Upphävd författning

Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum -- etnografiska

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1185
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Folkens museum -- etnografiska har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska.

2 §  Museet skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,
 2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,
 3. driva och stödja forskning i de ämnen som tillhör museets verksamhetsområde.

3 §  Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som rör främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska, och som inte faller inom ansvarsområdet för historiska museet eller stiftelsen Nordiska museet. Museet skall inom detta område

[S2]verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 §1 och 2 får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19-21 och 30 §§. Förordning (1996:458).

Myndighetens ledning

6 §  Museidirektören är chef för museet.

Styrelsen

7 §  Museets styrelse består av högst sju ledamöter, museidirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1996:458).

Organisation

8 §  Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:458).

Ärendenas handläggning

10 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Museidirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av museidirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Anställning m.m.

12 §  Museidirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Förordning (1996:458).

13 § har upphävts genom förordning (1996:458).

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om museidirektören. Förordning (1996:458).

Övriga bestämmelser

15 §  Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum - etnografiska

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1966:265) med instruktion för etnografiska museet skall upphöra att gälla.
 2. För den som innehar tjänsten som museidirektör vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1996:458) om ändring i förordningen (1988:1185) med instruktion för Folkens museum - etnografiska

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 5, 7, 9, 12, 14 §§, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1998:1714

Omfattning
upph.