Upphävd författning

Förordning (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd;

Departement
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1103
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd har till uppgift att samordna förslagsverksamheten inom statsförvaltningen under regeringen, dock inte inom Statens arbetsgivarverk. Förordning (1992:777).

2 §  Nämnden driver sin verksamhet i anslutning till ett avtal mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR om förslagsverksamhet hos statliga myndigheter (AF-S, statens arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 11).

3 §  Nämnden skall särskilt

 1. främja och vägleda förslagsverksamheten,
 2. fastställa sådana riktlinjer för beräkning av ersättningar i förslagsverksamheten som avses i AF-S,
 3. besluta om ersättningar i förslagsärenden som enligt 7 § förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter lämnas över till nämnden för avgörande.

Sammansättning

4 §  Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

5 §  Tre av ledamöterna och ersättarna för dem förordnas efter gemensamt förslag av Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR.

Organisation

6 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare och annan personal. Samtliga är anställda hos statskontoret.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

[S7]/r3/ Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara sådana som är förordnade efter förslag av organisationerna.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till sekreteraren att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

[S2]Ordföranden får själv ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

Förordnanden

11 §  Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

12 §  Bland de ledamöter som förordnas utan förslag av organisationerna utser regeringen en att vara ordförande.

[S2]Nämnden utser vice ordförande efter gemensamt förslag av organisationerna.

Utbetalningar

13 §  Ersättningar enligt 3 § 3 som har beslutats av nämnden betalas från medel som nämnden disponerar.

Överklagande

14 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

Ikraftträder
1988-12-15

Förordning (1992:777) om ändring i förordningen (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1339) om upphävande av förordningen (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

  Omfattning
  upph.