Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-09-15
Ändring införd
SFS 1988:1006
Ikraft
1988-11-01
Upphäver
Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens institut för personalutveckling är central servicemyndighet för kompetensutveckling inom statsverksamheten.

2 §  Institutet skall särskilt

 1. fortlöpande bevaka behovet av kompetensutveckling i statsförvaltningen,
 2. tillgodose de statliga myndigheternas efterfrågan på personalutbildning, utbildningsmaterial, rådgivning, konsulttjänster, m. m.,
 3. på regeringens uppdrag genomföra kompetensutvecklings- och utbildningsprojekt, anordna informationsdagar, m. m.,
 4. verka för att det allmänna utbildningsväsendets utbud kan utnyttjas inom ramen för personalutbildningen,
 5. utveckla metoder för språkvården vid de statliga myndigheterna och samordna språkvårdsarbetet hos dessa,
 6. verka för att de statliga myndigheterna utvecklar sin informationsverksamhet samt erbjuda rådgivning och stödja samverkan i informationsfrågor,
 7. driva statens kursgård Sjudarhöjden,
 8. erbjuda myndigheter och andra service i fråga om bokning av kurslokaler m. m.

3 §  Institutet får också i övrigt tillhandahålla tjänster med anknytning till kompetensutveckling.

[S2]Institutet får inom sitt verksamhetsområde hjälpa också andra än myndigheter.

4 §  När institutet planerar och utvecklar utbildnings- och konsultverksamheten på ett sakområde, skall samråd ske med de statliga myndigheter som har ansvar inom området.

[S2]/r3/ Finansiering

5 §  Uppgifterna enligt 2 § 1, 4 och 5 finansieras med anslag. Detsamma gäller också sådana uppgifter som att delta i utredningar eller vara remissinstans.

6 §  Uppgifterna enligt 2 §2 och 6--8 samt 3 § finansieras genom avgifter, om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat.

[S2]Institutet skall bestämma avgifterna så, att de täcker även kostnaderna för planering, utveckling och marknadsföring.

[S3]Institutet får dock utan avgift lämna statliga myndigheter råd av mindre omfattning.

7 §  Uppgifterna enligt 2 § 3 finansieras på det sätt som regeringen beslutar i varje enskilt fall.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 11--13, 18 och 20--22 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

9 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Organisation

10 §  Inom institutet finns de huvudenheter som institutet bestämmer.

[S2]Varje huvudenhet leds av en huvudenhetschef.

[S3]Vid institutet finns ett råd som består av högst nio personer. I rådet ingår dessutom generaldirektören. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S4]/r3/ Rådets uppgifter

11 §  Rådet skall ge generaldirektören den vägledning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överenstämmelse med syftet för verksamheten.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

13 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av huvudenhetscheferna.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S4]/r3/ Ärendenas handläggning

14 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

15 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som huvudenhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

16 §  Generaldirektören förordnar för en bestämd tid en av huvudenhetscheferna att vara generaldirektörens ställföreträdare.

17 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

18 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om huvudenhetschefer.

Ändringar

Förordning (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling

Ikraftträder
1988-11-01

Förordning (1992:928) om upphävande av förordningen (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling

  Omfattning
  upph.