Upphävd författning

Förordning (1988:1074) med instruktion för vägverket;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-10-20
Ändring införd
SFS 1988:1074
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1967:258) med instruktion för vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning. Verkets huvuduppgifter är att

 1. svara för statens väghållning,
 2. svara för planeringen av riksvägarna,
 3. fördela statsbidrag till vägar,
 4. handha frågor om kollektivtrafik på väg avseende fördelning av bidrag och utredningsarbete, såvitt dessa inte handhas av annan myndighet,
 5. ha tillsyn över viss väghållning,
 6. främja ett miljöanpassat vägtrafiksystem. Förordning (1991:1807).

2 §  Vägverket skall delta i trafiksäkerhetsarbetet och tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

[S2]Verket skall vidare inom sitt verksamhetsområde underlätta handikappades resor. Förordning (1991:1807).

3 §  Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

3 a §  En tjänsteman hos väghållningsregionen är på begäran av länsstyrelsen skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med väghållningsregionens uppgifter. Förordning (1991:1807).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på vägverket.

Vägverkets ledning

5 §  Vägverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Vägverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:924).

Organisation

7 §  För den centrala verksamheten finns ett huvudkontor, en väghållningsenhet, en produktionsenhet och de andra enheter som Vägverket bestämmer.

[S2]Varje enhet leds av en direktör. Förordning (1992:596).

8 §  För den regionala verksamheten finns väghållningsregioner, produktionsområden och lokala enheter. Vägverket bestämmer närmare den regionala verksamhetens uppgifter, organisation och placering.

[S2]Varje väghållningsregion leds av en vägdirektör. Förordning (1991:1807).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på vägverket.

Personalansvarsnämnden

10 §  Vägverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av myndighetens chefsjurist och två direktörer som generaldirektören utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 11--13 §§verksförordningen (1987:1100) skall vägverkets styrelse

 1. upprätta en rikstäckande plan för den väghållning som verket ansvarar för,
 2. godkänna regionala väghållningsplaner,
 3. fastställa andra investeringsplaner som upprättas med anledning av regeringens planeringsdirektiv.

[S2]Styrelsen skall vidare besluta om hur de medel som anslås för byggande av länstrafikanläggningar skall fördelas mellan länen. Förordning (1991:1807).

12 §  Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

[S2]I uppgifterna ingår att varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna anslagsframställning,
 2. lämna bokslut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Förordning (1991:1807).

Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen. Vice ordförande utses av styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som chef för väghållningsenheten, chef för produktionsenheten och chef för en väghållningsregion tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av vägverket. Förordning (1991:1807).

15 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av vägverket även i fråga om de direktörer som regeringen tillsätter.

Övriga föreskrifter

17 §  Föreskrifter om vägverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall vägverket samråda med överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1991:1807).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1074) med instruktion för Vägverket

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:61) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket

  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1226) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1991:1268) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1807) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket

Förordning (1992:596) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för Vägverket

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:924) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för Vägverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Den tillämpas dock för tiden från och med den 1 juli 1992.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-08-01

Ändring, SFS 1992:1467

  Omfattning
  upph.