Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1231) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1231
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Besvärsnämnden prövar sådana överklaganden om antagning till grundläggande högskoleutbildning som avses i 25 kap.9 och 9 a §§högskoleförordningen (1977:263).

[S2]/r3/ Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter. För ordföranden skall finnas en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare. För övriga ledamöter finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S2]/r3/ Organisation

3 §  Personal i utbildningsdepartementet är föredragande och utför kansligöromål åt nämnden.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på besvärsnämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]18 § om ärendeförteckning,

[S5]29 § om myndighetens beslut.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

7 §  Ärenden får avgöras vid telefonsammanträde, när nämnden finner detta lämpligt. Därvid skall så många ledamöter delta som krävs för beslutförhet.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller den som är föredragande att fatta beslut som inte innebär att ärendet avgörs i sak.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

[S2]/r3/ Förordnanden

11 §  Ordföranden och andra ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1988:1231) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1992:404

    Omfattning
    upph.