Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen;

Departement
Civildepartementet JÄ
Utfärdad
1988-03-17
Ändring införd
SFS 1988:128
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

[S2]I uppgifterna ingår

 1. att i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller andra lämpliga åtgärder verka för att lagens föreskrifter frivilligt efterlevs,
 2. att i tvister om överträdelse av diskrimineringsförbudet på begäran hjälpa arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade, samt föra talan vid arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen,
 3. att efter anmälan eller på eget initiatv ta upp ärenden om underlåtenhet av arbetsgivare, som inte är bundna av kollektivavtal om jämställdhet, att följa lagens föreskrifter om aktiva åtgärder för jämställdhet och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom frivillig överenskommelse, göra framställning om vitesföreläggande hos jämställdhetsnämnden,
 4. att informera allmänheten och på annat lämpligt sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.

[S3]Jämställdhetsombudsmannen skall dessutom inom ramen för sin informations- och rådgivningsverksamhet verka för jämställdhet inom skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer. Förordning (1991:1039).

[S4]/r3/ Organisation

2 §  Jämställdhetsombudsmannen har en ställföreträdare.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på jämställdhetsombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]25 och 26 §§ om föredragning,

[S7]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S8]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S9]29 § om myndighetens beslut,

[S10]30 § om överklagande.

[S11]Bestämmelserna i 30 § verksförordningen tillämpas dock endast i administrativa ärenden.

4 §  Jämställdhetsombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

5 §  Ärendena avgörs av jämställdhetsombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av jämställdhetsombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 §  Vitesföreläggande enligt 15 § andra stycket lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet skall delges arbetsgivaren. Delgivning av vitesföreläggandet får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar

7 §  Jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens ställföreträdare förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av jämställdhetsombudsmannen.

Ändringar

Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

Ikraftträder
1988-04-01

Förordning (1991:1039) om ändring i förordningen (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Ändring, SFS 1991:1438

  Omfattning
  upph.