 7 ella höjningen skulle ha blivit lägre2 5 5 6,5 3,5 3,5 4,8 7,5 6 5 -- -- -- -- -- 7-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53 75 110 84 84 140, om den procentu-
197419757 efter den procentuella höjningen understiger 2 000 kronor för egenpension och 1 000 kronor för familjepension. Ökningen får dock inte medföra att normalbeloppet blir högre än 2 000 respektive 1 000 kronor7120, om normalbeloppet

5 §  Utöver den beloppshöjning för år 1974 som följer av 4 § höjs pension som bestämts enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Det sker genom att normalbeloppet eller normalbeloppet för det jämförelsebelopp som avses i 6 § kungörelsen ökas med ytterligare 45 kronor. Beloppet är detsamma för egen- och familjepension.

6 §  För tid från och med den 1 juli 1975 ändras normalbelopp och basbelopp av pension enligt 4 § i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken ändrats i förhållande till talet 9 300.

[S2]Första stycket gäller också sådan familjepension för frånskild make som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR. Förordning (2010:1669).

7 §  Är pensionen avkortad, begränsas höjningen med krontalsbelopp enligt 4 § i motsvarande mån. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med tio procent, begränsas höjningen i motsvarande mån.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987 och tillämpas i fråga om förmåner som beviljas efter ikraftträdandet.
Genom förordningen upphävs
 1. kungörelsen (1960:220) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1960,
 2. kungörelsen (1962:228) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1962,
 3. kungörelsen (1964:251) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1964,
 4. kungörelsen (1966:473) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1966,
 5. kungörelsen (1966:737) om förändring av vissa statliga personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1967,
 6. kungörelsen (1967:442) om höjning av egenpensionsförmån m. m. inom den statliga personalpensioneringen för tiden januari--juni 1967,
 7. kungörelsen (1967:710) om förändring av vissa statliga personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1968,
 8. kungörelsen (1968:130) om höjning av egenpensionsförmåns bruttobelopp m. m. inom den statliga personalpensioneringen för tiden januari--juni 1968,
 9. kungörelsen (1969:461) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1969,
 10. kungörelsen (1969:543) om statliga personalpensioner från och med den 1 januari 1970,
 11. kungörelsen (1971:523) om statliga personalpensioner m. m. under år 1971,
 12. kungörelsen (1971:848) om statliga personalpensioner under år 1972,
 13. kungörelsen (1972:619) om statliga personalpensioner under år 1973,
 14. kungörelsen (1974:180) om statliga personalpensioner från och med den 1 maj 1974, m. m.,
 15. förordningen (1975:237) om statliga personalpensioner från och med den 1 juni 1975, m. m.
De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om förmåner som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1987-05-01

Förordning (2010:1669) om ändring i förordningen (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960–1975

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppräkning för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01