Upphävd författning

Förordning (1987:886) om licens för yrkesfiske

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-09-17
Ändring införd
SFS 1987:886
Ikraft
1987-11-01
Upphäver
Förordning (1978:517) om licens för yrkesfiske
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Prisstöd till fisket eller stöd enligt 1 § 1--4 förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan lämnas till fiskeföretag som har licens för yrkesfiske enligt denna förordning.

2 §  Licens kan beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av yrkesfiskare eller av någon annan för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse. För licens krävs dessutom att fisket bedrivs eller avses bedrivas med fartyg som är infört i skepps- eller båtregistret enligt 2 § andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1).

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan licens beviljas även om fisket inte bedrivs eller avses bedrivas med sådant fartyg.

[S3]Licens får inte beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av någon som har ålderspension, om det inte finns särskilda skäl att ge licens.

3 §  När en fråga om licens prövas, skall särskilt beaktas

 1. tillgången på fisk,
 2. förutsättningarna i övrigt att bedriva ett rationellt fiske,
 3. möjligheterna att avsätta fångsterna, och
 4. förutsättningarna för företaget att få en sådan inkomst av enbart fisket att den ensam eller tillsammans med någon annan varaktig inkomstmöjlighet ger företagaren en tillfredsställande försörjning.

4 §  Licenshavarna är skyldiga att lämna de uppgifter om fångsten som behövs för tillämpningen av denna förordning. De är även i övrigt skyldiga att i den utsträckning fiskeriverket föreskriver upplysa om omständigheter som har betydelse för licensinnehavet. Förordning (1991:569).

5 §  En licens meddelas för viss tid eller tills vidare. Den kan förenas med särskilda villkor.

[S2]En licens kan återkallas om villkor åsidosätts eller om förutsättningarna för att få licens inte längre är uppfyllda.

6 §  Frågor om licens prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:569).

7 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos fiskeriverket.

[S2]Fiskeriverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1991:569).

8 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:569). Övergångsbestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:886) om licens för yrkesfiske

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987, då förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske skall upphöra att gälla.
  Licenser som har beviljats enligt den äldre förordningen gäller för den tid de har meddelats eller tills de återkallas enligt bestämmelserna i denna förordning.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:143
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (1990:868) om ändring i förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:569) om ändring i förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:1097

  Omfattning
  upph.