Upphävd författning

Förordning (1988:1094) med instruktion för statens handikappråd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1094
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens handikappråd har till uppgift att verka för förbättrade levnadsförhållanden för handikappade och därvid i första hand inrikta sig på handikappfrågor som berör flera samhällsområden.

2 §  Rådet skall särskilt

[S2]följa samhällets insatser för handikappade och verka för en samordning av dem,

[S3]verka för att samhällsorganen i sin verksamhet beaktar handikappfrågorna,

[S4]främja samarbetet mellan samhällets organ samt mellan dessa och handikapporganisationerna,

[S5]följa och främja forsknings- och utvecklingsarbetet på handikappområdet samt sprida kännedom om resultatet av sådant arbete,

[S6]stödja arbetet inom kommunala handikappråd och länshandikappråd,

[S7]bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor.

3 §  Rådet bereder ärenden om statsbidrag till handikapporganisationerna enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]/r3/ Sammansättning

4 §  Rådet består av högst 18 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna utom ordföranden finns personliga ersättare.

[S2]/r3/ Organisation

5 §  Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut,

[S8]30 § om överklagande.

7 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

8 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

10 §  Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Rådet utser vice ordförande.

13 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av rådet.

[S3]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1988:1094) med instruktion för Statens handikappråd

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1994:949

    Omfattning
    upph.