Upphävd författning

Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Ändring införd
SFS 1981:607
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §3 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statsförvaltningens centrala förslagsnämnd.

[S2]Med chefen förstås därvid nämndens ordförande.

2 §  Med statsförvaltningen avses i denna förordning statliga myndigheter under regeringen, dock inte statens arbetsgivarverk.

[S2]Förordningen är inte tillämplig på de arbetstagare som domänverket får förhandla om kollektivavtal för enligt 35 § förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket.

Uppgifter

3 §  Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd är central myndighet för samordning av förslagsverksamheten inom statsförvaltningen. Nämnden driver sin verksamhet i anslutning till ett avtal mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) om förslagsverksamhet hos statliga myndigheter (AF-S, statens arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 11).

4 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. främja och vägleda förslagsverksamheten,
 2. fastställa sådana normer för beräkning av ersättningar i förslagsverksamheten som avses i AF-S,
 3. besluta om ersättningar i förslagsärenden som enligt 7 § förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter lämnas över till nämnden för avgörande.

Organisation

5 §  Nämnden består av sex ledamöter. Ledamöterna förordnas av rege ringen för högst tre år. För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

[S2]Tre av ledamöterna och ersättare för dem förordnas efter gemensamt skriftligt förslag av SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S.

[S3]Bland de ledamöter som inte förordnas efter förslag av organisationerna utser regeringen en ordförande i nämnden.

[S4]Nämnden utser en vice ordförande inom sig efter gemensamt förslag av SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S.

6 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare och annan personal, som är anställda hos statskontoret.

7 §  Nämnden får i mån av behov och tillgång på medel anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

9 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får nämnden lämna över åt ordföranden att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

10 §  Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara förordnade efter förslag från organisationerna. Förordning (1986:960).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller på en särskild förordnad föredragande.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden bestämma att ett ärende som handläggs enligt 9 § andra stycket får avgöras utan föredragning.

[S3]Ordföranden får själv ta över beredningen och föredragningen av ett ärende. Förordning (1986:960).

12 §  Ordföranden eller, efter beslut av denne, sekreteraren får fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden som handläggs hos nämnden.

13 §  Ersättningar enligt 4 § 3 som har beslutats av nämnden betalas från medel som nämnden disponerar.

Avslutande bestämmelse

14 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

Förordning (1986:960) om ändring i förordningen (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1103

  Omfattning
  upph.