Upphävd författning

Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1988-02-25
Ändring införd
SFS 1988:113 i lydelse enligt SFS 1996:643
Ikraft
1988-05-01
Upphäver
Förordning (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens löne- och pensionsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen, statens tjänstegrupplivförsäkring och de centrala statliga personaladministrativa systemen, allt i den utsträckning dessa frågor inte ankommer på någon annan myndighet. Förordning (1993:1142).

2 §  Verket skall särskilt

 1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner och tillsammans med sådana förmåner även socialförsäkringsförmåner,
 2. besluta om och betala ut pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt avtalet om trygghetsfrågor,
 3. svara för den automatiska matrikelföringen,
 4. svara för det generella löneuträkningssystemet SLÖR, inbegripet för- och eftersystemet PIR, och det personaladministrativa informationssystemet PI.

[S2]Verket skall tillsammans med övriga myndigheter som är anslutna till systemen SLÖR, PIR och PI vara registeransvarigt för dessa. Förordning (1990:76).

3 §  Verket får utföra sådana uppdrag åt myndigheter och andra uppdragsgivare som har samband med SPV:s huvuduppgifter. Förordning (1996:643).

Avgifter

4 §  Statens löne- och pensionsverks verksamhet finansieras genom avgifter.

[S2]Uppdrag enligt 3 § får utföras mot ersättning. Förordning (1990:1056).

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

6 §  Generaldirektören är chef för myndigheten och ordförande i styrelsen.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1996:643).

[S3]7 § har upphävts genom förordning (1996:643)

8 § har upphävts genom förordning (1996:643).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

10 § har upphävts genom förordning (1996:643).
11 § har upphävts genom förordning (1996:643).
12 § har upphävts genom förordning (1993:1142).
13 § har upphävts genom förordning (1996:643).
14 § har upphävts genom förordning (1993:1142).

Ändringar

Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1990:76) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:1056) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1177) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1142) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  upph. 12, 14 §§; ändr. 1, 6, 8, 10, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1996:643) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

Omfattning
upph. 7, 8, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 7, 8, 10, 11 §§; ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1997:131

  Omfattning
  upph.