Upphävd författning

Förordning (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1120
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1985:257) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets rationaliseringsinstitut är en central myndighet för frågor om organisationsutveckling och rationalisering inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

2 §  Institutet skall stödja myndigheterna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i deras utvecklings- och rationaliseringsverksamhet samt verka för att sådana åtgärder vidtas som främjar en god effektivitet inom totalförsvaret. Institutet skall också på uppdrag bedriva utvecklings- och rationaliseringsverksamhet inom de delar av totalförsvaret som ligger utanför försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

3 §  I sin verksamhet har institutet programansvar och skall genomföra produktion samt ha fackuppgifter i den mening som avses i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt vad som anges närmare i 7--9 §§.

4 §  Överbefälhavaren får meddela institutet föreskrifter för att behovet av planering och budgetering skall tillgodoses.

5 §  Institutet skall samråda med statskontoret i rationaliseringsfrågor som kan beröra statsförvaltningen utanför försvarsdepartementets verksamhetsområde samt fortlöpande orientera statskontoret om sin verksamhet.

6 §  Institutet skall varje år till regeringen lämna en översiktlig redovisning av rationaliseringsverksamhetens utveckling inom totalförsvaret.

Programansvaret

7 §  Institutet har programansvar för delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut och skall då tillämpa 18 § förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Bestämmelsen i 18 § 1 i den förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

Produktionen

8 §  Institutet skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra sin produktion inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet och skall då tillämpa 21 och 26--28 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.

Fackuppgifter

9 §  Institutet har fackuppgifter inom sakområdet Rationalisering och skall då tillämpa 31 och 32 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 18, 23 och 24 §§.

[S2]Särskilda bestämmelser finns om rätten att inom myndighetens verksamhetsområde företräda staten vid domstol.

Myndighetens ledning

11 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

12 §  Institutets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Personalansvarsnämnden

14 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av två tjänstemän vid institutet som generaldirektören utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i frågor om programplanering för institutet.

Tjänstetillsättningar m. m.

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av institutet.

17 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:728) om upphävande av för- ordningen (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut